Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > MICHAL VIEWEGH (1962)

MICHAL VIEWEGH (1962)

Narodil se v Praze, ale dět­ství pro­žil, jak sám o sobě rád říká, v „pro­vinč­ní“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystu­do­val Filozofickou fakul­tu Univerzity Karlovy v Praze, obor čes­ký jazyk a lite­ra­tu­ra - peda­go­gi­ka. Od říj­na 1989 byl uči­te­lem na základ­ní ško­le na Zbraslavi. Poté od roku 1993 půso­bil jako redak­tor ve zná­mém nakla­da­tel­ství Český spi­so­va­tel na Národní tří­dě, odkud v roce 1995 ode­šel na vol­nou nohu a stal se spi­so­va­te­lem z povo­lá­ní. Je auto­rem spo­le­čen­ských romá­nů a paro­dic­kých próz. Ve své tvor­bě vyu­ží­vá post­mo­der­ních postu­pů. Jeho tvor­ba se vyzna­ču­je epič­nos­tí, pro­lí­ná­ním kome­di­ál­ních a tra­gic­kých momen­tů, čas­tý­mi cita­ce­mi, rela­ti­vi­za­cí vyprá­vě­ní pro­střed­nic­tvím růz­ných pohle­dů a ver­zí. Je drži­te­lem pres­tiž­ní Ceny Jiřího Ortena z roku 1993. Jeho kni­hy býva­jí čas­to zfil­mo­vá­ny a to s vel­kým divác­kým úspě­chem: Báječná léta pod psa (1998), Výchova dívek v Čechách (1998), Román pro ženy (2005), Účastníci zájez­du (2006), Nestyda (2008), Případ nevěr­né Kláry (2009), Román pro muže (2010), Svatá čtve­ři­ce (2012) a Andělé všed­ní­ho dne (2014).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,80304 s | počet dotazů: 257 | paměť: 56955 KB. | 02.07.2022 - 07:08:10