Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Michal Suchánek

Michal Suchánek

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Vystudoval herec­tví na praž­ské kon­zer­va­to­ři obor herec­tví a poté účin­ko­val v diva­dle Františka Ringo Čecha. Nějaký čas také půso­bil v Národním diva­dle, kde jsme ho moh­li vidět pře­de­vším v roli smít­ko ve hře „Marná lás­ky sna­ha“ nebo jako slou­ží­cí nej­vyš­ší­ho soud­ce ve hře „Král Jindřich IV“.  Roku 1982 při­chá­zí jeho prv­ní důle­ži­tá role ve fil­mu „Sněženky a machři,“ kde si zahrál pla­ché­ho stu­den­ta Karla Máchu a spo­lu s Viky Cabadajem (Jan Antonín Duchoslav) a Radkem Převrátilem (Václav Kopta) tvo­ří vtip­nou troj­ku tří­dy. Poté se obje­vu­je hned v něko­li­ka tele­viz­ních fil­mech, kdy jed­ním z nich je i sní­mek pod­le sku­teč­né udá­los­ti z roku 1985 „Proč?“ Tady ztvár­ňu­je fot­ba­lo­vé­ho výtrž­ní­ka tzv. Drunken Footbal Fan . Opět násle­du­je něko­lik fil­mů, seri­á­lů, pohá­dek a v roce 1991 „Tankový pra­por“, „Ještě vět­ší blbec, než jsme dou­fa­li“, „Bylo nás pět“  (oba 1994), kome­di­ál­ní seri­ál „Policajti z před­měs­tí“ (1999). Kromě her­ce je též mode­rá­tor a bavič a v roce 2000 začí­ná tele­vi­ze Nova vysí­lat tele­viz­ní pořad „Tele, tele“ kde účin­ku­je spo­leč­ně s Richardem Genzrem, Veronikou Žilkovou a Josefem Cardou. Pořad se stá­vá popu­lár­ní i když byl poz­dě­ji kvů­li níz­ké sle­do­va­nos­ti ukon­čen. Nutno podotknout, že byl i spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře toho­to pořa­du.  V ani­mo­va­ném fil­mu „Rychlý Stripes“  (2004) si zada­bo­val mou­chu jmé­nem Zuk a při­po­me­ne­me ješ­tě film „Prachy dělaj člo­vě­ka“ (2006) kde si zahrál po boku Ondřeje Vetchého a Tomáše Hanáka. V roce 2007 roz­jíž­dí TV Nova zábav­nou rodin­nou vědo­most­ní sou­těž „Jsi chytřej­ší než páťák?“ kte­rou mode­ru­jí s Richardem Genzrem. V sou­čas­né době vystu­pu­je (opět s Geňou) ve vlast­ní Talk Show „Mr. GS“ kam si zvou osob­nos­ti čes­ké­ho showbyz­ny­su, spor­tov­ce, atpod… a podro­bu­jí je své­mu humo­ru. Připomeňme ješ­tě, že s man­žel­kou Renatou má syna Jáchyma (1991) a dce­ru Bereniku (1997). 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,11845 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58083 KB. | 08.08.2022 - 22:19:11