Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Michael Weiss, Hassan Hassan - Islámský stát: Uvnitř armády teroru

Michael Weiss, Hassan Hassan - Islámský stát: Uvnitř armády teroru

IslamskyStat
IslamskyStat

Zatímco kon­flikt v Sýrii letos vstou­pil do své­ho již páté­ho roku, zlo­či­ny Assadova reži­mu byly zatem­ně­ny obrov­ským vze­stu­pem orga­ni­za­ce ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Nejnovější kni­ha Michaela Weisse a Hassana Hassana popi­su­je a vysvět­lu­je ten­to vze­stup a záro­veň dává nahléd­nout do vnitř­ní struk­tu­ry fun­go­vá­ní islám­ské­ho stá­tu. Kniha v sobě obsa­hu­je spous­tu infor­ma­cí o kul­tu­ře a spo­leč­nos­ti jako tako­vé, a pro­to je skvě­lá jak pro ty, kte­ří mají o toto téma dlou­ho­do­bý zájem, tak i pro nováč­ky v obo­ru.

Oba auto­ři roz­hod­ně nejsou pova­le­či, kte­ří by svo­ji kni­hu napsa­li na zákla­dě ana­lý­zy dat ze soci­ál­ních sítí a zpro­střed­ko­va­ných infor­ma­cí. Weiss i Hassan jsou zku­še­ní novi­ná­ři, kte­ří jsou dlou­ho­do­bě repor­té­ry na Blízkém výcho­dě, kde se nachá­ze­li a nachá­zí i během kon­flik­tů.

Teroristická sku­pi­na byla zpo­čát­ku vel­mi pod­ce­ňo­va­ná svě­to­vý­mi líd­ry, včet­ně ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Obamy. Aby taky ne - kdy­bychom měli porov­ná­vat veli­kos­ti tako­vých­to sub­jek­tů, dalo by se říci, že ISIS byl pro Al-Káidu něco jako prá­vě naro­ze­ný mlad­ší bra­tr, zatím­co Al-Káida byla už v plné síle. Možná prá­vě pro­to ISIS pře­kva­pil svět masiv­ní­mi tero­ris­tic­ký­mi úto­ky jak v Sýrii, tak v Iráku, a sli­by o vytvo­ře­ní nové­ho mus­lim­ské­ho cha­lí­fá­tu dodr­žu­jí­cí­ho přís­ný dik­tát prá­va šaría.

Hassan a Weiss v kni­ze popi­su­jí, jak se tito násil­ní extré­mis­té vyvi­nu­li z téměř pora­že­né irác­ké povsta­lec­ké sku­pi­ny do armá­dy džhá­dis­tů tvo­ře­né mezi­ná­rod­ní­mi dob­ro­vol­ní­ky, kte­ří se v úhled­ně vypa­da­jí­cích videích chlu­bí stí­ná­ním hlav západ­ních rukojmí a veli­kost jimi ovlá­da­né­ho úze­mí se v době vydá­ní kni­hy blí­ži­la veli­kos­ti Velké Británie.

fd460f79ea111e05c5db84ee8732cd71

Počínaje prv­ní­mi kro­ky Abu Musaby al-Zarqáwího, zakla­da­te­le prv­ní­ho sub­jek­tu při­po­mí­na­jí­cí­ho islám­ský stát ozna­čo­va­né­ho spí­še jako „Al-Káida v Iráku“, popi­su­jí auto­ři klí­čo­vé hrá­če v celé orga­ni­za­ci. Od jejich vůd­ce al-Bagdádího až po čle­ny teh­dej­ší armá­dy Saddáma Husajna. Hledá počát­ky toho, co je doved­lo k ISIS, jak a hlav­ně proč si jejich akce zís­ka­li tako­vou míst­ní i mezi­ná­rod­ní pod­po­ru, a také odkud zís­ka­va­jí své finan­ce.

Především poli­tic­ké mané­v­ry USA, Iráku, Íránu a Sýrie byly roz­buš­kou pro doslo­va výbuš­nou expan­zi ISIS. I to potvr­zu­jí býva­lí dústoj­ní­ci ame­ric­ké armá­dy, ale také samot­ní čle­no­vé ISIS, v roz­ho­vo­rech, díky kte­rým jsou odha­lo­vá­ny i bra­t­ro­vra­žed­né boje uvnitř orga­ni­za­ce a nená­vist mezi sun­nit­ský­mi a šíit­ský­mi mus­li­my. Dědictvím po Spojených stá­tech ame­ric­kých je nová gene­ra­ce tero­ru.

Musím říct, že kni­ha je plná ter­mí­nů, a pro­to je někdy vel­mi slo­ži­té se těž­kým tex­tem pro­lous­kat. Zároveň však i díky tomu obsa­hu­je obrov­ské množ­ství infor­ma­cí. Na toto aktu­ál­ně dis­ku­to­va­né téma by se dalo napsat nespo­čet­né množ­ství knih a stej­ně by neby­lo úpl­ně vyčer­pa­né, ale tím, že auto­ři vyu­ží­va­jí auten­tic­kých výpo­vě­dí a sami se v mís­tě kon­flik­tu dlou­ho­do­bě nachá­zí, dostá­vá kni­ha nový roz­měr.


  • Kód: D0292306
  • EAN: 9788026408833
  • ISBN: 978-80-264-0883-3
  • Nakladatel: CPress
  • Vazba: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • Počet stran: 264
  • Rozměry: 149,0x211,0x23,0mm
  • Jazyk: Česky

Knihy k recen­zi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,23017 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56606 KB. | 27.06.2022 - 22:46:00