Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Michael Szatmary: Češi jsou rozmazlení. Slovenské publikum ještě dokáže odpustit chyby

Michael Szatmary: Češi jsou rozmazlení. Slovenské publikum ještě dokáže odpustit chyby

Michael Szatmary 2
Michael Szatmary 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Michael pat­ří mezi nej­ta­len­to­va­něj­ší komi­ky slo­ven­ské stan­du­po­vé scé­ny. Teď je na nej­lep­ší ces­tě zís­kat si i čes­ké pub­li­kum. V sou­čas­nos­ti si může­te jeho ske­če užít v pořa­du Comedy Club na tele­viz­ním kaná­lu Prima Comedy Central. Přečtěte si, jak komik vní­má roz­dí­ly mezi čes­kým a slo­ven­ským pub­li­kem.

  1. Liší se nějak dle vaše­ho míně­ní čes­ký a slo­ven­ský humor?

Naše náro­dy sú si podob­né vo veľa veci­ach, vráta­ne humo­ru. Vychádzame zo spo­loč­né­ho zákla­du, máme podob­nú his­tó­riu a poli­tic­ky sme si blíz­ki tiež. Naše pub­li­kum chce mož­no viac nase­ka­ných pan­člaj­nov za sebou. Českí stan­du­pis­ti sú väč­ší roz­prá­va­či. Kvôli jazy­ko­vým roz­die­lom musí­me niek­to­ré slo­vá pre­lo­žiť do češ­ti­ny, aby divák rozu­mel. Darmo budem čakať smiech po vti­pe, kto­rý kon­čí slo­vom seme­ní­ky (pozn. redak­ce čes­ky var­la­ta) ale­bo svo­k­ra (pozn. redak­ce svo­k­ra zna­me­ná tchýně).

  1. Směje se slo­ven­ské pub­li­kum jiným vti­pům než to čes­ké?

Humor je uni­ver­zál­ny liek a dote­raz som si nevši­mol, že by čes­ký divák mal naň aler­gic­kú reak­ciu. Univerzálne témy, ako vzťa­hy, polí­cia, ces­to­va­nie a deti bavia Čechov a Slovákov rov­na­ko.

  1. Upravujete něja­kým způ­so­bem své vystou­pe­ní pod­le země, kde vystu­pu­je­te?

Len veľ­mi málo, opý­tam sa vždy čes­kých kole­gov na niek­to­ré špe­ci­fi­ká. Napríklad nebu­dem hovo­riť o bra­ti­slav­skej vla­ko­vej sta­ni­ci ale zme­ním ju na hlav­ní nádra­ží v Prahe, ale­bo nepo­vi­em Milan Lasica ale Miroslav Donutil. V Ostrave nebu­dem spo­mí­nať spad­nu­té biznis cen­t­rum Apollo ale povi­em obchod­ní dúm Ostravice.

  1. Mnoho čes­kých komi­ků se u našich sou­se­dů pro­sa­di­lo. Čím to, že u nás výrazná posta­va slo­ven­ské­ho stand-upu chy­bí?

Ak sa baví­me o zabá­va­čoch - her­coch, typu Polívky ale­bo Donutila, tak podob­ní humo­ris­ti u nás chý­bajú. Tí naj­väč­ší zomre­li a zati­aľ na nich nikto nenadvi­a­zal. Čo sa týka stan­du­pis­tov, pra­vi­del­ne vystu­pu­je­me v Česku aj na Morave a vždy je vypre­da­né. Môže za to aj veľ­ká slo­ven­ská komu­ni­ta u vás. O úspeš­ných čes­kých komi­koch na Slovensku som ale zati­aľ nepo­čul. Je to pre vás nový trh, kto­rý máte šan­cu zís­kať.

  1. Má čes­ký stand-up něja­ká spe­ci­fi­ka vlast­ní pou­ze pro něj?

Český stand up má dlh­šiu tra­dí­ciu, má za sebou tele­víz­ne relá­cie, no ten naj­väč­ší boom má už za sebou. Na Slovensku ho teraz žije­me. Náš divák si žia­da 10 vti­pov za prvú min­útu. Ten čes­ký je trpez­li­vej­ší a počká si aj tú min­útu na záve­reč­ný joke.

  1. Která země je pro začí­na­jí­cí­ho stand-up komi­ka pří­vě­ti­věj­ší?

Dnes by som pove­dal, že Slovensko. Český divák je už otr­lej­ší, roz­mazna­nej­ší. Slovenské pub­li­kum stá­le doká­že odpus­tiť chy­by.

  1. Jsou něja­ké rady, kte­ré bys­te začá­teč­ní­kům posky­tl?

Ako hovo­ril Masaryk: Nebát sa a nekrást. Stáť si za vti­p­mi, nesna­žiť sa nie­ko­ho kopí­ro­vať, nájsť si vlast­nú ces­tu a najmä vti­py musia naj­prv rozos­mi­ať auto­ra.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,74165 s | počet dotazů: 243 | paměť: 59858 KB. | 18.08.2022 - 14:57:24