Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT

MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT

Film v kinech pou­ze po dobu dvou týd­nů od 29.10. do 11.11.2009. Předprodej bude zahá­jen od 27.9.2009 ve vybra­ných kinech. Seznam vybra­ných kin nalez­ne­te na strán­kách www.thisisit-film.cz, kte­ré pro Vás v tuto chví­li při­pra­vu­je­me.

Snímek THIS IS IT Michaela Jacksona nabíd­ne Jacksonovým fanouškům a milov­ní­kům jeho hud­by po celém svě­tě jedi­neč­ný pohled do záku­li­sí zpě­vá­ka, jak zdo­ko­na­lo­val, tvo­řil a zkou­šel na své vypro­da­né kon­cer­ty, kte­ré se měly konat letos v létě v lon­dýn­ské O2 Aréně. Film zachy­cu­je měsí­ce od dub­na do červ­na 2009 a je pro­du­ko­ván za plné pod­po­ry Estate of Michael Jackson. Čerpá z více než jed­no­ho sta hodin mate­ri­á­lů nato­če­ných v záku­li­sí, uka­zu­je Jacksona, jak zkou­šel řadu svých pís­ní na svá vystou­pe­ní. Publiku se dosta­ne jedi­neč­né­ho a sou­kro­mé­ho pohle­du na Jacksona, jak ho nikdy před­tím nevi­dě­lo. V neu­pra­vo­va­ném a upřím­ném detai­lu zachy­cu­je sní­mek THIS IS IT Michaela Jacksona jako zpě­vá­ka, taneč­ní­ka, fil­ma­ře, archi­tek­ta, kre­a­tiv­ní­ho genia a vel­ké­ho uměl­ce, jak tvo­ří a zdo­ko­na­lu­je svo­ji výsled­nou show. Kenny Ortega, kte­rý byl jak kre­a­tiv­ním part­ne­rem Michaela Jacksona, tak reži­sé­rem jevišt­ní show, také reží­ru­je ten­to film, kte­rý pro­du­ku­jí Randy Phillips, Kenny Ortega a Paul Gongaware. Výkonnými pro­du­cen­ty jsou John Branca a John McClain. Film bude po celém svě­tě dis­tri­bu­o­ván spo­leč­nos­tí Sony Pictures Releasing.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,00273 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56518 KB. | 28.06.2022 - 21:30:39