Miami Vice

Podle legen­dár­ní­ho seri­á­lu Miami Vice, kte­rý se sla­vil vel­ké úspě­chy v osm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí vzni­kl v roce 2006 film. Ten ovšem na roz­díl od své před­lo­hy není odleh­če­ný humo­rem a ani samot­né Miami není zná­zor­ně­né jako pro­slu­ně­né mís­to plné lidí v pes­t­ro­ba­rev­ných polo­ko­ši­lích. Režisér Michael Mann to pojal po svém, zváž­nil a při­tla­čil na dra­ma­tic­kou rovi­nu. Ovšem bohu­žel, děj není tak zají­ma­vý, aby vás držel při­pou­ta­né k fil­mu přes dvě hodi­ny.On pří­běh o dvou ultradrs­ných detek­ti­vech, Sonnym (Colin Farrell) a Ricovi (Jamie Foxx), kte­ří se infil­tru­jí do zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce, není zrov­na ori­gi­nál­ní. Ani to, že se Sonny zami­lu­je do chrá­něn­ky vůd­ce mafi­á­nů, asij­ské krás­ky Isabelly (Gong Li) nepat­ří zrov­na k pře­kva­pe­ním. Podobné námě­ty mají snad všech­ny kri­mi­nál­ní seri­á­ly, kte­ré se v posled­ních dva­ce­ti letech obje­vi­ly. On by to nebyl žád­ný vel­ký prů­švih, pokud by šlo o čis­to­krev­ný akč­ní film, jen­že Miami Vice je spí­še kri­mi­nál­ní dra­ma. Přestřelek je tu málo, auto­mo­bi­lo­vou honič­ku, aby člo­věk pohle­dal, fanou­šek sviš­tí­cích kulek a mega­lo­man­ských výbuchů si na své roz­hod­ně nepři­jde.

Mann se sna­ží spí­še sou­stře­dit na vzta­hy mezi posta­va­mi, ale je to až pří­liš povrch­ní, aby divá­ka hlou­bě­ji zají­ma­lo, kte­rým smě­rem se budou ubí­rat. V jed­nu chví­li se dvo­ji­ce pomi­lu­je, pak si pro­mlu­ví o obcho­du, ve kte­rém troš­ku vyu­ži­jí pře­de­šlé­ho sexu­ál­ní aktu a tím budo­vá­ní emo­ci­o­nál­ních vazeb has­ne. Ve fil­mu této dél­ky je roz­hod­ně mno­hem více pro­sto­ru podrob­něj­ší roze­brá­ní psy­cho­lo­gie postav.

Po pár desít­kách minut má člo­věk jed­no­du­še pocit, že se stá­le nic důle­ži­těj­ší­ho nedě­je. Slovní pře­střel­ky, kte­ré se týka­jí dro­go­vé­ho obcho­du jsou sice poměr­ně zají­ma­vé, ale časem začnou být nud­né, a pokud nejste zrov­na spe­ci­a­lis­ta na eko­no­mic­kou pro­ble­ma­ti­kou dea­ler­ství s nar­ko­ti­ky a zbra­ně­mi, tak vás to asi omr­zí. Ne, snad, že by tu neby­ly zají­ma­věj­ší momen­ty. Když napří­klad Isabella a její šéf/milenec roze­bí­ra­jí obchod a nara­zí při­tom na Sonnyho a začnou řešit jeho budouc­nost (on uva­žu­je o tom, že ho nechá zlik­vi­do­vat, ona se sna­ží tvá­řit, že je jí to lhos­tej­né, ale při­tom se mezi řád­ky sna­ží zachrá­nit mu život), ucí­tí­te ten správ­ný dra­ma­tic­ký náboj. Jenže tako­vých chvi­lek není moc.

Ve finá­le dojde ale­spoň na sviž­nou pře­střel­ku, kte­rá je sice zma­te­ná tak, že někdy pros­tě netu­ší­te, kdo to zrov­na schy­tal, ale má spád. Ovšem není tak úchvat­ná, aby zachrá­ni­la cel­ko­vý dojem. A jest­li dou­fá­te v emo­ci­o­nál­ní vyvr­cho­le­ní v závě­ru fil­mu, tak to se neko­ná, Sonny sice Isabellu zachrá­ní od věze­ní, ale jejich roz­lou­če­ní není zrov­na pro­cí­tě­né, i když Gong Li se v očích zra­čí smu­tek, zra­ně­nost, bolest ze zra­dy, ale i urči­tý opti­mis­mus, když odjíž­dí do bez­pe­čí.

Více na Kritiky.cz
Men In Black: Alien Crisis ...
Lehiyot Ita (Beauty and the Baker) 2013, tv seriál Před nějakým časem jsem se zde vypsal ze své lásky k izraelským seriálům. Je to lásk...
Severský filmový podzim – Praha, Ostrava, Brno, Choceň, Žamberk 14. – 18. listopadu | Praha kino Atlas,15. – 18. listopadu | Ostrava, 14. – 29. 11. Choceň, 6...
FILIP ANTONIO (Albert, hlavní hrdina filmu. Ten, která má přání k mání) Hraje od malička, do svého filmu si ho vybrala i režisérka Marie Poledňáková, které připomn...
Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „M...

Dvě věci ale pochva­lu zaslou­ží. Ta prv­ní je čis­tě vizu­ál­ní, kame­ra si oblí­bi­la polo­do­ku­men­tár­ní styl, obraz je roz­tře­se­ný, někdy zabe­re úhel, kte­rý půso­bí jako by ten, kdo sto­jí za kame­rou uklou­zl (napří­klad při scé­ně ve spr­še uvi­dí­te na pár vte­řin jen kou­sek zad a pra­men mokrých vla­sů), čímž je postup­ně dosa­že­no toho, že jste více vta­že­ni do dění. Většina scén se také ode­hrá­vá v potem­ně­lém pro­stře­dí (a i když je to ve dne, máte pocit urči­té stís­ně­nos­ti), jedi­né výjim­ky jsou, když se obje­ví letec­ké zábě­ry, kte­ré jsou nao­pak pes­t­ro­ba­rev­né a téměř éte­ric­ké. Druhé plus je za herec­ké obsa­ze­ní. S Jamiem Foxxem reži­sér pra­co­val už na osca­ro­vém Collateralu, Colin Farell vypa­dá troš­ku nezvykle, má „tať­kov­ský“ knír a umaš­tě­né del­ší vla­sy uče­sa­né doza­du a někdy se tvá­ří, že ho to natá­če­ní zrov­na moc neba­vi­lo, ale pře­ce jen stá­le podá­vá nad­prů­měr­ný výkon. Nejvíce mě ale okouz­li­la Gong Li, kte­ré sedí polo­ha jak křeh­ké ženy v náru­čí muže, tak chlad­né obchod­ni­ce, pro kte­rou jsou pení­ze na prv­ním mís­tě.

Michael Mann mě troš­ku zkla­mal, dra­ma­ta mu jdou, ale ten­to­krát se nepřed­ve­dl v nej­lep­ším svět­le. Miami Vice mělo být oči­vid­ně řád­né dra­ma, ale k tomu, aby fun­go­va­lo je potře­ba lépe nastí­nit vzta­hy mezi zúčast­ně­ný­mi cha­rak­te­ry. Ale ty jsou zná­zor­ně­ny pří­liš zběž­ně a neú­pl­ně. A i když se her­ci sna­ží, nohy jim pod­ko­pá­va­jí stro­hé a povrch­ní dia­lo­gy.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Všechno nejlepší! - recenze1. června 2006 Všechno nejlepší! - recenze Režisér Martin Kotík je tady znovu. Už jednou na nás vyrukoval s něčím, na co se v žádném případě nedalo koukat ani se zavřenými očima u televize, natožpak v kině (tak si vůbec říkám, jak […]
  • Miami Vice - recenze17. srpna 2006 Miami Vice - recenze Michael Mann nám přinesl skvělou podívanou už v jeho minulém snímku Collateral. Ten byl protkán opravdu originálním a poutavým příběhem. 17.8 (což je tento čtvrtek) má přijít do kin jeho […]
  • PlayAllspoluprace98. března 2007 Dreamgirls - Recenze Po české kvasce se řítí do našich kin další muzikálový zástupce. Tentokrát to ale dopadlo o poznání lépe než u tuzemského „konkurenta“. Opravdu se tento titul zapíše jako nástupce […]
  • COLIN FARRELL21. července 2012 COLIN FARRELL COLIN FARRELL  je irský rodák, který pokračuje v úspěšném tažení Hollywoodem. V roce 2009 získal Farrell Zlatý globus za svou roli ve filmu V Bruggách a v současně době znovu navázal […]
  • Nespoutaný Django - 80 %9. ledna 2013 Nespoutaný Django - 80 % Nový film Quentina Tarantina přibližuje svérázným způsobem život na jihu Spojených států před vypuknutím občanské války. Černoch Django (Jamie Foxx) se postupně mění z kurážného, ale nijak […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Nelítostný souboj na Blu-ray12. února 2015 Nelítostný souboj na Blu-ray Když se tak probírám mezi úspěšnými režiséry, na které se fanoušci pokaždé těší, tak jedno z mých režisérských jmen na seznamu je Michael Mann. Režisér, který má už více než 72 let a mezi […]
  • United 93 (Let číslo 93)24. srpna 2006 United 93 (Let číslo 93) Pokud byste se měli rozhodovat, zda během letních večerních nocí, strávených v kině, dáte přednost zpopularizovaným Pirátům z Karibiku s kapitánem Jackem Sparowem nebo tvrdým chlápkům z […]
  • Torque: Ohnivá kola - Dvě kola jsou rychlejší než čtyři…14. října 2004 Torque: Ohnivá kola - Dvě kola jsou rychlejší než čtyři… Poté, co jsem viděl Rychle a zběsile, jsem si i já, který zrovna nepatří k nejlepším řidičům, zamiloval rychlou jízdu. Je sice pravda, že když ručička na tachometru ukazuje přes 100 […]
  • Želvy Ninja - 70 %21. srpna 2014 Želvy Ninja - 70 % Když začaly v 80. letech v Československu jít v TV Želvy Ninja, tak jsem zrovna tak mladý, abych je zbožňoval, samozřejmostí byla i návštěva kina, když šlo jejich první filmové […]