Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Miami Vice

Miami Vice

Photo © Universal Pictures / Frank Connor
Photo © Universal Pictures / Frank Connor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podle legen­dár­ní­ho seri­á­lu Miami Vice, kte­rý se sla­vil vel­ké úspě­chy v osm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí vzni­kl v roce 2006 film. Ten ovšem na roz­díl od své před­lo­hy není odleh­če­ný humo­rem a ani samot­né Miami není zná­zor­ně­né jako pro­slu­ně­né mís­to plné lidí v pes­t­ro­ba­rev­ných polo­ko­ši­lích. Režisér Michael Mann to pojal po svém, zváž­nil a při­tla­čil na dra­ma­tic­kou rovi­nu. Ovšem bohu­žel, děj není tak zají­ma­vý, aby vás držel při­pou­ta­né k fil­mu přes dvě hodi­ny.On pří­běh o dvou ultradrs­ných detek­ti­vech, Sonnym (Colin Farrell) a Ricovi (Jamie Foxx), kte­ří se infil­tru­jí do zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce, není zrov­na ori­gi­nál­ní. Ani to, že se Sonny zami­lu­je do chrá­něn­ky vůd­ce mafi­á­nů, asij­ské krás­ky Isabelly (Gong Li) nepat­ří zrov­na k pře­kva­pe­ním. Podobné námě­ty mají snad všech­ny kri­mi­nál­ní seri­á­ly, kte­ré se v posled­ních dva­ce­ti letech obje­vi­ly. On by to nebyl žád­ný vel­ký prů­švih, pokud by šlo o čis­to­krev­ný akč­ní film, jen­že Miami Vice je spí­še kri­mi­nál­ní dra­ma. Přestřelek je tu málo, auto­mo­bi­lo­vou honič­ku, aby člo­věk pohle­dal, fanou­šek sviš­tí­cích kulek a mega­lo­man­ských výbuchů si na své roz­hod­ně nepři­jde.

Mann se sna­ží spí­še sou­stře­dit na vzta­hy mezi posta­va­mi, ale je to až pří­liš povrch­ní, aby divá­ka hlou­bě­ji zají­ma­lo, kte­rým smě­rem se budou ubí­rat. V jed­nu chví­li se dvo­ji­ce pomi­lu­je, pak si pro­mlu­ví o obcho­du, ve kte­rém troš­ku vyu­ži­jí pře­de­šlé­ho sexu­ál­ní aktu a tím budo­vá­ní emo­ci­o­nál­ních vazeb has­ne. Ve fil­mu této dél­ky je roz­hod­ně mno­hem více pro­sto­ru podrob­něj­ší roze­brá­ní psy­cho­lo­gie postav.

Po pár desít­kách minut má člo­věk jed­no­du­še pocit, že se stá­le nic důle­ži­těj­ší­ho nedě­je. Slovní pře­střel­ky, kte­ré se týka­jí dro­go­vé­ho obcho­du jsou sice poměr­ně zají­ma­vé, ale časem začnou být nud­né, a pokud nejste zrov­na spe­ci­a­lis­ta na eko­no­mic­kou pro­ble­ma­ti­kou dea­ler­ství s nar­ko­ti­ky a zbra­ně­mi, tak vás to asi omr­zí. Ne, snad, že by tu neby­ly zají­ma­věj­ší momen­ty. Když napří­klad Isabella a její šéf/milenec roze­bí­ra­jí obchod a nara­zí při­tom na Sonnyho a začnou řešit jeho budouc­nost (on uva­žu­je o tom, že ho nechá zlik­vi­do­vat, ona se sna­ží tvá­řit, že je jí to lhos­tej­né, ale při­tom se mezi řád­ky sna­ží zachrá­nit mu život), ucí­tí­te ten správ­ný dra­ma­tic­ký náboj. Jenže tako­vých chvi­lek není moc.

Ve finá­le dojde ale­spoň na sviž­nou pře­střel­ku, kte­rá je sice zma­te­ná tak, že někdy pros­tě netu­ší­te, kdo to zrov­na schy­tal, ale má spád. Ovšem není tak úchvat­ná, aby zachrá­ni­la cel­ko­vý dojem. A jest­li dou­fá­te v emo­ci­o­nál­ní vyvr­cho­le­ní v závě­ru fil­mu, tak to se neko­ná, Sonny sice Isabellu zachrá­ní od věze­ní, ale jejich roz­lou­če­ní není zrov­na pro­cí­tě­né, i když Gong Li se v očích zra­čí smu­tek, zra­ně­nost, bolest ze zra­dy, ale i urči­tý opti­mis­mus, když odjíž­dí do bez­pe­čí.

Dvě věci ale pochva­lu zaslou­ží. Ta prv­ní je čis­tě vizu­ál­ní, kame­ra si oblí­bi­la polo­do­ku­men­tár­ní styl, obraz je roz­tře­se­ný, někdy zabe­re úhel, kte­rý půso­bí jako by ten, kdo sto­jí za kame­rou uklou­zl (napří­klad při scé­ně ve spr­še uvi­dí­te na pár vte­řin jen kou­sek zad a pra­men mokrých vla­sů), čímž je postup­ně dosa­že­no toho, že jste více vta­že­ni do dění. Většina scén se také ode­hrá­vá v potem­ně­lém pro­stře­dí (a i když je to ve dne, máte pocit urči­té stís­ně­nos­ti), jedi­né výjim­ky jsou, když se obje­ví letec­ké zábě­ry, kte­ré jsou nao­pak pes­t­ro­ba­rev­né a téměř éte­ric­ké. Druhé plus je za herec­ké obsa­ze­ní. S Jamiem Foxxem reži­sér pra­co­val už na osca­ro­vém Collateralu, Colin Farell vypa­dá troš­ku nezvykle, má „tať­kov­ský“ knír a umaš­tě­né del­ší vla­sy uče­sa­né doza­du a někdy se tvá­ří, že ho to natá­če­ní zrov­na moc neba­vi­lo, ale pře­ce jen stá­le podá­vá nad­prů­měr­ný výkon. Nejvíce mě ale okouz­li­la Gong Li, kte­ré sedí polo­ha jak křeh­ké ženy v náru­čí muže, tak chlad­né obchod­ni­ce, pro kte­rou jsou pení­ze na prv­ním mís­tě.

Michael Mann mě troš­ku zkla­mal, dra­ma­ta mu jdou, ale ten­to­krát se nepřed­ve­dl v nej­lep­ším svět­le. Miami Vice mělo být oči­vid­ně řád­né dra­ma, ale k tomu, aby fun­go­va­lo je potře­ba lépe nastí­nit vzta­hy mezi zúčast­ně­ný­mi cha­rak­te­ry. Ale ty jsou zná­zor­ně­ny pří­liš zběž­ně a neú­pl­ně. A i když se her­ci sna­ží, nohy jim pod­ko­pá­va­jí stro­hé a povrch­ní dia­lo­gy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Air Force One17. srpna 2022 Air Force One Copak s Indianou Jonesem, když se dostaví kmetský věk? Stane se prezidentem Spojených států. Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby […] Posted in Retro filmové recenze
  • Další seriál DC bude z léčebny Arkham9. března 2022 Další seriál DC bude z léčebny Arkham Režisér posledního Batmana Matt Reeves potvrdil, že seriál, který se měl točit kolem policejního oddělení v Gotham City, měl se odehrávat rok před novými událostmi Batmana a v hlavní roli […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • The Batman: Robert Pattinson je temným Temným rytířem v gothamském neo-noiru3. března 2022 The Batman: Robert Pattinson je temným Temným rytířem v gothamském neo-noiru Rozzlobený mladý Batman pátrá po sériovém vrahovi, který za sebou zanechává lákavé hádanky, ve filmu The Batman, drsné a přízemní adaptaci komiksů DC, která jde ve stopách Jokera Todda […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman – Recenze – 90 %2. března 2022 The Batman – Recenze – 90 % Novou verzi komiksového filmu o netopýřím muži s Robertem Pattinsonem v hlavní roli a s názvem The Batman natočil a spolu se scenáristou Peterem Craigem i napsal režisér Matt Reeves, který […] Posted in Filmové recenze
  • Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem2. března 2022 Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem Martini... protřepané, nemíchané. Když uslyšíte tuto hlášku, pravděpodobně se díváte na bondovku, kde anglický gentleman v obleku zachraňuje svět. Víte, které jsou nejlepší kasino scény s […] Posted in Zajímavosti
  • The Batman - 90 %28. února 2022 The Batman - 90 % Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea (Robert Pattinson) hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků a […] Posted in Filmové recenze
  • Casino Royale30. září 2021 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nový svět25. května 2021 Nový svět Vztah indiánky Pocahontas (Q'orianka Kilcher) a anglického kapitána Johna Smithe (Colin Farrell) rozpoutá válku dvou světů o nový národ... Terrence Malick patří mezi nejvýraznější filmaře […] Posted in Retro filmové recenze
  • Casino Royale - První Bond nové generace.11. března 2021 Casino Royale - První Bond nové generace. V rámci své první mise se má James Bond dostat na kobylku Le Chiffreovi (Mads Mikkelsen), který se stal bankéřem světového terorismu. Aby jej mohl zastavit a rozložit tak teroristickou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Veřejní nepřátelé5. března 2021 Veřejní nepřátelé Michael Mann se narodil roku 1943 v drsném průmyslovém městě Chicago v Illinois a jeho původ se opravdu nezapře. Jeho hlavním motivujícím motorem, jenž ho popohání stále kupředu se staly […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25109 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61836 KB. | 25.09.2023 - 14:36:57