Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Miami Vice - recenze

Miami Vice - recenze

Michael Mann nám při­ne­sl skvě­lou podí­va­nou už v jeho minu­lém sním­ku Collateral. Ten byl pro­tkán oprav­du ori­gi­nál­ním a pou­ta­vým pří­bě­hem. 17.8 (což je ten­to čtvr­tek) má při­jít do kin jeho nový sní­mek s názvem MIAMI VICE. Ten je inspi­ro­ván stej­no­jmen­ným seri­á­lem z 80. let, kte­rý měl v USA obrov­ský úspěch. Bude ho násle­do­vat i jeho fil­mo­vá adap­ta­ce...?

Tento sní­mek je dal­ší ori­gi­nál­ní dílo veli­ce úspěš­né­ho reži­sé­ra Michaela Manna. Zakomponoval totiž do fil­mu inten­ziv­ní akci s veli­ce reál­ný­mi prv­ky. Ty vás budou pro­vá­zet celým fil­mem od začát­ku až do kon­ce. Když jsem toto dílo pozo­ro­val, při­pa­dal jsem si jako když sle­du­ji dlou­hou repor­táž v tele­viz­ních novi­nách. Tvůrci toho docí­li­li tím, že ve fil­mu pou­ži­li reál­né zvu­ky střel­by. Ta je tak reál­ná, až vás zamra­zí v zádech.

Dále je veli­ce zají­ma­vě vyře­še­ná kame­ra. Např. když jde hlav­ní hrdi­na, kame­ra mís­to aby jen ply­nu­le popo­jíž­dě­la, „pěší chůzí“ se pře­sou­vá za posta­vou. To půso­bí až doku­men­tár­ním dojmem. Režisérovi to stá­le nesta­či­lo, a tak do sním­ku při­dal ješ­tě tako­vé pikant­nos­ti, jako jsou stří­kan­ce krve na zor­ném poli kame­ry. Toho si obzvlášť všim­ne­te ke kon­ci fil­mu, kde se koná nej­vět­ší pře­střel­ka. Tam tepr­ve pocho­pí­te, co je to rea­li­ta. Tento jev vás vtáh­ne do děje a celých 146 minut vás nene­chá vypus­tit ani vte­ři­nu.

Střih je pro­vá­děn s tako­vou peč­li­vos­tí, že musím smek­nout. Je totiž napros­to doko­na­lý a nelze mu nic vyčíst. Hudební dopro­vod je volen s oprav­do­vým citem. Skladby do scén tak skvě­le zapa­da­jí, že to vypa­dá jako by byly šity fil­mu na míru. O tom­to fak­tu jsme se již moh­li pře­svěd­čit ve skvě­le zpra­co­va­ném trai­le­ru, kte­rý je per­fekt­ně sestří­hán do ryt­mu sklad­by Numb Encore sku­pi­ny Linkin Park.

Příběh Miami Vice začí­ná v oka­mži­ku, kdy se Crockett a Tubbs dozvě­dí, že únik vel­mi cit­li­vých dat vedl k masa­k­ru dvou fede­rál­ních agen­tů a rodi­ny pří­te­le jed­no­ho z infor­má­to­rů. Oba detek­ti­vo­vé jsou na pří­pad nasa­ze­ni a vyšet­řo­vá­ní je zave­de pří­mo na práh bru­tál­ních zabi­já­ků z Árijského bra­tr­ství a do sple­ti­té sítě mezi­ná­rod­ních dro­go­vých pře­kup­ní­ků, kte­ří mají ochra­nu na svě­to­vé úrov­ni.... Příběh je dyna­mic­ký a s mno­ha zvra­ty, kte­ré vás budou napí­nat až do kon­ce. Pětice her­ců: Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Luis Tosar a Eddie Marsan, kte­ří stvár­ni­li hlav­ní posta­vy, jsou veli­ce pře­svěd­či­ví a odvá­dě­jí výbor­nou prá­ci. Jejich podá­ní hlav­ních hrdi­nů se mi veli­ce zamlou­va­lo. Podle mne tu tak­to čis­tá a bez­chyb­ná akce už dlou­ho neby­la.

Pokud jste nemu­se­li Piráty z Karibiku 2 kvů­li jejich iro­nii, ten­to sní­mek vás urči­tě uspo­ko­jí. Dostanete v něm totiž bez­chyb­nou akci a to se vší úctou.

  • Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %30. března 2017 Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 % Klubíčko veselých pohádek patří mezi audioknihy, na kterých se podílelo více herců. Celkem je zde sedm pohádek, přičemž každou čte jiný interpret. V první – O Lucince a větru Matyášovi […] Posted in Recenze knih
  • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky […] Posted in Recenze knih
  • Minirecenze: Faunův labyrint13. září 2007 Minirecenze: Faunův labyrint Faunův labyrint mě nevyšachoval a ani nestrhl tempem. Přesto mohu říci: „Líbil se… a moc.“ Del Toro si zase udělal výlet do míst, kde se mluví „po jeho“ (naposled když natáčel příbuznou […] Posted in Filmové recenze
  • Jakub Žáček - majitel panoptika12. srpna 2019 Jakub Žáček - majitel panoptika Jak byste popsal svoji postavu, kterou v této pohádce hrajete? Je to majitel panoptika, který na své postavě a krátkém prostoru, co v příběhu má, ukazuje, jak nemilosrdný může být […] Posted in Rozhovory
  • Game of Thrones | Season 8 | Official Tease: Dragonstone (HBO)6. prosince 2018 Game of Thrones | Season 8 | Official Tease: Dragonstone (HBO) Posted in Videa
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […] Posted in Filmové premiéry
  • 7 životů - Noomi Rapace představuje 7 sester, 7 životů, 7 různých postav13. prosince 2017 7 životů - Noomi Rapace představuje 7 sester, 7 životů, 7 různých postav Režisér Tommy Wirkola věděl, že duch a osobnost Noomi Rapaceové prostoupí všemi sedmi sestrami: „Bylo důležité vytvořit mezi nimi jemné nuance a pomoci tak publiku si v krátkém čase […] Posted in Speciály
  • Úvodem...29. února 2016 Úvodem... Vítáme všechny návštěvníky, kteří záměrně či omylem zavítali na tento blog!! Pokud vás zajímají necenzurované recenze na filmy, seriály, hry či hudební počiny jste na správné adrese, v […] Posted in Kritický Klub
  • Šestý smysl19. října 2005 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Filmové recenze
  • Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen1. června 2018 Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen Světová královna burlesky Dita Von Teese, se v rámci letošního evropského turné představí s kritiky uznávanou show ,, The Art of the Teese“ také v pražském Kongresovém centru. 22. […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,29284 s | počet dotazů: 219 | paměť: 52165 KB. | 07.05.2021 - 12:51:03
X