Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Miami Vice - recenze

Miami Vice - recenze

Michael Mann nám při­ne­sl skvě­lou podí­va­nou už v jeho minu­lém sním­ku Collateral. Ten byl pro­tkán oprav­du ori­gi­nál­ním a pou­ta­vým pří­bě­hem. 17.8 (což je ten­to čtvr­tek) má při­jít do kin jeho nový sní­mek s názvem MIAMI VICE. Ten je inspi­ro­ván stej­no­jmen­ným seri­á­lem z 80. let, kte­rý měl v USA obrov­ský úspěch. Bude ho násle­do­vat i jeho fil­mo­vá adap­ta­ce...?

Tento sní­mek je dal­ší ori­gi­nál­ní dílo veli­ce úspěš­né­ho reži­sé­ra Michaela Manna. Zakomponoval totiž do fil­mu inten­ziv­ní akci s veli­ce reál­ný­mi prv­ky. Ty vás budou pro­vá­zet celým fil­mem od začát­ku až do kon­ce. Když jsem toto dílo pozo­ro­val, při­pa­dal jsem si jako když sle­du­ji dlou­hou repor­táž v tele­viz­ních novi­nách. Tvůrci toho docí­li­li tím, že ve fil­mu pou­ži­li reál­né zvu­ky střel­by. Ta je tak reál­ná, až vás zamra­zí v zádech.

Dále je veli­ce zají­ma­vě vyře­še­ná kame­ra. Např. když jde hlav­ní hrdi­na, kame­ra mís­to aby jen ply­nu­le popo­jíž­dě­la, „pěší chůzí“ se pře­sou­vá za posta­vou. To půso­bí až doku­men­tár­ním dojmem. Režisérovi to stá­le nesta­či­lo, a tak do sním­ku při­dal ješ­tě tako­vé pikant­nos­ti, jako jsou stří­kan­ce krve na zor­ném poli kame­ry. Toho si obzvlášť všim­ne­te ke kon­ci fil­mu, kde se koná nej­vět­ší pře­střel­ka. Tam tepr­ve pocho­pí­te, co je to rea­li­ta. Tento jev vás vtáh­ne do děje a celých 146 minut vás nene­chá vypus­tit ani vte­ři­nu.

Střih je pro­vá­děn s tako­vou peč­li­vos­tí, že musím smek­nout. Je totiž napros­to doko­na­lý a nelze mu nic vyčíst. Hudební dopro­vod je volen s oprav­do­vým citem. Skladby do scén tak skvě­le zapa­da­jí, že to vypa­dá jako by byly šity fil­mu na míru. O tom­to fak­tu jsme se již moh­li pře­svěd­čit ve skvě­le zpra­co­va­ném trai­le­ru, kte­rý je per­fekt­ně sestří­hán do ryt­mu sklad­by Numb Encore sku­pi­ny Linkin Park.

Příběh Miami Vice začí­ná v oka­mži­ku, kdy se Crockett a Tubbs dozvě­dí, že únik vel­mi cit­li­vých dat vedl k masa­k­ru dvou fede­rál­ních agen­tů a rodi­ny pří­te­le jed­no­ho z infor­má­to­rů. Oba detek­ti­vo­vé jsou na pří­pad nasa­ze­ni a vyšet­řo­vá­ní je zave­de pří­mo na práh bru­tál­ních zabi­já­ků z Árijského bra­tr­ství a do sple­ti­té sítě mezi­ná­rod­ních dro­go­vých pře­kup­ní­ků, kte­ří mají ochra­nu na svě­to­vé úrov­ni.... Příběh je dyna­mic­ký a s mno­ha zvra­ty, kte­ré vás budou napí­nat až do kon­ce. Pětice her­ců: Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Luis Tosar a Eddie Marsan, kte­ří stvár­ni­li hlav­ní posta­vy, jsou veli­ce pře­svěd­či­ví a odvá­dě­jí výbor­nou prá­ci. Jejich podá­ní hlav­ních hrdi­nů se mi veli­ce zamlou­va­lo. Podle mne tu tak­to čis­tá a bez­chyb­ná akce už dlou­ho neby­la.

Pokud jste nemu­se­li Piráty z Karibiku 2 kvů­li jejich iro­nii, ten­to sní­mek vás urči­tě uspo­ko­jí. Dostanete v něm totiž bez­chyb­nou akci a to se vší úctou.

  • Beckett byl medik10. září 2021 Beckett byl medik Posted in Komiks
  • MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) 28. června 2012 MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) O FILMU „Role Donnyho Bergera je klasickou rolí Adama Sandlera,“ prohlašuje Sean Anders, režisér nejnovějšího Sandlerova filmu Můj táta je šílenec. „Je to postava, jakou může zahrát […] Posted in Články
  • Ve věku 82 let zemřela herečka Diana Rigg. Proslavila se...10. září 2020 Ve věku 82 let zemřela herečka Diana Rigg. Proslavila se... Ve věku 82 let zemřela herečka Diana Rigg. Proslavila se hlavně jako Olenna Tyrell v seriálu Hra o trůny ale známá byla i z bondovky Ve službách Jejího Veličenstva nebo z Barevného […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Ve věku 82 let zemřel český režisér a herec Jiří Menzel,...6. září 2020 Ve věku 82 let zemřel český režisér a herec Jiří Menzel,... Ve věku 82 let zemřel český režisér a herec Jiří Menzel, jeden z mála Oscarových českých režisérů, který jako režisér často zpracovával adaptace děl Bohumila Hrabala a stojí za […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Sunshine - Lidem zase teče do bot.17. října 2007 Sunshine - Lidem zase teče do bot. Lidstvo bylo narváno v zadku už nesčetněkrát a pokaždé se z něj vyškrábalo. Když se s naší Matičkou hodlal pomazlit jeden zbloudilý asteroid, NASA si rychle spočítala, kolik zbývá do […] Posted in Filmové recenze
  • Čelisti20. května 2020 Čelisti Filmfanatic dnes přináší další z legendárních kousků filmové kinematografie. Kultovní film režisérského esa Stevena Spielberga, kterým na sebe upozornil svět a ten se pak začal bát chodit […] Posted in F.F.F.
  • Měkké dovednosti16. srpna 2019 Měkké dovednosti Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • San Diego Comic-Con International by se měl za přísných...29. března 2021 San Diego Comic-Con International by se měl za přísných... San Diego Comic-Con International by se měl za přísných hygienických podmínek mimo digitální prezentace konat také fyzicky. Probíhat by měl od 26. do 28. listopadu 2021. Posted in Krátké filmové aktuality
  • #1918: Temné metro 1 - 60 %20. února 2019 #1918: Temné metro 1 - 60 % Temné metro 1 (Dark Metro 1)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované vazbě v roce 2008. Původně vyšlo jako "Dark Metro 1" v roce 2008. České vydání má 200 stran a prodává se v plné […] Posted in Recenze komiksů
  • Copacabana30. května 2003 Copacabana Když člověk zestárne, pořád se může cítit mladý.Dokazuje to tento vydařený brazilský snímek. Záleží to samozřejmě na každém člověku, jaký prožil a jaký právě žije život. V tomhle případě […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,06378 s | počet dotazů: 233 | paměť: 51647 KB. | 24.10.2021 - 02:28:13