Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Miami Vice - recenze

Miami Vice - recenze

Michael Mann nám při­ne­sl skvě­lou podí­va­nou už v jeho minu­lém sním­ku Collateral. Ten byl pro­tkán oprav­du ori­gi­nál­ním a pou­ta­vým pří­bě­hem. 17.8 (což je ten­to čtvr­tek) má při­jít do kin jeho nový sní­mek s názvem MIAMI VICE. Ten je inspi­ro­ván stej­no­jmen­ným seri­á­lem z 80. let, kte­rý měl v USA obrov­ský úspěch. Bude ho násle­do­vat i jeho fil­mo­vá adap­ta­ce...?

Tento sní­mek je dal­ší ori­gi­nál­ní dílo veli­ce úspěš­né­ho reži­sé­ra Michaela Manna. Zakomponoval totiž do fil­mu inten­ziv­ní akci s veli­ce reál­ný­mi prv­ky. Ty vás budou pro­vá­zet celým fil­mem od začát­ku až do kon­ce. Když jsem toto dílo pozo­ro­val, při­pa­dal jsem si jako když sle­du­ji dlou­hou repor­táž v tele­viz­ních novi­nách. Tvůrci toho docí­li­li tím, že ve fil­mu pou­ži­li reál­né zvu­ky střel­by. Ta je tak reál­ná, až vás zamra­zí v zádech.

Dále je veli­ce zají­ma­vě vyře­še­ná kame­ra. Např. když jde hlav­ní hrdi­na, kame­ra mís­to aby jen ply­nu­le popo­jíž­dě­la, „pěší chůzí“ se pře­sou­vá za posta­vou. To půso­bí až doku­men­tár­ním dojmem. Režisérovi to stá­le nesta­či­lo, a tak do sním­ku při­dal ješ­tě tako­vé pikant­nos­ti, jako jsou stří­kan­ce krve na zor­ném poli kame­ry. Toho si obzvlášť všim­ne­te ke kon­ci fil­mu, kde se koná nej­vět­ší pře­střel­ka. Tam tepr­ve pocho­pí­te, co je to rea­li­ta. Tento jev vás vtáh­ne do děje a celých 146 minut vás nene­chá vypus­tit ani vte­ři­nu.

Střih je pro­vá­děn s tako­vou peč­li­vos­tí, že musím smek­nout. Je totiž napros­to doko­na­lý a nelze mu nic vyčíst. Hudební dopro­vod je volen s oprav­do­vým citem. Skladby do scén tak skvě­le zapa­da­jí, že to vypa­dá jako by byly šity fil­mu na míru. O tom­to fak­tu jsme se již moh­li pře­svěd­čit ve skvě­le zpra­co­va­ném trai­le­ru, kte­rý je per­fekt­ně sestří­hán do ryt­mu sklad­by Numb Encore sku­pi­ny Linkin Park.

Příběh Miami Vice začí­ná v oka­mži­ku, kdy se Crockett a Tubbs dozvě­dí, že únik vel­mi cit­li­vých dat vedl k masa­k­ru dvou fede­rál­ních agen­tů a rodi­ny pří­te­le jed­no­ho z infor­má­to­rů. Oba detek­ti­vo­vé jsou na pří­pad nasa­ze­ni a vyšet­řo­vá­ní je zave­de pří­mo na práh bru­tál­ních zabi­já­ků z Árijského bra­tr­ství a do sple­ti­té sítě mezi­ná­rod­ních dro­go­vých pře­kup­ní­ků, kte­ří mají ochra­nu na svě­to­vé úrov­ni.... Příběh je dyna­mic­ký a s mno­ha zvra­ty, kte­ré vás budou napí­nat až do kon­ce. Pětice her­ců: Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Luis Tosar a Eddie Marsan, kte­ří stvár­ni­li hlav­ní posta­vy, jsou veli­ce pře­svěd­či­ví a odvá­dě­jí výbor­nou prá­ci. Jejich podá­ní hlav­ních hrdi­nů se mi veli­ce zamlou­va­lo. Podle mne tu tak­to čis­tá a bez­chyb­ná akce už dlou­ho neby­la.

Pokud jste nemu­se­li Piráty z Karibiku 2 kvů­li jejich iro­nii, ten­to sní­mek vás urči­tě uspo­ko­jí. Dostanete v něm totiž bez­chyb­nou akci a to se vší úctou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,09549 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56629 KB. | 28.06.2022 - 20:29:11