Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > MFDF Jihlava

MFDF Jihlava

200610222018 1
200610222018 1

Ve dnech 24. - 29. říj­na 2006 pro­běh­ne v Jihlavě 10. roč­ník Mezinárodního fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů. Jádro pro­gra­mu jubi­lej­ní­ho roč­ní­ku opět tvo­ří dvě sou­těž­ní sek­ce: výběr nej­kva­lit­něj­ších stře­do­ev­rop­ských doku­men­tů uply­nu­lé­ho roku Mezi moři, a širo­ká sou­těž­ní pře­hlíd­ka Česká radost, kte­rá dává pro­stor nej­no­věj­ší čes­ké tvor­bě.

Jedním z cílů pro­gra­mu fes­ti­va­lu je i sezna­mo­vat pub­li­kum s pohy­by, ten­den­ce­mi i pře­kva­pe­ní­mi na svě­to­vé doku­men­tár­ní scé­ně: pra­vi­del­ně mapu­je fil­my oce­ně­né na jiných význam­ných svě­to­vých fes­ti­va­lech, ale před­sta­vu­je i fil­my bez oce­ně­ní, kte­ré jsou však pod­stat­né z hle­dis­ka uva­žo­vá­ní nad podo­ba­mi a hra­ni­ce­mi doku­men­tu. Průhledné bytos­ti jsou retrospek­tiv­ní pro­fi­ly význam­ných svě­to­vých doku­men­ta­ris­tů (kte­ré chtě­jí být pře­de­vším obje­vu­jí­cí – tedy před­sta­vu­jí i tvůr­ce v našem kon­tex­tu málo zná­mé či zce­la nezná­mé).

Šest dnů na kon­ci říj­na dá v Jihlavě pro­stor cca 90ti celo­ve­čer­ním a 40ti krát­kým doku­men­tům. Programová rada fes­ti­va­lu chce pře­de­vším obje­vo­vat – výji­meč­ná díla, odváž­né tvůr­ce, zásad­ní téma­ta, pře­mýš­li­vou este­ti­ku.

Komponovaný večer

S pra­cov­ním názvem Jiný fes­ti­val při­pra­vu­je MFDF Jihlava ve spo­lu­prá­ci s Českou tele­vi­zí dvou­ho­di­no­vý kom­po­no­va­ný večer, kte­rý ČT odvy­sí­lá v nedě­li před fes­ti­va­lem. Součástí veče­ra bude i autor­ský doku­ment o dese­ti­le­té his­to­rii fes­ti­va­lu – pod­le ori­gi­nál­ní kon­cep­ce ho při­pra­vu­je reži­sér Filip Remunda (spo­lu­au­tor Českého snu). Film se kro­mě feno­mé­nu jih­lav­ské­ho fes­ti­va­lu zamýš­lí nad sou­čas­ným čes­kým doku­men­tem a orga­nic­ky jej pro­po­ju­je s pro­stře­dím, o němž doku­men­ty vypo­ví­da­jí a na něž se pak jako na divá­ky obra­ce­jí.

Program fes­ti­va­lu

http://www.dokument-festival.cz/program_datakal.php?sect_id=125


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,00500 s | počet dotazů: 214 | paměť: 55486 KB. | 18.05.2022 - 11:10:18