Kritiky.cz > Články > Mezinárodní festival leteckých filmů - 30.9.-7.10.2004

Mezinárodní festival leteckých filmů - 30.9.-7.10.2004

Letošní tře­tí roč­ník Mezinárodního fes­ti­va­lu letec­kých fil­mů pro­běh­ne v Praze ve dnech 30. září až 7. říj­na 2004 v kině Village Cinemas Anděl. Nesoutěžní fil­mo­vá pře­hlíd­ka je urče­na pře­de­vším pří­z­niv­cům a fanouškům létá­ní, leta­del, pilo­tů a vůbec vše­ho, co je s téma­ti­kou spo­je­no.

Program festivalu je rozdělen do tří hlavních sekcí Hraný film, Dokumentární film a Národní letectví a dalších sekcí pod názvy Retrospektiva Vladimíra Síse, Retrospektiva Čeňka Duby, Z vojenských archivů, sekce HBO a Pod hedvábným vrchlíkem.

V sek­ci hra­ných fil­mů jsou zařa­ze­ny fil­my z celé­ho svě­ta s danou téma­ti­kou bez ome­ze­ní doby a mís­ta jejich vzni­ku. Nejstarší film, kte­rý bude v rám­ci fes­ti­va­lu před­sta­ven, pochá­zí z roku 1917. Diváci tak budou mít mož­nost spat­řit nejen vývoj fil­mu jako tako­vé­ho a fil­mo­vé hvězdy ze jme­no­va­né­ho obdo­bí, ale zejmé­na  letou­ny v jejich reál­né podo­bě a dobo­vých reá­li­ích.

Kromě řady doku­men­tár­ních fil­mů, kte­ré i v letoš­ním roce obsa­hu­jí někte­ré sku­teč­né „per­ly“, tedy sním­ky, kte­ré má veřej­nost mož­nost spat­řit popr­vé, jsou v této sek­ci uve­de­ny i retrospek­ti­vy dvou význam­ných čes­ko­slo­ven­ských letec­kých fil­mo­vých tvůr­ců. Je pro nás vel­kou ctí, že může­me pre­zen­to­vat letec­kou tvor­bu reži­sé­rů Vladimíra Síse a Čeňka Duby.

V rám­ci sek­ce „Národní letec­tví“ v letoš­ním roce před­sta­ví země, zná­má u nás spí­še zla­tem a čoko­lá­dou – Švýcarsko.

Během sed­mi dnů mohou návštěv­ní­ci vidět více než 100 fil­mů, mezi nimi napří­klad írán­ský film „Útok na H 3“ nebo čes­ko­slo­ven­ský film „Únos“ od autor­ské dvo­ji­ce Ján Kadár a Elmar Klos.

Neméně důle­ži­tou sou­čás­tí fes­ti­va­lu je dopro­vod­ný pro­gram, v jehož rám­ci pro­běh­ne napří­klad kon­fe­ren­ce s názvem Systém letec­ké záchran­né služ­by a repa­tri­ač­ních letů v České repub­li­ce. Rádi bychom upo­zor­ni­li na oje­di­ně­lé setká­ní s vojen­ský­mi pilo­ty, účast­ní­ky Suezského kon­flik­tu z roku 1956. Vzhledem k tomu, že podob­né setká­ní v minu­los­ti ješ­tě nepro­běh­lo, před­po­klá­dá­me, že o něj bude mimo­řád­ný zájem doma i v zahra­ni­čí. Diváci se mohou těšit také na výsta­vu letec­kých uni­fo­rem Českých aero­li­nií od roku 1920 do sou­čas­nos­ti a dal­ší zají­ma­vé akce.

Od dru­hé­ho roč­ní­ku fes­ti­val pro­pa­gu­je boha­tou his­to­rii čes­ké­ho letec­tví por­trétem jed­no­ho z těch, kte­ří tuto his­to­rii psa­li. Letos je tako­vou „tvá­ří“ legen­dár­ní zku­šeb­ní pilot Ing. Rudolf Duchoň, kte­ré­mu od roku 1946 až do jeho tra­gic­ké smr­ti pro­šlo ruka­ma 118 typů letou­nů.

Nultý roč­ník fes­ti­va­lu pro­bě­hl v roce 2001 jako vyvr­cho­le­ní nefor­mál­ních „Letištních pro­mí­tá­ní“. První roč­ník, kte­rý se konal v květ­nu 2002 navští­vi­lo téměř čty­ři tisí­ce lidí. Letos orga­ni­zá­to­ři oče­ká­va­jí nad deset tisíc návštěv­ní­ků a to nejen z České repub­li­ky, nej­vět­ší počet z nich lze před­po­klá­dat ze sou­sed­ní­ho Německa.

Ředitelem fes­ti­va­lu je Milan Mikulecký, před­se­da nej­star­ší­ho letec­ké­ho spol­ku na svě­tě „ 1. spol­ku let­ců – 1. Fliegerverein“ a člen Leteckého akro­ba­tic­ké­ho cen­t­ra v Moravské Třebové, a Historické let­ky repub­li­ky Československé kde se zabý­vá mj. i rekon­struk­cí a pro­vo­zem his­to­ric­kých leta­del. Organizátorem fes­ti­va­lu je občan­ské sdru­že­ní Mezinárodní fes­ti­val letec­kých fil­mů a fil­mů s letec­kou tema­ti­kou Praha.

Přestože je fes­ti­val nesou­těž­ní, budou na něm pře­dá­ny dvě ceny za celo­ži­vot­ní pří­nos ve vojen­ském a civil­ním letec­tví.  


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Forman Festival27. listopadu 2012 Forman Festival V Praze se bude od 7. do 13. prosince konat Forman Festival, kompletní retrospektiva legendy světové kinematografie českého původu. Přijďte dát divácký dárek Miloši Formanovi k jeho […]
  • n200911191133 RE29. listopadu 2009 Resident Evil: Apokalypsa (Resident Evil: Apocalypse) - soundtrack Co si myslíte, že uslyšíte v soundtracku z hororového filmu natočeného podle PC hry? Přesně tak - metal.   Metal v nejrůznějším provedení - od populárních Slipknot, Rammstein, Rob Zombie, […]
  • Dům míří na prestižní festival do Palm Springs26. října 2011 Dům míří na prestižní festival do Palm Springs Praha, 26. října 2011 – Film Dům před necelým týdnem konečně vstoupil i do českých kin. Jeho úspěšné tažení po mezinárodních festivalech tím ale zdaleka neskončilo. Snímek mladé […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Lincolnscreen8. ledna 2013 Lincoln speciál – část 8 - Sněmovna reprezentantů Výsledek hlasování o 13. dodatku ve Sněmovně reprezentantů byl nejistý až do posledního okamžiku a vyvolal vlnu ostrých debat, politického tlaku a názorových změn, které byly kdy ve […]
  • Závěrečná řada Hry o trůny nabídla odlišnou atmosféru, nepřehlednou bitvu, působivé momenty i rozpačité finále22. května 2019 Závěrečná řada Hry o trůny nabídla odlišnou atmosféru, nepřehlednou bitvu, působivé momenty i rozpačité finále Diváctvo Game of Thrones neboli lidově řečeno GoTéčka se během poslední série dramaticky rozštěpilo na tři nesmiřitelné tábory. Podle mnohých byla osmá řada naprostou katastrofou, která […]
  • Kirk1. ledna 2003 StarTrek - Special 1 - Serialy 1 - TOS 1. Část speciálu na téma fenomenu Star Trek Co to je vlastně Startrek? No to ví dost lidí, ale je to pojem. Je to kult, který obsahuje 5 natočených seriálů, 9 natočených filmů a […]
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […]
  • Kozí příběh se sýrem - O filmu6. října 2012 Kozí příběh se sýrem - O filmu Koza s hlasem Jiřího Lábuse se vrací v novém příběhu Do kin se v české animované 3D komedii Kozí příběh se sýrem vrací oblíbená postava prostořeké Kozy s hlasem Jiřího Lábuse. V […]