Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita

Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita

Tommy2
Tommy2

Dostal se mi do mých rukou dal­ší komiks. Po Želvách Ninja a dal­ších komik­sech, recen­zu­ji pro mě nezná­mé dílo. Dostali se ke mně auto­ři Mike Carey a Peter Gross. Napsali a nakres­li­li Mezi řád­ky – Tommy Taylor a faleš­ná iden­ti­ta.  Autoři jsou už uzná­va­ní, jejích nej­zná­měj­ší tvor­bou je komiks Lucifer, kte­rý napsa­li pod DC Comics už v roce 2001.

Jejich v České repub­li­ce nově vyda­ný komiks Mezi řád­ky – Tommy Taylor a faleš­ná iden­ti­ta je prv­ní díl, z cel­ko­vých jede­nác­ti, kte­rý auto­ři vyda­li už v roce 2009. Do Čech se dostá­vá s šes­ti­le­tým odstu­pem. Ale to vůbec neva­dí, lidé si rádi komiksy pře­čtou.

Příběh spi­so­va­te­le Tommyho Teylora je tako­vý všed­ní. Spisovatel, kte­rý píše o tom, co má rád. Trocha fan­ta­zy v kom­bi­na­ci s his­to­rií. Jeho kni­hy jsou slav­né a úspěš­né. Tommy už má tako­vý věhlas, že jej všich­ni zna­jí, novi­ná­ři i fanouš­ci.

Negativní vlast­nos­tí slá­vy je ale to, že o něm ví i lidé, kte­ří jsou nějak pozna­me­na­ní, nej­ví­ce psy­chic­ky. Ví o něm hlav­ně i lidé, kte­ří by správ­ně měli být v nemoc­ni­ci na psy­chi­at­ric­kém oddě­le­ní, a tak ohro­žu­jí jeho život a kari­é­ru.

Tím, že jsou v komik­su čás­ti ze živo­ta hlav­ní posta­vy a záro­veň k čás­ti z jeho knih, tak se postup­ně spo­ju­je jeho svět jeho knih a vlast­ní auto­rův život.

Po pře­čte­ní komik­su jsem si říkal, že by neuško­di­lo tro­chu i dva svě­ty, reál­ný a kniž­ní, více pospo­jo­vat, aby se tře­ba obje­vi­li v reál­ném pří­bě­hu něja­ké posta­vy z jeho díla. Očekával jsem to, ale mé oče­ká­va­ní se nespl­ni­lo, pro­to­že i když to tak v někte­rých pří­pa­dech vypa­da­lo, že by se něco nad­při­ro­ze­né­ho moh­lo obje­vit v reál­ném pří­bě­hu Tommyho Taylora, tak ve výsled­ku se dozví­me, že za nad­při­ro­ze­nou posta­vou je pou­ze psy­chic­ky naru­še­ný jedi­nec, kte­rý se jenom vci­ťu­je do pohád­ko­vé posta­vy a je to vlast­ně nešťast­ný bez­do­mo­vec.

Zajímavostí je také to, že reál­ný svět a svět knih mají odliš­ný styl a tak po tro­še pře­mýš­le­ní, jakmi­le si na to zvyk­ne­te, bude­te moci tyto dva svě­ty od sebe odli­šit. Objeví se i čás­ti auto­ro­vých knih, abys­te si v kli­du moh­li pro­hléd­nout, jak vlast­ně kni­hy Tommy Taylora v jeho fik­tiv­ním komik­so­vém svě­tě vypa­da­jí. Jaké jsou v nich mal­by a hlav­ně, co a jak vlast­ně lidé v těch­to kni­hách čtou, to včet­ně ilu­stra­cí.

Když čte­ná­ře čeká ješ­tě dal­ších deset dílu, tak i já jsem zvě­da­vý, co může­me od auto­rů čekat. V porov­ná­ní s dal­ší­mi komiksy, kte­ré jsem četl, jsem v tom­to díle nena­šel zalí­be­ní. Ale když je to prv­ní část, tak se to urči­tě v dal­ších dílech vylep­ší a v celém komik­so­vém setu jede­nác­ti svaz­ků se najde i lep­ší díl.

Recenzi jsem napsal pro web Kultura.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51594 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56654 KB. | 02.07.2022 - 03:58:53