Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mezi námi děvčaty

Mezi námi děvčaty

MeziNami
MeziNami
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Komedie o tom, jak si mat­ka a její dce­ra tak dlou­ho vzá­jem­ně lezou na ner­vy, až si jed­no­ho dne díky čín­ské­mu kouz­lu vymě­ní těla.

Anna je mla­dá divo­ká dív­ka, kte­rá žije nor­mál­ním živo­tem. Chodí na střed­ní ško­lu a jako kaž­dá mla­dá rebel­ka má i ona pro­blé­mi s uči­te­li. Nesnáší ško­lu. Anna a její přá­te­lé mají hudeb­ní kape­lu ( s názvem Pink Slip )a pra­vi­del­ně se při­pra­vu­jí na pří­le­ži­tost hrát na něja­kém kon­cer­tě, ta se jim ovšem ješ­tě nena­skyt­la. Její mat­ka Tess je ve střed­ním věku. Pracuje jako psy­cho­lož­ka. Má mno­ho důle­ži­tých paci­en­tů. A prá­vě vyda­la kni­hu, což je její život­ní dílo. Kromě toho má pří­te­le Ryana, kte­rý jí požá­dal o ruku. Problém je v tom, že ho Anna nesná­ší a nehod­lá ho při­jmout jako své­ho otce. Začátek fil­mu je plný legrač­ních sou­ro­ze­nec­kých hádek mezi Annou a jejím mlad­ším bra­t­rem Harrym. Anna se také veli­ce nesho­du­je se svou mat­kou. Ta si mys­lí, jak to má Anna ve ško­le leh­ké. Myslí si, že ona sama, by to tam zvlád­la levou zad­ní! Stejně tak Anna si o své mat­ce mys­lí, že má poho­do­vý bez­sta­rost­ný život. Obě tedy vedou život plný hádek o tom, kdo to má těž­ší. Jednoho dne se Anně a její kape­le koneč­ně naskyt­ne život­ní pří­le­ži­tost hrát na jed­nom kon­kur­zu. Bohužel je to v ten samý den, kdy je zku­šeb­ní objed na svat­bu Tess. Ta důraz­ně sto­jí za svým názo­rem, že Anna na objed musí a pro­to jí zaká­že na kon­kurz jet. Další den se při­ho­dí něco veli­ce podiv­né­ho. Anna a její mat­ka sní něja­kou sušen­ku a pře­čtou zaří­ka­dlo, jež v sušen­ce najdou. Druhý den se Tess pro­bu­dí v Annině poko­ji a netu­ší, proč tam je. Podívá se do zrca­dla a násle­du­je řev. Zjistí totiž, že to není ona, ale její dce­ra! Jde vzbu­dit Annu, kte­rá se ocit­ne v těle své mat­ky. Když to zjis­tí násle­du­je její legrač­ní komen­tář na svou novou posta­vu: „Panebože, vapa­dám jako mrt­vo­la!!!!!!“

Obě se dostá­va­jí do obtíž­ných a veli­ce legrač­ních situ­a­cí. Matka, v roli(v těle) své dce­ry musí jít do ško­ly. Vystupovat na kon­cer­tě Anniny kape­ly a být sym­pa­tic­ká Jakovi,mladému muži kte­rý se Anně líbí. Problém je v tom, že Tess je toho názo­ru, že je Jake pro Annu moc sta­rý a pro­to ho nemá ráda. A Anna, v těle mat­ky, musí jít do prá­ce, kde na ní čeká důle­ži­tý paci­ent. Co je hor­ší - musí před­stí­rat lás­ku k Ryanovi, pro­to­že jejich svat­ba není dale­ko. Ve fil­mu uvi­dí­te nespo­čet­ně mno­ho legrač­ních scén, do kte­rých pat­ří Annino bláz­ni­vé cho­vá­ní v těle Tess. A dospě­lác­ké cho­vá­ní Tess v těle své dce­ry. Také je veli­ce sran­dov­ní pozo­ro­vat reak­ce Anniny bra­t­ra Harryho, kte­rý je zvyk­lý na spros­tá slo­va své sest­ry a na lás­ku své mat­ky. Nyní se ovšem role vymě­ni­ly..


Photo © 2003 WALT DISNEY Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,80178 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61660 KB. | 08.12.2022 - 10:35:46