Kritiky.cz > Recenze knih > Mezi láskou a povinností

Mezi láskou a povinností

zrada vitezu

Kestrel svo­li­la ke sňat­ku s korun­ním prin­cem. Díky tomuhle roz­hod­nu­tí zajis­ti­la herran­ské­mu lidu svo­bo­du a auto­no­mii. Sama sa však ocit­la ve zla­té kle­ci císař­ské­ho palá­ca. Rozhodla se ale, že své nové posta­ve­ní maxi­mál­ně vyu­ži­je. Chce změ­nit kru­té váleč­né tak­ti­ky své­ho náro­da, ale neví, jak to má udě­lat. Navíc tou­ží po uzná­ní své­ho otce, gene­rá­la Trajana, a aby toho neby­lo málo, chy­bí jí Arin, její býva­lý otrok a nový herran­ský guver­nér, do kte­ré­ho je zami­lo­va­ná. Nakonec se Kestrel sta­ne infor­má­tor­kou herran­ské­ho mis­tra špi­o­ná­že.

O tom, co dělá, neví ani její otec, ani Arin. Kestrel ví, že za to, co dělá, jí hro­zí trest smr­ti, před kte­rým ji neoch­rá­ní ani její posta­ve­ní snou­ben­ky korun­ní­ho prin­ce. I tak ale pokra­ču­je v obje­vo­vá­ní nových tajem­ství, kte­rá nemě­la být nikdy odha­le­na. Co se ale sta­ne, když tahle skvě­lá lhář­ka pře­sta­ne mít své intri­ky pod kon­t­ro­lou?

Knihu Zrada vítězů, kte­rá je pokra­čo­vá­ním Kletby vítězů, napsa­la ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Marie Rutkoski. Víc než na akci a roman­ti­ku se pří­běh zamě­řu­je na poli­ti­ku a intri­ky. Autorka píše pou­ta­vě a má ori­gi­nál­ní nápa­dy, tak­že je dějo­vá lin­ka zají­ma­vá, i když se nic pře­vrat­né nedě­je. Seznámíte se s nový­mi posta­va­mi, kte­ré výraz­ně ovliv­ňu­jí dění ve Valoriánské říši. Společně s Kestrel bude­te sle­do­vat dění v císař­ském palá­ci, zatím­co Arin vám uká­že, jak se žije v jiných kra­ji­nách.

Samotná Kestrel je ale vel­mi nesym­pa­tic­ká hrdin­ka. Pořád říká, jak moc milu­je své­ho otce, ale nevá­há ho zra­dit při kaž­dé mož­né pří­le­ži­tos­ti. Stejné je to i s její­mi přá­te­li, kte­ré zná od dět­ství, a na kte­rých jí prý moc zále­ží... až tak moc, jim nevá­há ublí­žit, pokud jí to pomůže dosáh­nout jejích cílů! Pořád mlu­ví o cti, a při­tom oči­vid­ně sama žád­nou nemá. Zajímá ji jen Arin a jeho národ. Její vlast­ní říše a její blíz­cí pro ni zna­me­na­jí jen vel­mi málo. Tvrdí sice, že jí na nich zále­ží, ale její činy doka­zu­jí přes­ný opak. Stejně otrav­ný je i Arin, kte­rý v kaž­dé situ­a­ci najde doko­na­lé řeše­ní.

I tak ale kni­ha za pře­čte­ní sto­jí. Když už pro nic jiné, tak ale­spoň pro detail­ně pro­myš­le­ný svět, kte­rý autor­ka vytvo­ři­la, a pro něko­lik sym­pa­tic­kých ved­lej­ších postav a pro zápo­rá­ka, kte­ré­ho bude­te upřím­ně nená­vi­dět.

 

Hodnocení: 65%

 

 

Zrada vítězů

Autorka: Marie Rutkoski

Originální název: The Winner’s Crime

Překlad: Martina Chramosilová

Vydáno: Fragment, 2019

Počet stran: 384

  • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […] Posted in Recenze knih
  • Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus?12. srpna 2018 Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus? Monika se nesmírně těšila, až začnou prázdniny. Už od května čekala na tohle období a najednou to bylo tady. Se spolužáky si zamávali a rozprchli se vstříc dvěma měsícům volna. Monika už […] Posted in Recenze knih
  • Traci Chee - Čtenářka2. února 2018 Traci Chee - Čtenářka Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost... Poté, co byl její otec […] Posted in Recenze knih
  • Tygří srdce - Ostrov Stínových válečníků - podaří se Rádžovi naplnit jeho cesta?14. srpna 2018 Tygří srdce - Ostrov Stínových válečníků - podaří se Rádžovi naplnit jeho cesta? Rádža byl konečně po velmi dlouhé době u svého cíle. Splnil poslední přání své matky a byl přijat jako učedník na ostrov Bayangaiů. Byl nyní ve společenství Stínových válečníků, kde měl […] Posted in Recenze knih
  • Recenze knihy: Botanicum3. června 2018 Recenze knihy: Botanicum Království rostlin bez nutnosti opustit teplo domova – tak by se dalo definovat Botanicum autorek Katie Scottové a Kathy Willisové. Na přebalu se dočtete, že se jedná o muzeum, které má […] Posted in Recenze knih
  • Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl14. listopadu 2017 Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl Píše se rok 1943.  V Londýně zničeném nálety se setkávají Stella, nešťastně vdaná žena, a Dan, pilot amerického letectva. I když všude kolem nich zuří válka, zamilují se do sebe a plánují […] Posted in Recenze knih
  • Spirit Animals: Soumrak strážců – Kamenné srdce - podaří se Zelenopláštníkům očistit své jméno?19. prosince 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Kamenné srdce - podaří se Zelenopláštníkům očistit své jméno? Princezna Song byla mladá dáma, která momentálně měla starosti. Přecházela netrpělivě po své komnatě v poradní citadele. Chtěla totiž poprosit svého otce, aby se mohla zúčastnit na prvním […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […] Posted in Recenze knih
  • Zlomené duše17. prosince 2018 Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné dívky. Sebevědomá potížístka Katie, nadaná sportovkyně Roberta, nemanželská dcera bohatého […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...