Kritiky.cz > Recenze knih > Město v noci

Město v noci

městovnoci2 e1547501975535

Jako malá jsem vždyc­ky čet­la kníž­ky s bater­kou pod peři­nou a hlta­la hez­ky řádek po řád­ku. A jak bych já v té době dala coko­liv za to mít doma kníž­ku, kte­rá by se dala číst i po tmě. Nyní už to pro­blém není!

Stačí nasví­tit obrá­zek, zhas­nout, a začnou se dít sku­teč­né zázra­ky. A jak s touhle kni­hou správ­ně pra­co­vat?

Nejprve si ji v kli­du a hlav­ně pozor­ně pro­hléd­ně­te a pře­čtě­te za svět­la, pro­to­že jen tak se dozví­te a vstře­bá­te důle­ži­té infor­ma­ce.

Seznámíte se s tím, jak vypa­dá noč­ní měs­to, letiš­tě, park, luna­park, noč­ní slav­nost ane­bo noc v pří­sta­vu.

Také by ses rád dozvě­děl, jaké zvlášt­ní jmé­no má svět­lo stvo­ře­né člo­vě­kem a roz­ptý­le­né ve vzdu­chu? Pokud ano, nezbý­vá, než se tuto kni­hu hez­ky a pozor­ně si pro­lis­to­vat, a pokud bude­te oprav­du důsled­ní, zce­la urči­tě ho obje­ví­te.

A co všech­no může­te na šes­ti strán­kách obje­vit?

Město

V noci je měs­to plné svět­la. Ale kde se toto svět­lo všu­de bere? Zkuste si obrá­zek pořád­ně pro­hléd­nout a zjis­tit, kde je neo­no­vá rekla­ma, jaké svět­lo vydá­va­jí jed­not­li­vá auta nebo okna v domech, sema­for či noč­ní cyk­lis­ta.

Letiště

Knížka vám před­sta­ví noč­ní chod letiš­tě a vše, co by na něm moh­lo sví­tit. Ukáže a před­sta­ví ran­vej, nava­dě­če leta­dla, svět­la na ran­ve­ji, jed­not­li­vá leta­dla, ale tře­ba i to nej­dů­le­ži­těj­ší, a to bez čeho by se žád­né letiš­tě neo­be­šlo tj. řídí­cí věže.

Park

Jak asi tak vypa­dá noč­ní park, a co zají­ma­vé­ho v něm může sku­teč­ně sví­tit? A co v par­ku může­te všech­no najít a obje­vit? Co tře­ba tako­vé pou­lič­ní lam­py, měsíc, hvězdy, hlí­da­če s bater­kou ane­bo ztra­ce­ný mobil­ní tele­fon?

Lunapark

Lunapark je park plný zába­vy nejen pro dospě­lé, ale hlav­ně i pro děti. Jsou roze­se­té po celém svě­tě a se spous­tou osvět­lu­jí­cích atrak­cí jako je obří kolo, střel­ni­ce, řetíz­ko­vý kolo­toč, karu­sel či dům hrů­zy.

Slavnost

Na noč­ní slav­nos­ti je spous­ta pří­le­ži­tos­tí, jak ji oži­vit o nej­růz­něj­ší světýl­ka. Například pomo­cí lam­pi­o­nů, reflek­to­rů, ohňostro­je, sví­ček v dýni a prs­ka­vek.

Přístav

Na měs­to se sná­ší noc a do pří­sta­vu při­plou­vá loď A co všech­no v pří­sta­vu krás­ně září? Parník, bóje, maják, blesk či plank­ton.

Knížka je krás­ně pro­pra­co­va­ná, a ač se sklá­dá jen ze tří barev tj. mod­ré bar­vy růz­ných tónů a pod­tó­nů, žlu­té a bílé bar­vy.

Stránky tvo­ří boha­té ilu­stra­ce, jež lze krás­ně nasví­tit a pro­hléd­nout si pod peři­nou ve tmě. Navíc všech­ny výra­zy týka­jí­cích se svě­tel­né­ho záře­ní jsou jed­no­du­še a struč­ně vysvět­le­ny a roze­psá­ny ve spod­ní čás­ti strá­nek.

Nemusíte mít strach, že bys­te si o nich něco víc nepře­čet­li, pro­to­že všech­ny výra­zy uve­de­né v této kni­ze jsou krás­ně, struč­ně a hlav­ně jed­no­du­še vysvět­le­ny. Prostě napros­to ide­ál­ní na noč­ní dob­ro­druž­ství s bater­kou. Děti si kni­hy toho­to typu urči­tě zami­lu­jí a budou s ní usí­nat pod pol­štá­řem.

Město v noci

Napsala: Petra Bartíková

Ilustrovala: Zuzana Kurucová

Pro nakla­da­tel­ství Albatros v Praze, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s. při­pra­vi­lo nakla­da­tel­ství B4U Publishing roku 2018

První vydá­ní

ISBN 978-80-00-05018-8

Pro děti od 6 let


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...