Kritiky.cz > Recenze knih > Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš?

Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš?

Mesto

Český scé­náris­ta, dra­ma­tik, herec, autor pís­ňo­vých tex­tů a spi­so­va­tel má na kon­tě dal­ší kníž­ku. Svěrák je auto­rem více než dva­cít­ky dět­ských knih, někte­ré napsal spo­leč­ně s Jaroslavem Uhlířem, na nové dět­ské kni­ze Město spí pra­co­val sám.

I když ne tak doce­la, jed­no­du­chý text bás­nič­ky dopro­vá­ze­jí ilu­stra­ce Jiřího Votruby, milov­ní­ka kla­sic­ké hud­by, kon­zum­ní kul­tu­ry, Japonska a komik­so­vých moti­vů. Právě komik­so­vé moti­vy daly kníž­ce zají­ma­vou podo­bu.

Knížka je dopo­ru­če­ná pro děti od pěti let, může­te ji však klid­ně zakou­pit i pro tří­le­té. Obsahuje totiž jeden krát­ký ver­šo­va­ný text, ver­še jsou dopl­ně­ny obráz­ky. Pointa tex­tu je jed­no­du­chá, pocho­pí ji i malé děti. Ty se navíc set­ka­jí s posta­va­mi a situ­a­ce­mi, kte­ré důvěr­ně zna­jí. Rýmovaný text je snad­no zapa­ma­to­va­tel­ný.
Básnička pojed­ná­vá o růz­ných pro­fe­sích, kte­ré lidé vyko­ná­va­jí, zatím­co my spí­me. Děti se dozvě­dí, co se ve měs­tě děje a kdo všech­no bdí – poli­cis­té, léka­ři, záchra­ná­ři, hlí­da­či, peka­ři nebo děl­ní­ci opra­vu­jí­cí tram­va­jo­vé kole­je. „Lidé, co v noci drží hlíd­ku, ve zna­ku mají svět­lu­š­ku. Jsou jako zástup dob­rých skřít­ků, vzpo­meň si na ně na lůž­ku. Město spí, měs­to spí, tiše, ať se nevzbu­dí.“

Jde vlast­ně o původ­ní bás­nič­ku, kte­rou před mno­ha lety napsal Zdeněk Svěrák pro své­ho syna Jana na škol­ní před­sta­ve­ní.  To se usku­teč­ni­lo, Jan i Zdeněk Svěrákovi se ho ve ško­le zúčast­ni­li. V roce 2016 byl text zhu­deb­něn Jaroslavem Uhlířem v rám­ci pořa­du Hodiny zpě­vu.  Knižního vydá­ní se dočkal až letos v Gradě.

Útlá kníž­ka je ori­gi­nál­ní jak tex­tem, tak ilu­stra­ce­mi a v dět­ské kni­hov­nič­ce urči­tě neza­pad­ne.

 • Město spí
 • Autor: Zdeněk Svěrák
 • Ilustrace: Jiří Votruba
 • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Nakladatelství: Grada Publishing a.s.
 • Počet stran: 40
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na Grada.cz za 179 Kč.

 • Vratné lahve - Snadné je žít...23. srpna 2020 Vratné lahve - Snadné je žít... Josef Tkaloun není běžným pětašedesátníkem. Živí se jako učitel, nezvládá krizové situace se vzpurnými žáky a počítačům rozumí jako koza petrželi. Jeho dny se pozvolna sčítají a víc než […] Posted in Retro filmové recenze
 • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos"12. dubna 2020 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […] Posted in Retro filmové recenze
 • Ať žijí duchové – zpívání s piánkem9. prosince 2019 Ať žijí duchové – zpívání s piánkem  Jak hodnotit něco, co vlastně nemůžete posoudit? Ne, opravdu nejsem zbavena kognitivních funkcí nebo neschopna myšlenkových pochodů, ale pokud obdržíte věc zpola funkční, nutně se to musí […] Posted in Recenze knih
 • Z. Svěrák a J. Uhlíř – ZPÍVÁNÍ s piánkem9. prosince 2019 Z. Svěrák a J. Uhlíř – ZPÍVÁNÍ s piánkem Více než tři stovky písniček má na kontě textaře Zděňka Svěráka a hudebního skladatele Jaroslava Uhlíře.  Podstatnou část písňové tvorby věnovali dětem. Zakoupit tak můžete zpěvní se 120 […] Posted in Recenze knih
 • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […] Posted in Retro filmové recenze
 • Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč6. července 2018 Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč Co skrývá lehce zapadlý, přesto velmi originální snímek Jan Svěráka? Česká kinematografie se v posledních letech často uvelebila v několika kolejích, které její tvůrci nejsou příliš […] Posted in Filmové recenze
 • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […] Posted in Film roku 2017
 • Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos21. srpna 2017 Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos Co pro vás znamená Po strništi bos? Po strništi bos je vzpomínka na dobu protektorátu, kdy jsem byl přesazen z města na venkov a učil se tam žít. Naučil jsem se tam – a to vyjadřuje […] Posted in Rozhovory
 • Zdeněk Svěrák21. srpna 2017 Zdeněk Svěrák Dramatik, scenárista, autor písňových textů, ale i divadelní, filmový a televizní herec. Rodilý Pražan a vystudovaný pedagog českého jazyka a literatury. Už na vysoké škole přispíval do […] Posted in Profily osob
 • Kino v Praze zadarmo? Ano!2. srpna 2017 Kino v Praze zadarmo? Ano! Letní kino Černošice již popáté oživí závěr letních prázdnin od 24. do 27. srpna v Parku Berounka. Letošní program uvede rodinný pohádkový příběh Kuky se vrací, šokující životopisný […] Posted in Filmová místa

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,03942 s | počet dotazů: 218 | paměť: 46845 KB. | 07.03.2021 - 15:10:18