Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš?

Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš?

Mesto

Český scé­náris­ta, dra­ma­tik, herec, autor pís­ňo­vých tex­tů a spi­so­va­tel má na kon­tě dal­ší kníž­ku. Svěrák je auto­rem více než dva­cít­ky dět­ských knih, někte­ré napsal spo­leč­ně s Jaroslavem Uhlířem, na nové dět­ské kni­ze Město spí pra­co­val sám.

I když ne tak doce­la, jed­no­du­chý text bás­nič­ky dopro­vá­ze­jí ilu­stra­ce Jiřího Votruby, milov­ní­ka kla­sic­ké hud­by, kon­zum­ní kul­tu­ry, Japonska a komik­so­vých moti­vů. Právě komik­so­vé moti­vy daly kníž­ce zají­ma­vou podo­bu.

Knížka je dopo­ru­če­ná pro děti od pěti let, může­te ji však klid­ně zakou­pit i pro tří­le­té. Obsahuje totiž jeden krát­ký ver­šo­va­ný text, ver­še jsou dopl­ně­ny obráz­ky. Pointa tex­tu je jed­no­du­chá, pocho­pí ji i malé děti. Ty se navíc set­ka­jí s posta­va­mi a situ­a­ce­mi, kte­ré důvěr­ně zna­jí. Rýmovaný text je snad­no zapa­ma­to­va­tel­ný.
Básnička pojed­ná­vá o růz­ných pro­fe­sích, kte­ré lidé vyko­ná­va­jí, zatím­co my spí­me. Děti se dozvě­dí, co se ve měs­tě děje a kdo všech­no bdí – poli­cis­té, léka­ři, záchra­ná­ři, hlí­da­či, peka­ři nebo děl­ní­ci opra­vu­jí­cí tram­va­jo­vé kole­je. „Lidé, co v noci drží hlíd­ku, ve zna­ku mají svět­lu­š­ku. Jsou jako zástup dob­rých skřít­ků, vzpo­meň si na ně na lůž­ku. Město spí, měs­to spí, tiše, ať se nevzbu­dí.“

Jde vlast­ně o původ­ní bás­nič­ku, kte­rou před mno­ha lety napsal Zdeněk Svěrák pro své­ho syna Jana na škol­ní před­sta­ve­ní.  To se usku­teč­ni­lo, Jan i Zdeněk Svěrákovi se ho ve ško­le zúčast­ni­li. V roce 2016 byl text zhu­deb­něn Jaroslavem Uhlířem v rám­ci pořa­du Hodiny zpě­vu.  Knižního vydá­ní se dočkal až letos v Gradě.

Útlá kníž­ka je ori­gi­nál­ní jak tex­tem, tak ilu­stra­ce­mi a v dět­ské kni­hov­nič­ce urči­tě neza­pad­ne.

  • Město spí
  • Autor: Zdeněk Svěrák
  • Ilustrace: Jiří Votruba
  • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Nakladatelství: Grada Publishing a.s.
  • Počet stran: 40
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na Grada.cz za 179 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49364 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53292 KB. | 19.09.2021 - 18:32:47