Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Město bohů - recenze

Město bohů - recenze

Válka dět­ských gan­gů, chlad­no­krev­né zabí­je­ní nebo jak se stát krá­lem dea­le­rů drog? Tvrdá rea­li­ta…60tá léta, před­měs­tí Ria de Janeira, Město bohů – pro­jekt Brazilské vlá­dy pro odsu­nu­tí spo­di­ny spo­leč­nos­ti. V oko­lí vlád­nou gan­gy brzy dospě­lých hochů. Přepadávání náklad­ních aut, vykrá­dá­ní bank a obcho­dů jsou na den­ním pořád­ku. Nic zvlášt­ní­ho, kaž­dý už si na to zvy­kl. Nejznámější, tříčlen­ný gang v oko­lí, Trio Morte, obdi­vu­jí všich­ni 10letí klu­ci. Účastní se krá­de­ží a všich­ni chtě­jí být tako­ví jako oni.

70tá léta: Jeden z nej­chytřej­ších a nej­kr­ve­žíz­ni­věj­ších mla­dí­ků, L’il Ze, zra­dí své star­ší dru­hy, aby sám mohl vlád­nout celé­mu oko­lí. Na stra­ně dob­ra jej při­dr­žu­je jenom jeho nej­lep­ší kama­rád Bene. Nastal čas pří­va­lu koka­i­nu a jiných omam­ných látek a není pro ně pro­blém ovlád­nout i ten­to trh. Je úžas­né sle­do­vat jak se může mla­dý kluk dostat k dea­lo­vá­ní, jaký­mi zkouš­ka­mi musí pro­jít než se sta­ne plno­hod­not­ným dea­le­rem nebo dokon­ce, když se vyzná v počtech, jakým­si mana­že­rem pro­de­je.

Nepřátel není mno­ho je však tře­ba eli­mi­no­vat i těch pár neškod­ných. Mladí klu­ci na uli­ci hra­jí­cí se na vel­ké gan­gs­te­ry toho mohou lito­vat. Při při­jí­má­ní nových čle­nů do Zeova gan­gu, musí řád­ný člen pro­ká­zat svo­je schop­nos­ti. Zastřelení jed­no­ho z malých nevin­ných klu­ků, dle své­ho výbě­ru, jis­tě není jed­no­du­chý čin.

80léta: Když „hod­né­ho“ Beneho sve­dou ces­ty lás­ky, roz­hod­ne se nadob­ro skon­čit se vším zlem a chce ode­jít z gan­gu. To se Zeemu nelí­bí a jenom to při­dá jeho násil­nic­kým choutkám. Na dru­hé stra­ně se však jeho tyran­ská vlá­da nelí­bí oko­lí a tak se sesbí­rá­vá pro­ti­gang. Kdo z koho?

Celý film je posklá­dán do jakých­si kapi­tol posu­nu­jí­cí děj v čase a popi­su­jí­cí jed­not­li­vé posta­vy, jak­ko­liv spo­je­né s celým pří­bě­hem. Spojením všech pří­bě­hu je kluk jmé­nem Rocket. Sám nesou­hla­sí se vším tím nási­lím a se svým oblí­be­ným foto­a­pa­rá­tem nás neut­rál­ně pro­vá­dí celým dějem. Pro to aby se dostal jako foto­graf do novin, udě­lá sku­teč­ně všech­no a při roz­ho­du­jí­cí pře­střel­ce se mu to jis­tě poda­ří.

Film je urči­tě vel­kým pře­kva­pe­ním, Gangy New Yorku jsou jenom tako­vý sla­bý odvar a když jsem se až na kon­ci dozvě­děl, že je to nafil­mo­vá­no pod­le sku­teč­nos­ti, tím víc to umoc­ni­lo všech­ny myš­len­ky o tom, co jsem prá­vě viděl.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96144 s | počet dotazů: 237 | paměť: 51607 KB. | 24.10.2021 - 02:52:30