Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Město 44 - Synopse

Město 44 - Synopse

Mesto44
Mesto44
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Město 44 je pří­bě­hem mla­dých Varšavanů plných živo­ta a váš­ně. Žijí své živo­ty jako by kaž­dý den měl být jejich posled­ním. Není to díky jejich sta­teč­nos­ti nebo leh­ko­váž­nos­ti - ten­to postoj je při­ro­ze­ná věc s ohle­dem na sku­teč­nost, kte­ré čelí. Poznáme hlav­ní posta­vy fil­mu (Stefana, Biedronku a Kamu) krát­ce před­tím, než v létě 1944 vypuk­ne vzpou­ra.

Stefan se po smr­ti své­ho otce stal hla­vou rodi­ny. Při prá­ci v továr­ně na čoko­lá­du čelí kaž­do­den­ní­mu poní­že­ní od nacis­tů. Je roz­pol­ce­ný mezi nutká­ním při­dat se k anti­na­cis­tic­ké­mu odbo­ji a sli­bem, kte­rý dal své mat­ce, že se nebu­de vojen­sky anga­žo­vat. 1. srp­na 1944 hnu­tí pol­ské­ho odpo­ru vra­cí úder. Přes slib jeho mat­ce se pus­tí Stefan do boje spo­leč­ně se svý­mi přá­te­li. Mladí Poláci vní­ma­jí své zapo­je­ní do pod­zem­ní­ho hnu­tí nejen jako vlas­te­nec­kou povin­nost, ale také jako dob­ro­druž­ství, pří­le­ži­tost se pochlu­bit před svý­mi vrs­tev­ní­ky a zapů­so­bit na dív­ky. Flirtují, před­vá­dí se a děla­jí plá­ny během jejich odbo­jo­vé­ho cvi­če­ní, aniž by si uvě­do­mo­va­li, že se blí­ží­cí léto sta­ne nej­těž­ší zkouš­kou jejich živo­ta. Avšak netu­ší, co pro ně his­to­rie při­pra­vi­la…

Vázáni přá­tel­stvím, posta­vy Města 44, vytvo­ří jeden z nej­od­váž­něj­ších oddí­lů během povstá­ní, pod vede­ním cha­risma­tic­ké­ho vůd­ce Kobry. Jsou svěd­ky obě­to­vá­ní se a hrdin­ství, ale i kru­tos­ti, zra­dy a vraž­dy. Učí se lás­ce a zjis­tí, co je to nená­vist. Dějiny jim dají krva­vou a kru­tou lek­ci v dospí­vá­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98342 s | počet dotazů: 234 | paměť: 58264 KB. | 13.08.2022 - 13:56:16