Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Město 44 - Postavy

Město 44 - Postavy

Mesto44
Mesto44
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

STEFAN (Józef Pawłowski) – není napo­jen na pol­ský odboj; po smr­ti své­ho otce, pol­ské­ho důstoj­ní­ka v roce 1939 se Stefan musí sta­rat o svou rodi­nu - mat­ku, kdy­si popu­lár­ní hereč­ku a své­ho mlad­ší­ho bra­t­ra. Zapojení do pol­ské­ho odbo­je a do Varšavského povstá­ní pře­vrá­tí jeho dosa­vad­ní život vzhů­ru noha­ma. Stefan bude čelit nej­těž­ší­mu roz­hod­nu­tí své­ho živo­ta: zda vstou­pit do boje nebo zůstat stra­nou a chrá­nit své blíz­ké?

BIEDRONKA (Zofia Wichłacz) - tro­chu roz­pa­či­tá, roman­tic­ká, sečtě­lá, žije ve svě­tě knih, kte­ré zná lépe než sku­teč­ný život. Obdivuje své­ho star­ší­ho bra­t­ra Aleksandra a věří v ide­á­ly, kte­rý­mi se řídí jeho přá­te­lé.

KAMA (Anna Próchniak) - dce­ra maji­te­le domu, kde žije Stefan se svou rodi­nou; zna­jí se od dět­ství. Kama je šíle­ně zami­lo­va­ná do Stefana a věří, že s ním strá­ví zby­tek své­ho živo­ta. Je to typ dív­ky, kte­rá s vámi vydr­ží v dob­rém i ve zlém, dob­rá kama­rád­ka. První, kdo se k vám v boji při­dá.

GÓRAL (Maurycy Popiel) - ide­ál­ní spik­le­nec, ztě­les­ňu­je odpo­věd­nost, vlas­te­nec­tví, pořá­dek; veli­tel čety, kte­rá se sklá­dá z Beksy, Rogala, Kamy, Beaty a Aleksandera – z mla­dých lidí, kte­ří pochá­ze­jí z dob­rých rodin (s výjim­kou Kamy), kde se nau­či­li vlas­te­nec­kým ide­á­lům. Jsou sečtě­lí, inte­li­gent­ní, cit­li­ví a naiv­ně věří, že vše dob­ře skon­čí.

BEKSA (Antoni Królikowski) - vul­kán ener­gie a humo­ru, spo­le­čen­ský, vel­ký kama­rád, může­te se na něj vždy spo­leh­nout; Stefanův kama­rád ze základ­ní ško­ly, ale němec­ká oku­pa­ce zpře­tr­ha­la jejich přá­tel­ství. Opět se sešli těs­ně před hodi­nou „W“.

KOBRA (Tomasz Schuchardt) - pol­ský důstoj­ník; slou­žil jako vojín v roce 1939, kde zís­kal zku­še­nos­ti. Je před­ur­čen stát se veli­te­lem. Uvítá Goralovu sku­pi­nu jako rodi­nu a nazý­vá je „dět­mi “, ale stá­le je drží na uzdě. Je pano­vač­ný a nároč­ný, vzor pro mlá­dež. V Kobrově týmu se najdou i dal­ší vyzna­me­na­ní důstoj­ní­ci: jeho bra­tr, Miki a Pajak.

MIKI (Grzegorz Daukszewicz) - Kobrova pra­vá ruka a dob­rá duše týmu. Je zdr­žen­li­vý, sou­stře­dě­ný, ale vese­lý; věří v myš­len­ku povstá­ní a v jeho úspěch; udr­žu­je morál­ku oddí­lu, pod­po­ru­je mlad­ší spo­leč­ní­ky a sna­ží se je pře­svěd­čit, že sto­jí za to v boji pokra­čo­vat. Všichni věří, že se nikdy nezhrou­tí a vždy zůsta­ne v plné poho­to­vos­ti.

PAJĄK (Michał Meyer) – při­dá se ke Kobrově jed­not­ce na bojo­vé stez­ce z Woly do Czeniakówa. Je dlou­ho­le­tý kama­rád Mikiho, navzá­jem se pod­po­ro­va­li v obtíž­ných situ­a­cích.

CZARNY (Michał Żurawski) - veli­tel čety Czerniakow, muž s vel­kou odva­hou, kte­ré­ho nic neza­sta­ví; zále­ží mu jen na vítěz­ství; radě­ji by zemřel, než pro­hrál.

BEATA (Karolina Staniec) - Aleksandrova ex-přítelkyně. Stejně jako Kama, také tou­ží po živo­tě vyš­ších vrs­tev; samo­ta jí nahá­ní hrů­zu. Je zami­lo­va­ná do své­ho veli­te­le - Kobry.

ROGAL (Filip Gurłacz) - díky jeho zna­los­ti zbra­ní, je vel­kou opo­rou Goralovy sku­pi­ny; mlčen­li­vý, nevá­há pou­žít zbraň;  nej­zku­še­něj­ší člen sku­pi­ny a nej­ví­ce ris­ku­je; oprav­do­vý muž činu.

ALEKSANDER (Michał Mikołajczak) - nej­lep­ší pří­tel Gorala a bra­tr Biedronky; ztě­les­ně­ní sno­bis­mu, typ ang­lic­ké­ho lor­da s doko­na­lý­mi způ­so­by; jeho rodi­če jsou vzdě­la­ní a sofis­ti­ko­va­ní; sna­ží se cho­vat, jako by neži­li v oku­po­va­né zemi; Goralova sku­pi­na osnu­je spik­nu­tí v jejich domě neda­le­ko Varšavy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,22176 s | počet dotazů: 241 | paměť: 58257 KB. | 11.08.2022 - 13:22:08