Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Město 44 - O filmu

Město 44 - O filmu

Mesto44
Mesto44
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Město 44 není his­to­ric­ký film nebo doku­ment o Varšavském povstá­ní. I když je zasa­zen do vál­kou zni­če­né­ho měs­ta, vyprá­ví pří­běh o lidech, ne o vojen­ských oddí­lech nebo bari­ká­dách. Město 44 není dal­ším argu­men­tem v deba­tě o povstá­ní. Náš film se sna­ží vyja­d­řo­vat emo­ce, ne hod­no­tit důvo­dy nebo odha­lit nové okol­nos­ti ohled­ně roz­hod­nu­tí při­ja­té­ho před 70ti lety. Necháme ten­to úkol pro his­to­ri­ky. Město 44 není „pomní­kem“ této udá­los­ti. Nikomu nevzdá­vá­me hold. Pouze vyprá­ví­me pří­běhy mla­dých lidí, z nichž se někte­ří cho­va­li úžas­ně, zatím­co jiní se zlo­mi­li a cho­va­li se jako zba­běl­ci. Někteří sni­li o obě­to­vá­ní se, ale někte­ří se chtě­li jen pomi­lo­vat s dív­kou. Není naším zámě­rem osla­vo­vat váleč­né hrdi­ny. Město 44 není film o poli­ti­ce. Je to pří­běh o lás­ce, mlá­dí a o boji.

Město 44 je fil­mem se scé­no­gra­fií, kos­týmy a vizu­ál­ní­mi efek­ty, kte­ré v Polsku nema­jí obdo­by. Speciální efek­ty byly vytvo­ře­ny Richardem Bainem, exper­tem z Hollywoodu, kte­rý spo­lu­pra­co­val s tako­vý­mi fil­mo­vý­mi vizi­o­ná­ři, jaký­mi jsou: Christopher Nolan, Peter Jackson a Terry Gilliam a vytvo­řil vizu­ál­ní efek­ty pro mezi­ná­rod­ní fil­mo­vé hity, mimo jiné: Casino Royale, Počátek, King KongBídníci. Ve fil­mu pra­co­va­lo více jak 3000 kom­par­sis­tů. 10 růz­ných fil­mo­vých týmů zod­po­ví­da­lo za stav­bu deko­ra­cí, pro kte­ré pou­ži­ly 5000 tun tro­sek, aby zno­vu vytvo­ři­li měs­to zni­če­né vál­kou. Herecké obsa­ze­ní bylo vybrá­no ze 7 000 ucha­ze­čů na kon­kur­zech pořá­da­ných po celém Polsku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82219 s | počet dotazů: 238 | paměť: 58283 KB. | 13.08.2022 - 13:47:35