Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Město 44 - Filmoví tvůrci

Město 44 - Filmoví tvůrci

Mesto44
Mesto44
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

JAN KOMASA – REŽIE

Komasa se naro­dil 28. říj­na 1981 v Poznani. V roce 2001 zahá­jil stu­di­um na katedře režie na Státní fil­mo­vé ško­le v Lodži. Dříve vystu­do­val filo­zo­fii na Univerzitě kar­di­ná­la Stefana Wyszynského ve Varšavě. Je absol­ven­tem střed­ní ško­ly M. de Cervantese ve Varšavě, kde se zamě­řo­val na špa­něl­skou lite­ra­tu­ru. Absolvoval baka­lář­ské stu­di­um hry na kla­vír na kon­zer­va­to­ři. Mladý a talen­to­va­ný reži­sér zís­kal celou řadu fil­mo­vých cen, je také her­cem v mno­hých fil­mo­vých a tele­viz­ních pro­duk­cích (Předjaří Filipa Bajona).

MARIAN PROKOP – KAMERA

Prokop se naro­dil 22. srp­na 1967. V roce 1993 absol­vo­val fil­mo­vou ško­lu v Lodži, obor kame­ra. Zkušenosti zís­kal jako šven­kr pra­cu­jí­cí s Arturem Reinhartem, Dariuszem Kucem a Krzysztofem Ptakem. Na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Gdyni zís­kal oce­ně­ní za nej­lep­ší kame­ru, stej­ně jako na Mezinárodním fes­ti­va­lu kine­ma­to­gra­fie – Camerimage. Je kame­ra­ma­nem více než 20ti celo­ve­čer­ních fil­mů a diva­del­ních před­sta­ve­ní, zís­kal zku­še­nos­ti na stov­kách tele­viz­ních reklam.

AKSON STUDIO

Akson Studio je jed­nou z před­ních pro­dukč­ních spo­leč­nos­tí v Polsku, kte­rá půso­bí na trhu již 20 let a spo­lu­pra­cu­je s vyni­ka­jí­cí­mi fil­ma­ři jako: Andrzej Wajda, Roman Polanski, Márta Mészáros, Paweł Edelman, Jan Jakub Kolski, Feliks Falk, Grzegorz Kuczeriszka, Jan Komasa a mno­ho dal­ších. Film Katyň, kte­rý vzni­kl v naší pro­duk­ci a reží­ro­val ho Andrzej Wajda, byl nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film. Akson Studio také pro­du­ko­va­lo tele­viz­ní seri­á­lo­vé hity jako: Przepis na życie, Magda M., Hotel 52, Czas hono­ru, Teraz albo nig­dy. V nedáv­né minu­los­ti se Akson Studio podí­le­lo na výro­bě tří vel­kých fil­mů: divá­ky dlou­ho oče­ká­va­ný sní­mek Walesa: člo­věk nadě­je reži­sé­ra Andrzeje Wajdy; Maria Skłodowska Marty Mészáros; a Místo 44, vel­ko­film o var­šav­ském povstá­ní v roce 1944 reži­sé­ra Jana Komasy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,22121 s | počet dotazů: 241 | paměť: 58241 KB. | 10.08.2022 - 13:36:11