Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Meruňkový ostrov - 60%

Meruňkový ostrov - 60%

Hlavní žen­skou hrdin­kou je žena střed­ní­ho věku, kte­rá se zami­lu­je do star­ší­ho řidi­če náklad­ní­ho vozu. Náhle jejich setká­vá­ní usta­ne. Po něja­kém čase nalez­ne žena v auto­ba­za­ru milen­co­vo auto a pod­le adre­sy se vydá milen­ce hle­dat na již­ní Slovensko. Nesetká se však s ním. V malém hos­po­dář­ství mezi meruň­ko­vý­mi sady najde jen jeho dva dospě­lé syny.Žena se roz­hod­ne zůstat a po čase spo­leč­né hos­po­da­ře­ní zavr­ší svat­ba se star­ším bra­t­rem Lajcsim. Také mlad­ší bra­tr Jancsi je do ženy zami­lo­ván. Na sva­teb­ní hos­ti­ně si svou tou­hu vyzpí­vá i zatan­čí. Je to jeden z nej­pů­so­bi­věj­ších oka­mži­ků fil­mu.
Následují však všed­ní dny a všich­ni tři oby­va­te­lé skrom­né­ho hos­po­dář­ství musí nalézt při­ja­tel­ný způ­sob sou­ži­tí. Oběma bra­t­rům pomá­há vrcho­va­tou měrou alko­hol, kte­rý napo­má­há k vytvá­ře­né napja­té atmo­sfé­ry. Žena se nau­čí v poměr­ně jed­no­du­še vyba­ve­ném domě zastat běž­né prá­ce ale rados­ti má málo. Vyprahlá kra­ji­na a mini­mum kon­tak­tů s lid­mi půso­bí magic­ky. Civilizaci při­po­me­ne jen budo­vá­ní kou­pel­ny a tekou­cí voda.
Život na malém hos­po­dář­ství je svým způ­so­bem ubí­je­jí­cí a není nijak per­spek­tiv­ní. Lajcsi se poku­sí zba­vit své závis­los­ti na alko­ho­lu a odjíž­dí do měs­ta za léka­řem. Alternativním prak­ti­kám pra­po­div­né­ho léči­te­le neu­vě­ří ani on, ani divák. Lajcsi se už pít neod­na­u­čí. Nemá vůli ani čas. Film spě­je nekom­pro­mis­ně ke smut­né­mu kon­ci.
Rovinatá kra­ji­na již­ní­ho Slovenska je jen zdán­li­vě pří­vě­ti­vá a poklid­ná a pro hrdi­ny fil­mu Meruňový ost­rov je až osu­do­vě tra­gic­ká.
Film Meruňkový ost­rov je beze­spo­ru půso­bi­vým fil­mem, kte­rý však může u divá­ků vyvo­lat dvo­jí reak­ci. Pro jed­ny bude ve fil­mu mno­ho vzta­ho­vých nejas­nos­tí a mini­mum tex­tů zkom­pli­ko­va­lo pocho­pe­ní jed­ná­ní hlav­ních hrdi­nů. Celkem nejas­ná je role dětí , kte­ré se ženě postup­ně naro­dí. V jejich pří­pa­dě pode­zí­rám scé­náris­tu, že je do fil­mu dodal jako sym­bol nebo potvr­ze­ní vzta­hu a dál jejich roli záměr­ně neroz­vá­děl.
Pro dru­hou sku­pi­nu, kte­rá se necha­la ovliv­nit sil­nou vizu­ál­ní a hudeb­ní strán­kou, je film výmluv­ný a půso­bí při­taž­li­vě. Protože tato sku­pi­na divá­ků nebu­de potře­bo­vat vše­mu rozu­mět a nechá na sebe jed­not­li­vé fil­mo­vé scé­ny pros­tě půso­bit.
Musím kon­sta­to­vat, že obě sku­pi­ny mají prav­du. Film má jed­no­du­chý pří­běh a osu­dy hrdi­nů i jejich cho­vá­ní jsou půso­bi­vé. Kromě veli­ce emoč­ně sil­ných scén je však ve fil­mu mno­ho nejas­ných vazeb a také úpl­ně zby­teč­ná scé­na z pro­ti­al­ko­hol­ní ordi­na­ce. Krátká a humor­ná scén­ka s alter­na­tiv­ním léči­te­lem půso­bí jak z jiné­ho fil­mu.
Na cel­ko­vé kva­li­tě fil­mu se pode­psa­la dob­rá kame­ra Martina Ziarana, pod­ma­ni­vá hud­ba Juráka Dobrakova a Tomáše Szarky a výbor­né herec­ké výko­ny .Hlavní žen­skou roli si zahrá­la slo­ven­ská hereč­ka a šan­so­ni­ér­ka Szidi Tobiás v úspor­né mimic­ké ver­zi, ale s vnitř­ní zau­ja­tos­tí. Nejvýrazněji na mě půso­bi­la při ero­tic­kých scé­nách. Výraznější výko­ny však odved­li her­ci Attila Mokos (Lajcsi) a Peter Nádasdi(Janci). Oba hra­jí napros­to uvol­ně­ně a věro­hod­ně. Jejich vnitř­ní poci­ty i pro­je­vy emo­cí divá­ka dosta­nou.
Film Meruňkový ost­rov dopo­ru­ču­ji pro jeho mimo­řád­ně vyda­ře­né vysti­že­ní nála­dy a život­ní­ho sty­lu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85000 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56217 KB. | 29.05.2022 - 14:00:52