Kritiky.cz > Recenze knih > Menna van Praag: Dům v ulici Naděje

Menna van Praag: Dům v ulici Naděje

Dum v ulici nadeje web

prebal DUM k3.inddMnoho veče­rů jsem strá­vi­la ve spo­leč­nos­ti této kni­hy a na kaž­dý večer jsem se těši­la jako na chví­li, kdy ote­vře­te slad­kou bon­bo­ni­é­ru voní­cí těž­kou čoko­lá­do­vou vůní a vez­me­te si… Bylo mi líto, když jed­no­ho veče­ra Dům v uli­ci Naděje, skon­čil. Ano, všech­no tam sice dopadlo slad­ce, dob­ře a s hlu­bo­kou moud­ros­tí, ale veli­ce jsem tou­ži­la po dal­ší dáv­ce hla­di­vé­ho sty­lu, kte­rým je tato kni­ha Menny van Praag napsá­na.

Sáhla jsem tedy po jejím před­cho­zím díle Štěstí, lás­ka, čoko­lá­da a upo­ko­ji­la jsem se podob­ně jako člo­věk, kte­rý si kou­pil dal­ší tabul­ku čoko­lá­dy a tak má dal­ší dny co mlsat.

Alba se tou­lá měs­tem po život­ním krach a při­chá­zí k domu, kte­rý ješ­tě nikdy nevi­dě­la. Neví, co jí k němu táh­ne, ale náh­le je uvnitř, při­ví­tá jí sta­rá milá paní a… nabíd­ne ji změ­nu živo­ta.

„V nasta­lém tichu se koře­ně­né vůně, nyní ješ­tě pro­ni­ka­věj­ší, linu­ly kuchy­ní. Alba je sice nevi­dě­la, ale v mys­li jí opět vyta­nu­la mat­či­na pís­nič­ka. Působila konej­ši­vým dojmem, jako uko­lé­bav­ka.

„Můžeš tady zůstat,“ řek­la Peggy, „deva­de­sát devět nocí až do sed­mé­ho srp­na těs­ně před půl­no­cí. A pak musíš jít.“

„Promiňte?“ Albu napadlo, jest­li snad v hor­ké čoko­lá­dě neby­lo taky tro­chu rumu. Náhle se jí zmoc­ni­la malát­nost. „Ale já nemůžu…“

„Žádný nájem, žád­né účty. Budeš mít vlast­ní pokoj a můžeš si v něm dělat, co chceš.“ Usmála se a Alba sko­ro sly­še­la, jak její papí­ro­vě ten­ká kůže zapraš­tě­la. „Pokud se budeš k domu cho­vat dob­ře, udě­lá to samé pro tebe.“

„No, já…“ Albě se hla­vou honi­ly tisí­ce otá­zek, a tak se zepta­la na tu prv­ní, co jí při­šla na jazyk. „Ale proč zrov­na deva­de­sát devět nocí?“

„Ach ano,“ řek­la Peggy. „Nejspíš pro­to, že je to dosta­teč­ně dlou­há doba na to, obrá­tit svůj  život o stoo smde­sát stup­ňů, a dost krát­ká na to, aby to člo­věk nemohl done­ko­neč­na odklá­dat.“

„Aha, fajn,“ řek­la Alba a pomys­le­la si, že je nemož­né, aby posbí­ra­la kous­ky své­ho roz­bi­té­ho živo­ta a dala je dohro­ma­dy za tak krát­kou dobu. O tom, že by se všech­no navrá­ti­lo do sta­rých kole­jí, už nemoh­la být ani řeč.

„Je to mož­né,“ řek­la Peggy. To ti sli­bu­ju. A nebu­deš na to sama. O tom to je. Dům ti pomů­že. Je celý tvůj, až na věžič­ku, kte­rá pat­ří jenom mně.“

Začíná se roz­ví­jet pří­běh, kte­rý je plný intim­ních zákou­tí lid­ské duše. Extrémní radost, extrém­ní bolest. S autor­kou si pro­jde­te díky posta­vám v kni­ze boles­tí, ztrá­tou, opuš­tě­nos­tí, samo­tou i zou­fal­stvím. Ale také vsta­ne­te, oprá­ší­te si kole­na a udě­lá­te prv­ní krok dál. A dru­hý, a tře­tí…

Průvodkyněmi jsou tu i Agatha Christie, Beatrix Potterová, Daphne du Maurier, nebo Mary Anne Evansová, kte­rá psa­la pod pseu­do­ny­mem George Eliot. Dámy, kte­ré tu zane­cha­ly svou duchov­ní sto­pu, necha­li tu svou duši, kte­rá ve své roman­tic­ké podo­bě „ducha“ pro­mlou­vá s Albou a Carmen, kte­ré jsou momen­tál­ně v bez­pe­čí domu uscho­va­ný­mi žena­mi. I ty slav­né tu strá­vi­ly svůj čas v dobách, kdy jim bylo těž­ko. Toto pří­stře­ší pro duši s las­ka­vou péčí i odváž­ný­mi šťou­chan­ci „jdi a zkus to!“ žije svým živo­tem, jehož atmo­sfé­ru umí autor­ka neo­pa­ko­va­tel­ně popsat. Součástí je i vůně hor­ké čoko­lá­dy a kaka­o­vých a sko­ři­co­vých suše­nek, ale také maleb­ná rána, líné veče­ry a měk­ká pod­la­ha, kte­rá vám doslo­va obe­jme nohy, když do domu vejde­te. Večery by měly být líné...

Toužila jsem po tako­vém domě. Toužila jsem po 99 dnech pro svůj život. Alba to nebu­de mít leh­ké, osud se po vstu­pu do domu začí­ná točit mno­hem rych­le­ji a čas­to nepří­jem­ně. Nakonec však i vněj­ší okol­nos­ti pomo­hou tomu, že se jí oprav­du poda­ří posbí­rat stříp­ky své­ho roz­bi­té­ho živo­ta.

Na začát­ku kni­hy – a na kon­ci kni­hy – je to jiná Alba. Jiná žena. Takhle nějak by to v živo­tě mělo být. Každý by měl dostat čas a pro­stor pro uzdra­ve­ní své duše.  Malebný pří­běh s kuli­sa­mi, kte­ré roze­hrá­va­jí fan­ta­zii, jem­né vní­má­ní i úsměv na tvá­ři. Příběhy, kte­ré ať ote­vře­te kde­ko­liv, vždy vás oslo­ví něčím „pod nimi“. A není to jen vůně čoko­lá­dy.

Sladká, něž­ná a návy­ko­vá je Menna van Praag. Opět to doká­za­la tou­to kni­hou!

O autor­ce

Menna van Praag vystu­do­va­la Oxfordskou uni­ver­zi­tu, pra­cu­je jako novi­nář­ka a milu­je čoko­lá­du. Jejím snem bylo stát se spi­so­va­tel­kou a jako cíl si sta­no­vi­la, že dřív než jí bude tři­cet, musí vydat prv­ní kni­hu. Deset let pil­ně psa­la, šest ruko­pi­sů jí různá nakla­da­tel­ství odmít­la, a tak se roz­hod­la, že vez­me osud do svých rukou.  Knihu Štěstí, lás­ka, čoko­lá­da napsa­la během dvou týd­nů a sama ji vyda­la – sta­lo se to dva měsí­ce před­tím, než osla­vi­la tři­cá­té naro­ze­ni­ny. O rok poz­dě­ji pode­psa­la smlou­vu s nakla­da­tel­stvím Hay House a kníž­ka byla postup­ně pře­lo­že­na do 26 jazy­ků. Sen se jí vypl­nil hlav­ně pro­to, že e nebá­la vykro­čit za ním sama, s odva­hou a odhod­lá­ním, jak říká.

Největší inspi­ra­cí Menny van Praag je její život s jeho vze­stu­py a pády, a mož­ná pro­to jsou pří­běhy, kte­ré píše, tak oblí­be­né čte­ná­ři po celém svě­tě. V nakla­da­tel­ství Synergie již vyšla kni­ha Štěstí, lás­ka, čoko­lá­da a její pokra­čo­vá­ní Nejšťastnější na svě­tě.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2016, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí!19. listopadu 2019 DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí! Vykládací karty magické dimenze jsou pro mne něčím zlomové. Digitálním obrázkům na kartám jsem se bránila, jejich uměleckou hodnotu přehlížela (ano, taková jsem!), ale tady se všechno asi […]
  • Nejúžasnější věc potěší nejen malé mlsouny, ale i malé kuchtíky a kuchařinky30. července 2018 Nejúžasnější věc potěší nejen malé mlsouny, ale i malé kuchtíky a kuchařinky Pěkně se usaďte a nechte se unášet pravda dosti netradičním příběhem o jedné prapodivné soutěži, kde vznikla spousta věhlasných pochoutek bez kterých si náš život jen těžko dokážeme […]
  • Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?15. ledna 2019 Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Dost pravděpodobně to bude spíš nespokojený mrzout.“ Vztahy mezi lidmi určují do velké míry kvalitu jejich […]
  • Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu!21. října 2018 Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu! Orákulum vizí od Cira Marchettiho má neopakovatelnou atmosféru klidu, ticha a magických jisker. Drobných záblesků pohlazení a pobídnutí k akci. V tuto chvíli vychází v dalším vydání. Jsou […]
  • Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém...31. ledna 2019 Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém... Doreen Virtue poprvé v novém kabátě. Poprvé bez andělů, ale na křídlech křesťanství, dalo by se říci... A jaké jsou její nové karty? Na titulní straně vidíme krásný modrorůžový výjev, […]
  • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012)15. února 2016 Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012) Valerie Wyattová je uznávanou odbornicí na eleganci – a to se týče jak bytové dekorace, tak životního stylu. Jenže je jí šedesát a má pocit, že jí ujíždí vlak. Její dceři April je třicet, […]
  • A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země1. října 2019 A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země Clarke - tento mistr sci-fi žánru - patří mezi spisovatelé, jejichž knihy si vždy rád přečtu. Osobně jej řadím do své kolonky "pravých autorů žánru", neboť i když mám poměrně rád […]
  • Disney - Nejmilejší sbírka pohádek - pohádky, které znají úplně všichni15. listopadu 2019 Disney - Nejmilejší sbírka pohádek - pohádky, které znají úplně všichni Kdo by neznal pohádku Lví král. V této knize najdou čtenáři i tento příběh. Pro ty, kdo nečetli nebo neviděli, ale nejenom pro ně jde o to, že hlavní postavou je malý lev Simba. Ten se […]