Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > MEN IN BLACK

MEN IN BLACK

mib logo
mib logo

Americký 4. čer­ve­nec a vůkol nasta­lý pro­dlou­že­ný víkend zna­me­ná pro jaký­ko­liv dob­ře inze­ro­va­ný film zaru­če­ný úspěch. Otcové a mat­ky ve sna­ze uspo­ko­jit vřeš­tí­cí rato­les­ti vyklo­pi­li by $7.50/osobu i za hor­ské dra­ma Bohouš, kdy­by bylo v tele­vi­zi pat­řič­ně vnu­co­vá­no.

M.I.B. Logo MEN IN BLACK
MUŽI V ČERNÉM
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie4. čer­ven­ce 1997Filmová pří­lo­ha dení­ku Neviditelný Pes
Columbia Pictures, USA 2. čer­ven­ce 1997, PG-13, 96 minut, sci-fi/komedie, Česko 9. říj­na 1997
Režie:Barry Sonnenfeld
Hrají:Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D’Onofrio, Rip Torn, Tony Shalhoub, John Alexander, Sergio Calderon, Siobhan Fallon, Richard Hamilton, Carel Struycken, Michael Willis.
Web: http://www.meninblack.com
 
Agenti J a K
Agenti J a K
 
Prozrazené maskování
Prozrazené mas­ko­vá­ní

Americký 4. čer­ve­nec a vůkol nasta­lý pro­dlou­že­ný víkend zna­me­ná pro jaký­ko­liv dob­ře inze­ro­va­ný film zaru­če­ný úspěch. Otcové a mat­ky ve sna­ze uspo­ko­jit vřeš­tí­cí rato­les­ti vyklo­pi­li by $7.50/osobu i za hor­ské dra­ma Bohouš, kdy­by bylo v tele­vi­zi pat­řič­ně vnu­co­vá­no.
Muži v čer­ném byli tak pře­dem osla­vo­vá­ni, že někte­ré líst­ky na kri­tic­ké ter­mí­ny (pátek, sobo­ta odpo­led­ne apod.) kina radost­ně vypro­da­la už v úte­rý. A tak para­dox­ně, když se mi poda­ři­lo vmáč­nout se do nadr­že­né­ho davu, výsled­ný dojem byl poně­kud roz­pa­či­tý, jeli­kož z reklam­ních uká­zek už jsem vlast­ně znal všech­ny dob­ré scé­ny. Opět se jed­nou potvr­di­lo vel­mi prav­di­vé pra­vi­dlo: úspěch je pomě­rem výko­nu ku míře oče­ká­vá­ní. Třebaže MIB je urči­tě výbor­nou kome­dií, nesa­há ani po kot­ní­ky Face/Off z minu­lé­ho týd­ne. Tím vás v žád­ném pří­pa­dě nehod­lám odra­dit -- běž­te na Muže v čer­ném, je to prča.

 
Agent K
Agent K
 
Některým druhům doroste ustřelená hlava
Některým dru­hům doros­te ustře­le­ná hla­va

Nám, pros­té­mu lid­stvu, je lépe nevě­dět, kolik roz­ma­ni­tých, vesměs sli­mej­šo­vi­tých ras víří vesmí­rem kolem nás, navště­vu­je a občas i obý­vá naši pla­ne­tu (hlav­ně pak ost­rov Manhattan). Náš život je dale­ko snaz­ší, pro­to­že nemá­me ani tuše­ní, že na oběž­né drá­ze kolem Země se pořád nachá­zí aspoň jeden bege­te­luz­ský křiž­ník s nasí­ře­nou posád­kou, žha­vou uspo­řá­dat trest­nou výpra­vu, po níž by z povrchu mod­ré pla­ne­ty zbyl jen mast­ný flek. Naše dušev­ní a zaží­va­cí rov­no­vá­ha je uchrá­ně­na před nechut­ný­mi výje­vy ze živo­ta oblud, jež si občas na Zemi zasko­čí jako turis­ti.
To vše je pro­to, že nad námi bdí Muži v čer­ném, nad­ná­rod­ní, nad­vlád­ní orga­ni­za­ce odhod­la­ných chla­pí­ků bez iden­ti­ty, kte­ří s nasa­ze­ním vlast­ních živo­tů a mimo­zem­ských tech­no­lo­gií peč­li­vě zahla­zu­jí pře­hma­ty pito­mých ufoun­ských turis­tů, zachy­cu­jí nele­gál­ní mezihvězd­né imi­gran­ty a regu­lu­jí cel­ní pro­voz s Galaxií.

Po jed­nom typic­kém zása­hu se agent K (Tommy Lee Jones) lou­čí se svým stár­nou­cím part­ne­rem (Richard Hamilton). Nyní si za něj musí najít náhra­du, a do rány mu při­jde newy­or­ský poli­cis­ta, zaple­te­ný do pro­ná­sle­do­vá­ní jed­no­ho zdi­vo­če­lé­ho „rezi­den­ta“. Nový Agent J (Will Smith) oblé­ká bělost­nou koši­li, čer­né sako, kra­va­tu, kalho­ty a boty, a ozbro­ju­je se arze­ná­lem impor­to­va­ným z kdo­ví­ja­ké­ho kou­tu vesmí­ru. Hned prv­ní pří­pad je série udá­los­tí, vedou­cí k ohro­že­ní (to se rozu­mí) celé pla­ne­ty, odpor­ný hmy­zo­vi­tý vetře­lec, z důvo­dů mimi­k­rů nosí­cí vlast­no­kle­pet­ně sta­že­nou lid­skou kůži, řádí v Manhattanu, vědou­cí hvězd­ní imi­gran­ti, žijí­cí mezi námi, prcha­jí jako kry­sy, opouš­tě­jí­ce pla­ne­tu odsou­ze­nou k záhubě. A naši Muži v čer­ném zasa­hu­jí, pát­ra­jí, pro­ná­sle­du­jí a boju­jí.

 
Doktorka Laurelová
 
Agent J
Agent J

Sympatická dok­tor­ka Laurelová, pra­cu­jí­cí v manhat­tan­ské már­ni­ci a opa­ko­va­ně vysta­ve­ná pode­zře­lým ostat­kům, je sice podro­be­na výsle­chu a ozá­ře­na paprskem zapo­mně­ní, leč udá­los­ti ji opě­tov­ně vta­hu­jí do ces­ty našich hrdi­nů, oblu­dy dále řádí a dis­plej odpo­čí­tá­vá posled­ní minu­ty naše­ho bytí...

Film je sérií krko­lom­ných honi­ček a spe­ci­ál­ních efek­tů o nepřed­sta­vi­tel­ně vyspě­lé tech­no­lo­gii v rukou odhod­la­ných ochrán­ců pořád­ku a v chapadlech/klepetech úklad­ných slizna­tých oblud. O hlub­ší myš­len­ce či ztvár­ně­ném pova­ho­vém rysu nemů­že být řeči. Muži v čer­ném pre­zen­tu­jí hodi­nu a půl bez­myš­len­ko­vi­té, prvo­plá­no­vé legra­ce, u/o kte­ré nemusíte/nemůžete pře­mýš­let. Jestliže vás tako­vé věci baví, paxi tenhle trhák nenech­te ujít.

Hodnocení: DOCELA DOBRÉ


 
Umírající princ ze vzdálené země
Umírající princ ze vzdá­le­né země

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Tak emzá­ci rádi žijí hlav­ně na Manhattanu - a pročpak to? Kalifornie je taky dost praš­tě­ná, a nikdo by si niče­ho nevší­mal.
 • V hro­ma­dě situ­a­cí by na scé­ně měli vyvstat nor­mál­ní poli­caj­ti, ale to se neho­dí do krá­mu.
 • Všichni emzá­ci bez potí­ží dýcha­jí zem­ský vzduch a mlu­ví ang­lic­ky.
 • Obluda, když svle­če lid­skou kůži, je najed­nou něko­li­krát vět­ší, dokon­ce člo­vě­ka poj­me...
 • Proč by měl malič­ký ufó­nek v hla­vě andro­i­do­vě umí­rat, když mu poško­dí nosi­če?

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Muži v černém4. listopadu 2021 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A také o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o tom […] Posted in Retro filmové recenze
 • Muži v černém 27. června 2018 Muži v černém 2 OBSAH Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrátili hrozbu intergalaktické katastrofy obrovských rozměrů. Kay se mezitím vrátil do běžného […] Posted in Speciály
 • MIIB29. července 2002 MIIB Dobrý den mimozemšťani. Vítejte na naší planetě Zemi, ukažte vaše pasy a prosím, pokud chcete vycházet, vycházejte pouze v noci a pokud vás někdo potká považujte se za Teplouše. A pokud […] Posted in Filmové recenze
 • MB323. května 2012 Muži v černém 3 - 80 % Každé pokračování úspěšných filmů je hodnoceno optikou přechozích dílů a v případě MiB3 můžeme s potěšením konstatovat, že se povedlo. Přispěly k tomu zejména dvě skutečnosti - […] Posted in Filmové recenze
 • Tahle země není pro starý28. října 2021 Tahle země není pro starý Bratři Coenové jsou mezi filmaři zkrátka jistotou. Ať shlédnete jakýkoliv jejich film, bude se vyznačovat ohromnou odlišností, od ostatních snímků daného žánru. Coenové jsou totiž jiní. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Já, legenda24. července 2021 Já, legenda První záběr: vidíme televizní zprávy a lékař hovoří o tom, že byl vyvinut převratný lék na rakovinu. Celkový počet vyléčených pacientů je stejný jako počet nakažených, na kterých byl lék […] Posted in Retro filmové recenze
 • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
 • Pot a krev - 60 %12. července 2021 Pot a krev - 60 % Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mladý muž, který se živí jako trenér v posilovně v Miami na Floridě. Jeho den začíná a končí prací. Trénuje své klienty, ale také si najde čas na formování […] Posted in Retro filmové recenze
 • Hitch: lék pro moderního muže14. května 2021 Hitch: lék pro moderního muže Jste-li muž, ani ne tak moderní, jako spíš nesmělý a nevíte, jak se přiblížit k dívce svých snů, pak je tady pro Vás Alex Hitchens zvaný 'Hitch'. Musíte však předmětnou dívku opravdu […] Posted in Retro filmové recenze
 • Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí16. dubna 2021 Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí Kapitán Amerika patří mezi nejoblíbenější superhrdiny. Jeho domovem je „marvelovské“ univerzum, odkud pochází například Thor, X-Men nebo třeba Iron Man (Stark senior se v Kapitánovi taktéž […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16811 s | počet dotazů: 227 | paměť: 56327 KB. | 29.05.2022 - 05:06:48