Kritiky.cz > Filmové recenze > Memento

Memento

Lenny se vydá­vá vypá­t­rat vra­ha své ženy. Na tom by neby­lo nic ori­gi­nál­ní­ho, kdy­by ovšem netr­pěl ztrá­tou krát­ko­do­bé pamě­ti a kdy­by nám to reži­sér Christopher Nolan nevy­prá­věl od kon­ce do začát­ku...

Lenny byd­lí v hote­lu, má auto a zná něko­lik lidí. To jsou fak­ta, ale on o ničem neví. Lenny si totiž pama­tu­je všech­no jen do jis­té­ho oka­mži­ku. Úderem do hla­vy při­šel o krát­ko­do­bou paměť, což zna­me­ná, že si pama­tu­je vše, co se sta­lo dří­ve, ale po oné ráně si pama­tu­je jen to, co se sta­lo před pár minu­ta­mi, ane­bo to, co si zapí­še. Nejdůležitější fak­ta si navíc nechá­vá vyte­to­vat na tělo, aby je mohl pokaž­dé zno­vu­ob­je­vit. Ví, že vra­hem jeho ženy je bílý muž, co se jme­nu­je John G. Podle toho pokra­ču­je jeho pát­rá­ní a sna­ha po pomstě.

Autory fil­mu napadlo „roz­stří­hat“ film na men­ší kous­ky a pro­mí­tat je odza­du. V pod­sta­tě kaž­dý střih pro nás zna­me­ná jed­no odha­le­ní a jed­no uve­de­ní udá­los­tí na pra­vou míru. Kombinace ztrá­ty krát­ko­do­bé pamě­ti a vyprá­vě­ní pomo­cí sek­ven­cí od kon­ce do začát­ku je geni­ál­ním tahem, kte­rý zaru­ču­je, že na tom nebu­de­te o nic lépe než Lenny. Alespoň zpo­čát­ku, postup­ně bys­te si měli vše v hla­vě posklá­dat. A to vám nedo­vo­lí ani na chvi­lič­ku ztra­tit u fil­mu pozor­nost.

Ztratit krát­ko­do­bou paměť je fakt pech. Některé činy vám při­jdou logic­ké, ale když je vidí­te v sou­vis­los­tech (tzn. v tom­to pří­pa­dě po odkry­tí před­cho­zí­ho dílu fil­mu), jsou to napros­té hova­di­ny. Když se napří­klad „pro­bu­dí­te“ na zácho­dě a v ruce máte sko­ro prázd­nou lahev od alko­ho­lu, nezna­me­ná to nut­ně, že jste se opi­li. Podobně může­te najít ve skří­ni chla­pa s lepen­kou přes pusu a vůbec nevě­dět, jak se tam oci­tl. Ani nemlu­vím o tom, že pořád doko­la něko­mu vyprá­ví­te něja­kou his­tor­ku.

Díky neob­vyk­lé­mu posklá­dá­ní pří­bě­hu pozná­vá­te lidi nao­pak. Jednoznační padou­ši nemu­sí být oprav­do­vý­mi padou­chy a jiní zase nemuse­jí být ztě­les­ně­ním dob­ra, i když se nám tako­vý­mi na prv­ní pohled mohou zdát..

Jsou fil­my, kte­ré jsou pros­tě zají­ma­věj­ší a lep­ší, když je reži­sér roz­stří­há a roz­há­zí pod­le jiné logi­ky než je časo­vá linie. Memento by ale v pod­sta­tě neby­lo fil­mem, a už vůbec ne tak ori­gi­nál­ním. A pro­to je tak pří­jem­ným zpes­t­ře­ním video­té­ky kaž­dé­ho, kdo si rád pro­větrá mozko­vé závi­ty.

O filmu:

Memento
Scénář: Christopher Nolan
Režie: Christopher Nolan
V hlav­ních rolích: Guy Pearce, Joe Pantoliano, Carrie-Anne Moss, Mark Boone, Jorja Fox, Harriet Sandom Harris, Stephen Tobolowsky

USA 2000, 113 minut

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Můj auťák Brouk5. září 2005 Můj auťák Brouk Můj auťák Brouk je příběhem ze života. Ze života jednoho ne zcela standardního Volkswagena Brouka, který si vás získá hned, jakmile nešťastně zamrká předními světly, zabouchá dveřmi a […] Posted in Filmové recenze
  • Lichožrouti – 70%26. října 2016 Lichožrouti – 70% Punkoví vs. mafiánští ponožkožrouti Lichožrouti byli odhaleni, popsání a zachyceni na filmové plátno! A o koho že jde? Kdo četl trilogii Pavla Šruta, už ví, že se jedná o malé tvorečky, […] Posted in Filmové recenze
  • Monstra oceánů 3D - Pravěké dobrodružství – dokument, který musíte vidět!23. června 2018 Monstra oceánů 3D - Pravěké dobrodružství – dokument, který musíte vidět! Když se řekne dokumentární film, tak si většina lidí řekne, že se jedná o nějaký suchý snímek, který stál pár babek a nevyplatí se na něj chodit. Většinou je to pravda, ale u dokumentu […] Posted in Filmové recenze
  • 22 July17. října 2018 22 July Netflix tenhle podzim rozhodně plánuje konkurovat tradičním filmovým distributorům v kinech. Nedávno jsem se na pár řádcích věnoval temnému thrilleru Hold the Dark, nyní přichází další […] Posted in Filmové recenze
  • Muži v černém1. dubna 2005 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A takké o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o […] Posted in Filmové recenze
  • Prezident Blaník – Recenze – 60%1. února 2018 Prezident Blaník – Recenze – 60% Možná jste před prvním kolem letošních prezidentských voleb zaznamenali ve svém okolí i kandidátskou kampaň lobbisty Tondy Blaníka, který sliboval důchody srovnatelné s Německem, dostatek […] Posted in Filmové recenze
  • Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60%23. dubna 2018 Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60% Další americká komedie o tom, jak chce partička lidí zažít nejlepší maturitní ples svého života a tak trochu se to zvrtne? Ne! Tohle je neotřelá komedie z pohledu rodičů. Rodičů příliš […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...