Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mělčiny (The Shallows) - 65 %

Mělčiny (The Shallows) - 65 %

MelNahl
MelNahl

Nancy Adamsová je mla­dá stu­dent­ka medi­cí­ny, kte­rá zbož­ňu­je sur­fo­vá­ní. Při něm si totiž doká­že pro­čis­tit mysl a zapo­me­nout na rodin­nou tragé­dii. Vydává se tak s kama­rád­kou na výlet do míst, kde byla kdy­si i její mat­ka. Najít taj­nou pláž není sice jed­no­du­ché, ale pomů­že jí míst­ní chla­pík Carlos. Pláž je oprav­du nád­her­ná, moře per­fekt­ní na sur­fo­vá­ní a širo­ko dale­ko žád­ný člo­věk. Nic tedy nebrá­ní Nancy, aby si uži­la krás­né pří­ro­dy a moře. Na moři se setká s dvo­ji­cí mla­dí­ků, se kte­rý­mi sur­fu­je až do veče­ra, ale pak zůstá­vá na moři sama. A teh­dy ji čeká nej­vět­ší pře­kva­pe­ní. Ocitla se totiž v teri­to­riu bílé­ho žra­lo­ka, kte­rý se ale o své měl­či­ny nechce s nikým dělit, a tak začí­ná jejich vzá­jem­ný boj nejen o mís­to ve vodě, ale hlav­ně o život.

Mel01

Scénář k fil­mu napsal Anthony Jaswinski, kte­rý napsal scé­ná­ře k fil­mům Kristy a Vanishing on 7th Street (oba fil­my jsou horo­ry, thrille­ry). Podařilo se mu napsat fil­mo­vý scé­nář, kte­rý má napě­tí, dra­ma­tic­ké chví­le, a také pře­kva­pi­vé zvra­ty a momen­ty. Režie se ujal Jaume Collet-Serra, špa­něl­ský reži­sér, kte­rý má na svém kon­tě fil­my Dům vos­ko­vých figurín, Sirotek či Noční běžec (mys­te­ri­óz­ní až thrille­ro­vé sním­ky). Pro Collet-Serru bylo výzvou, že se děj ode­hrá­vá pou­ze na jed­nom mís­tě, a do hlav­ních rolí jsou obsa­ze­ny žena a žra­lok. Natáčení se ode­hrá­va­lo na malém ost­rův­ku, kde tvůr­ci obje­vi­li pří­mo ide­ál­ní pláž a moř­skou záto­ku. Tam pak strá­vi­la hlav­ní posta­va veš­ke­rý čas, kte­rý byl ne vždy pro její před­sta­vi­tel­ku jed­no­du­chý. Mladou stu­dent­ku si zahrá­la Blake Lively (Sesterstvo putov­ních kalhot, Fracek, Věčně mla­dá), kte­rá se na roli Nancy muse­la dlou­ho­do­bě při­pra­vit. Nejen že se muse­la nau­čit co nej­lé­pe sur­fo­vat, ale také pod­stou­pi­la spous­tu vytr­va­lost­ní­ho tré­nin­ku, aby zvlád­la fyzic­ky nároč­nou roli. Zároveň moh­la zužit­ko­vat své zku­še­nos­ti z potá­pě­ní mezi bílý­mi žra­lo­ky ve spo­leč­nos­ti ochrán­ců pří­ro­dy před něko­li­ka lety. Příprava na ten­to film se Blake vypla­ti­la, pro­to­že její sur­fo­vá­ní je sko­ro pro­fe­si­o­nál­ní, ale i tak ji muse­la při někte­rých kaska­dér­ských scé­nách zastu­po­vat dablér­ka. Do rolí sur­fa­řů byli obsa­ze­ni Angelo Josue Lozano Corco a Jose Manuel Trujillo Sala, kte­ří sice nejsou her­ci, ale své sur­fař­ské umě­ní před­vá­dí se zápa­lem a veš­ke­rou mla­dic­kou ener­gií.

Mel02

Důležitou sou­čás­tí herec­ké­ho štá­bu je i žra­lok bílý, kte­rý z pocho­pi­tel­ných důvo­dů musel být vytvo­řen digi­tál­ně. Je to totiž ohro­že­ný druh a natá­čet s ním by bylo pří­liš vel­ké rizi­ko pro něj i dal­ší čle­ny štá­bu. Při jeho tvor­bě se reži­sér spo­jil s výtvar­ným týmem a roz­hod­li se vytvo­řit sami­ci žra­lo­ka, kte­rá je vět­ší, dra­věj­ší a odhod­la­něj­ší se brá­nit. Její digi­tál­ní zpra­co­vá­ní je tak vel­mi reál­né. Pro zpra­co­vá­ní ve fil­mu pak bylo nut­né nato­čit vel­ké množ­ství simu­la­cí vody, kdy si tvůr­ci vypo­má­ha­li vod­ním skútrem, ale i tak muse­la být pou­ži­ta na pomoc digi­tál­ní tech­ni­ka. Proto se někte­ré scé­ny nena­tá­če­ly na moři, ale vyu­ží­va­la se vod­ní nádrž, kde se násled­ně dopl­ni­lo okol­ní pro­stře­dí digi­tál­ně. Scény se žra­lo­kem a s Nancy byly pro výsled­ný efekt vel­mi dob­ře upra­ve­ny a ve fil­mu vše půso­bí reál­ně. Sledovat vzá­jem­ný boj hrdi­nek je tak vel­mi napí­na­vé.

Někteří divá­ci si mož­ná vzpo­me­nou na film Čelisti, či jeho pokra­čo­vá­ní, ale Mělčiny jsou o něčem tro­chu jiném. Ukazují boj dvou sil­ných osob­nos­tí, ale jen jeden z nich může vyhrát. Stejně tak je to i v živo­tě, když dva či více osob boju­je o jed­nu věc a vyhra­je jen ten nej­lep­ší.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69773 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56666 KB. | 02.07.2022 - 00:53:42