Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mělčiny - Nancy je studentka medicíny, která zbožňuje surfování.

Mělčiny - Nancy je studentka medicíny, která zbožňuje surfování.

Melciny
Melciny

Na Mělčinách mě roz­hod­ně zau­ja­lo krás­né pro­stře­dí mexic­ké záto­ky, kam hlav­ní hrdin­ka Nancy (Blake Lively) vyra­zi­la sur­fo­vat, neboť zde před jejím naro­ze­ním stej­nou čin­nost pro­vo­zo­va­la nebož­ka mat­ka. Jestli je zob­ra­ze­ní toho­to pro­stře­dí taky tro­chu poku­sem o rekla­mu na Mexiko, tak jej vel­mi cením.

Teď už k samot­né­mu pří­bě­hu: Jsem nemi­le pře­kva­pen, že fil­ma­řům stá­le uni­ká jed­na zásad­ní věc. Já sice nejsem zoo­log, ale při­jde mi napros­to nelo­gic­ké, aby se žra­lok, kte­rý má nablíz­ku vel­kou mrši­nu velry­by pach­til celé dny za sotva 50 kilo­vou ženou. Tomuhle pros­tě oprav­du nero­zu­mím a nut­no říct, že tato chy­ba je v podob­ných fil­mech vel­mi čas­tá.

Dále bych rád podotkl, že od začát­ku mi byl jas­ný konec, což taky zrov­na není dob­rá vizit­ka samot­né­ho děje. Ten je cel­ko­vě vel­mi před­ví­da­tel­ný, tedy až na momen­ty někte­rých žra­lo­čích úto­ků. Úplně zby­teč­né jsou i někte­ré scé­ny, v nichž si Nancy píše s kama­rád­kou a dis­plej její­ho ipho­nu je ved­le ní zob­ra­zen, abychom vidě­li, co si to dvě stu­dent­ky píšou. Kdyby to bylo aspoň tro­chu k ději, neřek­nu nic, avšak k ději to není (pře­kva­pi­vě)

Abych jen nekri­ti­zo­val, tak pochva­lu roz­hod­ně zaslou­ží samot­ná Blake, pro­to­že jsem jí ty její pózy a utr­pe­ní oprav­du věřil. Podala vel­mi dob­rý výkon, celý film utáh­la sama, a je to snad popr­vé, kdy zahrá­la nejen svým tělem. Ryan na ni může být pyš­ný.

A dru­hou pochva­lu si zaslou­ží ved­lej­ší pří­bě­ho­vá lin­ka s rac­kem, kte­ré­mu Nancy pomá­há. Ta je totiž v někte­rých momen­tech i vtip­ná, což je s podi­vem.

Takže když to shr­nu: Mělčiny jsou roz­po­ru­pl­ným fil­mem, měly roz­hod­ně vel­ký poten­ci­ál, kte­rý nena­pl­ni­ly, což je oprav­du ško­da. Na dal­ší oprav­du dob­rý film se žra­lo­ky si holt počká­me dál.

Hodnocení: 50 %


Photo © Sony Pictures Releasing


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67896 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55524 KB. | 17.05.2022 - 04:55:30