Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka

Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka

Meky

Miroslav Žbirka, zná­mý pod jmé­nem Meky, není žád­ný dra­ma­tic­ký vypra­věč ani pís­nič­ko­vý „srd­cerváč“. Každopádně však svým pro­je­vem zaujme divá­ky nejen na kon­cert­ním podiu, ale i na fil­mo­vém plát­ně. Do pově­do­mí poslu­cha­čů popu­lár­ní hud­by se dostal již v roce 1977, kdy spo­lu s Jánem Lehotským a Marikou Gombitovou zalo­ži­li sku­pi­nu Modus. Od té doby uply­nu­lo hod­ně let a není na ško­du si spo­lu s Mekym při­po­me­nout, že pro­fe­se zpě­vá­ka a skla­da­te­le pís­ni­ček není žád­ná pro­cház­ka růžo­vým sadem, kde se rodí pís­nič­ky kaž­dé ráno a popu­la­ri­ta padá jako lis­tí ze stro­mu. Zpěvák, kte­rý začí­nal své hudeb­ní vystou­pe­ní v soci­a­lis­tic­kém Československu, má na svém kon­tě mno­ho zná­mých hitů, byl za svou tvor­bu oce­něn, stá­le pořá­dá kon­cer­ty a účast­ní se cha­ri­ta­tiv­ních akcí. V novém fil­mu „Meky“ postup­ně před kame­rou ote­ví­rá nejen svůj svět vzpo­mí­nek, ale při­po­mí­ná situ­a­ce a osob­nos­ti, kte­ré jej výraz­ně ovliv­ni­ly. Chvílemi má jeho pro­jev blí­že k osob­ní výpo­vě­di, chví­le­mi situ­a­ce jen komen­tu­je. Každopádně Meky půso­bí vel­mi uvol­ně­ně a svě­že.

Režisér a scé­náris­ta Šimon Šafránek má už na svém kon­tě video­kli­py a pro Českou tele­vi­zi nato­čil hudeb­ní sérii i zázna­my hudeb­ních vystou­pe­ní. Věnuje se také hudeb­ním doku­men­tům a mezi ně se řadí i film “Meky“. Režisér nechá­vá hlav­ní posta­vu hovo­řit o rodi­ně a dět­ství, hudeb­ních začát­cích, pro­fes­ních pro­blé­mech i rados­tech. Meky vede vlast­ně mono­log, kdy se vra­cí na mís­ta kon­cer­tů, do nahrá­va­cí­ho stu­dia nebo domů. Na dobu minu­lou také vzpo­mí­na­jí spo­lu­hrá­či Laco Lučenič i Ján Lehotský. Meky před­sta­ví své osu­do­vé ženy i děti. Všichni vzpo­mí­na­jí na léta minu­lá s  nad­hle­dem, i když je patr­né, že pro­fes­ní spo­lu­prá­ce ani rodin­né sou­ži­tí neby­lo vždy snad­né pro­po­jit.  Celkovou atmo­sfé­ru ze 70. a 80. let navo­zu­jí sestři­hy TV zázna­mů, kte­ré jsou s odstu­pem doce­la úsměv­né, ale doku­men­tu­jí teh­dej­ší názo­ry běž­ných obča­nů i osob­nos­tí z hudeb­ní scé­ny. Díky fil­mo­vé­mu archi­vu je mož­né sle­do­vat hudeb­ní začát­ky Mekyho, jeho úspěš­né kon­cer­ty i natá­če­ní ve vyhlá­še­ných stu­di­ích Abbey Road v Londýně.

Velký podíl na vyzně­ní jed­not­li­vých scén má kame­ra­man Martin Žiaran, kte­rý je zku­še­ný kame­ra­man (Vlastníci, Na stře­še, Učitelka, Čertí brko). Jeho repor­táž­ní kame­ra respek­tu­je vol­né tem­po vyprá­vě­ní, ale sou­čas­ně mění úhly pohle­du a zob­ra­zu­je i drob­né detai­ly v okol­ním pro­sto­ru.

Co mě na fil­mu zau­ja­lo? Především množ­ství dobo­vé­ho mate­ri­á­lu a jeho pro­po­je­ní s vyprá­vě­ním hlav­ní posta­vy. Tak doce­la jsem nedo­ce­ni­la tro­ji­tou sek­ven­ci blon­ďa­té dív­ky v plav­kách, kte­rá se ve fil­mu něko­li­krát opa­ku­je.  Zpočátku jsem to vza­la jako vtip, ale nej­spíš je to něja­ký autor­ský úmy­sl, jehož kva­li­ta mi nějak unik­la. Příjemně mě nao­pak pře­kva­pi­la výpo­věď Laca Lučeniče, kte­rý zce­la ote­vře­ně hovo­ří o spo­lu­prá­ci s Mekym. Když říkám pří­jem­ně, pak mys­lím prá­vě syro­vost jeho výpo­vě­di, kte­rá tak tro­chu sto­jí v pro­ti­kla­du k poklid­né­mu pro­je­vu Mekyho. U toho mě nao­pak pře­kva­pi­lo, že jeho roz­váž­né cho­vá­ní a vyprá­vě­ní se změ­ní, když mlu­ví o hud­bě nebo zpí­vá. Je to jas­né. Zpěváka hud­ba živo­tem nejen pro­vá­zí, ale půso­bí jako jeho „živá voda“.

Film nemá ambi­ce postih­nout podrob­ně život hlav­ní posta­vy, ani hod­no­tit jeho pro­fes­ní dráhu a tvor­bu. Tvůrcům se však poda­ři­lo vytvo­řit doku­ment nejen o jed­né popu­lár­ní osob­nos­ti sou­čas­né hudeb­ní scé­ny, ale sou­čas­ně zachy­tit atmo­sfé­ru v soci­a­lis­tic­ké spo­leč­nos­ti, kte­rá měla vliv nejen na tvor­bu uměl­ců, ale sou­čas­ně ovliv­ňo­va­la i názo­ry pub­li­ka. Film mě zau­jal for­mou zpra­co­vá­ní i nefor­mál­ním pro­je­vem Mekyho.


Foto: Bontonfilm

  • Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY2. července 2020 Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY   O filmu V Mekym jsme se snažili udělat filmový portrét, jaký tu není. Bez sentimentu a patosu, zato s humorem. V obraze blikavý, energický a podvratný. S hlasitou muzikou, a […] Posted in Rozhovory
  • Meky - Meky v bodech a datech2. července 2020 Meky - Meky v bodech a datech 21. října 1952 V Bratislavě se anglické matce Ruth Gale a slovenskému otci Šimonovi Žbirkovi narodil malý Miro jako nejmladší ze tří bratrů. 1961 Po bratislavských ulicích […] Posted in Speciály
  • Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky2. července 2020 Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky Za každým dobrým hitem je příběh. A v případě těch od Mekyho Žbirky jsou to často příběhy životní i velice osobní. Balada o pol'ných vtákoch (1980, Doktor […] Posted in Speciály
  • Meky - O natáčení s Mekym2. července 2020 Meky - O natáčení s Mekym Portrétovat živého člověka má jedno úskalí. Může se bránit, může odmítnout vaše nápady. Portrétovat člověka, který se 40 let pohybuje mezi reflektory má další úskalí: moc dobře ví, kdy ho […] Posted in Speciály
  • Meky - Překvapení ve filmu2. července 2020 Meky - Překvapení ve filmu Byl to výchozí bod na cestě, která nás zavedla z Prahy do Bratislavy, ale také do Londýna, odkud pocházela Mekyho matka a strýcové, kde má kořeny. Navštívili jsme Mekyho oblíbená místa – […] Posted in Speciály
  • Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory11. září 2020 Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory   Plzeň – 33. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční netradičně v podzimním termínu od 25. do 30. září. Každý den nabídne premiéru či předpremiéru, soutěžní […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE2. července 2020 Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující […] Posted in Speciály
  • King Skate - SVOBODA20. září 2018 King Skate - SVOBODA „Ta dynamika toho skejtu, ta svoboda, když jedeš, to je tak krásná věc.“ Tomáš Fiala „Celej skateboard začal tim slovem svoboda. Žádný vázání na nic, na nikoho. Takhle jsem to měl. […] Posted in Speciály
  • King Skate - PRVNÍ SKEJTY20. září 2018 King Skate - PRVNÍ SKEJTY „Navohejbaný plechy, nějaký gumový kolečka, ložiska sypaný... Hrozný. Ty počátky byly hrozný.“ Luděk Váša „Můj první skejt, to je asi stejnej příběh jako kdekoli jinde v […] Posted in Speciály
  • King Skate - ZAČÁTKY20. září 2018 King Skate - ZAČÁTKY „Vo týhle době těžko někdo může říkat něco takovýho, jakože něco udělal první, protože tady nezávisle na sobě ve stejnou dobu existovaly party, který ten skejt objevila a zkoušely a […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,13440 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53856 KB. | 29.07.2021 - 05:03:17