Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Speciály > Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE

word image 1

Miro Žbirka, kte­ré­mu všich­ni říka­jí pros­tě Meky. Jeho jmé­no a hity zna­jí všich­ni, Žbirku samot­né­ho a jeho sku­teč­ný život zná ale málo­kdo. Přitom se podo­bá skvě­lé pís­ni, má str­hu­jí­cí pří­běh, tem­po, emo­ce a pře­kva­pe­ní. Energický fil­mo­vý por­trét Meky před­sta­vu­je popu­lár­ní­ho zpě­vá­ka z těs­né blíz­kos­ti, zce­la ote­vře­ně a upřím­ně a v neče­ka­ných sou­vis­los­tech i s humo­rem. Film nato­čil Šimon Šafránek, kte­rý za svůj před­cho­zí doku­ment King Skate zís­kal Českého lva.

Byl to teh­dy jeden z nej­vět­ších šoků naší popu­lár­ní hud­by, po čtr­nác­ti nepře­tr­ži­tých vítěz­stvích Karla Gotta v anke­tě Zlatý sla­vík mu tuhle nej­pres­tiž­něj­ší hudeb­ní cenu Československa vyfouk­nul pla­chý brý­la­tý out­si­der, zpě­vák Miro Žbirka z Bratislavy. Psal se rok 1982, Meky zaží­val svou vlast­ní beat­le­má­nii, psal hity, kte­ré žijí doteď. Mimo reflek­to­ry měl za sebou už řadu boles­ti, před sebou měl dlou­hou ces­tu plnou zvra­tů až k natá­če­ní ve vyhlá­še­ných stu­di­ích Abbey Road.

Co všech­no potka­lo Mekyho Žbirku od chví­le, kdy popr­vé vzal do ruky kyta­ru, až do momen­tu, kdy svůj život odha­lil fil­ma­řům? Býval dlou­ho­vlasým rocke­rem i brit­ským ele­gá­nem, ješ­tě před plno­le­tos­tí hrá­val jako námezd­ní muzi­kant v cizi­ně, zažil ztrá­tu bra­t­ra, vyha­zov z kape­ly stej­ně jako davy fany­nek, slá­vu a hudeb­ní tri­um­fy, má za sebou odchod do ústra­ní i vel­ký návrat. Jak se vyrov­nal s havá­rií blíz­ké oso­by a se svo­dy vše­moc­né komu­nis­tic­ké stra­ny v době soci­a­lis­mu? Film Meky vyprá­ví o napros­té odda­nos­ti hud­bě, o víře ve vlast­ní ces­tu, přes­to­že čas­to ved­la jinu­dy, než mu všich­ni dopo­ru­či­li. O tom, jak s ele­gan­cí pře­ko­nat vel­ké spo­le­čen­ské revo­lu­ce i život­ní zvra­ty.

Režisér Šimon Šafránek, drži­tel Českého lva za doku­ment King Skate, vytvo­řil dyna­mic­ký por­trét hudeb­ní legen­dy s vyu­ži­tím Žbirkovy ote­vře­né zpo­vě­di, sou­čas­ných zábě­rů a roz­sáh­lé­ho archiv­ní­ho mate­ri­á­lu. „Snažili jsme se udě­lat fil­mo­vý por­trét, jaký tu není. Bez sen­ti­men­tu a pato­su, zato s humo­rem. Energický a pod­vrat­ný. S hla­si­tou muzi­kou, a pře­de­vším pokud mož­no upřím­ný a emo­ci­o­nál­ní, lid­ský,“ říká reži­sér fil­mu Šimon Šafránek.

Co pro­žil muž, jenž napsal pís­ně Biely kvet, Atlantida, Čo bolí to pre­bo­lí, Múr našich lások, 22 dní, Nespalme to krás­né v nás, Denisa, S tebou je kríž, Katka, Prvá, Leň s ňou, Možno sa ti zdá?

Kdo a jaký je Meky? „Mekyho jsme sle­do­va­li téměř rok. Připadá mi, že žije ve svém vlast­ním svě­tě, kde hra­je hlav­ní roli hud­ba. Pořád si pro­zpě­vu­je, notu­je. Má oso­bi­tý, vel­mi nakaž­li­vý smy­sl pro humor,“ pro­zra­zu­je Šafránek.

 

 


  • Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory11. září 2020 Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory   Plzeň – 33. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční netradičně v podzimním termínu od 25. do 30. září. Každý den nabídne premiéru či předpremiéru, soutěžní […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka6. července 2020 Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka Miroslav Žbirka, známý pod jménem Meky, není žádný dramatický vypravěč ani písničkový „srdcerváč“. Každopádně však svým projevem zaujme diváky nejen na koncertním podiu, ale i na filmovém […] Posted in Filmové recenze
  • Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY2. července 2020 Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY   O filmu V Mekym jsme se snažili udělat filmový portrét, jaký tu není. Bez sentimentu a patosu, zato s humorem. V obraze blikavý, energický a podvratný. S hlasitou muzikou, a […] Posted in Rozhovory
  • Meky - Meky v bodech a datech2. července 2020 Meky - Meky v bodech a datech 21. října 1952 V Bratislavě se anglické matce Ruth Gale a slovenskému otci Šimonovi Žbirkovi narodil malý Miro jako nejmladší ze tří bratrů. 1961 Po bratislavských ulicích […] Posted in Speciály
  • Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky2. července 2020 Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky Za každým dobrým hitem je příběh. A v případě těch od Mekyho Žbirky jsou to často příběhy životní i velice osobní. Balada o pol'ných vtákoch (1980, Doktor […] Posted in Speciály
  • Meky - O natáčení s Mekym2. července 2020 Meky - O natáčení s Mekym Portrétovat živého člověka má jedno úskalí. Může se bránit, může odmítnout vaše nápady. Portrétovat člověka, který se 40 let pohybuje mezi reflektory má další úskalí: moc dobře ví, kdy ho […] Posted in Speciály
  • Meky - Překvapení ve filmu2. července 2020 Meky - Překvapení ve filmu Byl to výchozí bod na cestě, která nás zavedla z Prahy do Bratislavy, ale také do Londýna, odkud pocházela Mekyho matka a strýcové, kde má kořeny. Navštívili jsme Mekyho oblíbená místa – […] Posted in Speciály
  • King Skate - SVOBODA20. září 2018 King Skate - SVOBODA „Ta dynamika toho skejtu, ta svoboda, když jedeš, to je tak krásná věc.“ Tomáš Fiala „Celej skateboard začal tim slovem svoboda. Žádný vázání na nic, na nikoho. Takhle jsem to měl. […] Posted in Speciály
  • King Skate - PRVNÍ SKEJTY20. září 2018 King Skate - PRVNÍ SKEJTY „Navohejbaný plechy, nějaký gumový kolečka, ložiska sypaný... Hrozný. Ty počátky byly hrozný.“ Luděk Váša „Můj první skejt, to je asi stejnej příběh jako kdekoli jinde v […] Posted in Speciály
  • King Skate - ZAČÁTKY20. září 2018 King Skate - ZAČÁTKY „Vo týhle době těžko někdo může říkat něco takovýho, jakože něco udělal první, protože tady nezávisle na sobě ve stejnou dobu existovaly party, který ten skejt objevila a zkoušely a […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51831 s | počet dotazů: 203 | paměť: 53714 KB. | 21.01.2022 - 10:12:31