Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Megan Is Missing (2011)

Megan Is Missing (2011)

Megan
Megan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Megan is mis­sing pat­ří mezi horo­ro­vý sub­žánr „found foo­tage“ (zkrá­ce­ně FF), jehož prv­ní­mi odváž­ný­mi pio­ný­ry byly tako­vé úcty­hod­né kous­ky jako tře­ba fil­my Kanibalové nebo Záhada Blairwitch. A ano, mám pro podob­ný styl fil­mů jis­tou a nepa­tr­nou sla­bost.
Velmi se mi líbí meta­fo­ra inter­ne­tu jako moře, je důle­ži­té pro život, mnoh­dy může pomo­ci, ale bývá čas­to i zrád­né a ostat­ní pla­vi­dla, kte­rá na něm potká­te, nemu­sí mít vůbec přá­tel­ské úmys­ly. Spousta nezku­še­ných lidí toto nebez­pe­čí ale igno­ru­je, což obvykle může zna­me­nat maxi­mál­ně „jen“ vyzra­ze­ní něja­ké­ho puber­tál­ní­ho tajem­ství, nicmé­ně urči­té pro­cen­to pří­pa­dů může vyka­zo­vat sku­teč­né nebez­pe­čí. A prá­vě mezi ně film o Megan pat­ří.

Megan Stewart je 14 let a ač by se to na prv­ní pohled asi nezdá­lo, její nej­lep­ší kama­rád­kou je cca o rok mlad­ší Amy Herman. Obě dív­ky jsou totiž do jis­té míry pro­ti­kla­dy sebe sama (tako­vé ty, kte­ré se údaj­ně při­ta­hu­jí), Megan je - sluš­ně řeče­no - dívči­na leh­čích mra­vů, kte­rá je schop­na pro tro­chu poba­ve­ní absol­vo­vat orál­ně sexo­vou čtvrt­ho­din­ku s něja­kých pře­hna­ně sebe­vě­do­mým juve­nil­ním par­chan­tem, občas si dá „špe­ka“, čas­to popí­jí růz­ný alko­hol (vypa­da­lo to jako pivo, ale v USA člo­věk nikdy neví...). Bylo by snad­né ji odsou­dit a nějak stig­ma­ti­zo­vat, nicmé­ně vzhle­dem k její­mu dět­ství a naru­še­ným vzta­hům s mat­kou se asi není čemu moc divit. To Amy pochá­zí z tvz. „sluš­né rodi­ny“, tať­ka i mam­ka mají dob­ré zaměst­ná­ní, svo­ji dce­ru vrouc­ně milu­jí, Amy se dob­ře učí, cud­ně se oblé­ká a vůbec půso­bí jako solid­ní hol­ka. Amy to pocho­pi­tel­ně tro­chu štve, neboť ve sku­pi­ně spo­lu­žá­ků si při­pa­dá jako „mimoň“ a bohu­žel se ješ­tě nedo­sta­la do toho stá­dia dospí­vá­ní, kdy by si podob­ných věcí zača­la vážit. Amy tak tro­chu chce být jako Megan a Megan zase tak tro­chu jako Amy. Však to zná­te...

Důležitou věcí je, že obě hol­ky trá­ví hod­ně času onli­ne, natá­čí si prak­tic­ky vše, mají své video­de­níč­ky (nic neob­vyk­lé­ho v dneš­ní době, i když pocho­pi­tel­ně pro potře­by fil­mu se natá­čí i věci, kte­ré by v reá­lu asi ani nevznik­ly) a prá­vě z nich plus ze zázna­mů z jejich video­kon­ver­za­cí je film stvo­řen. Musím se při­znat, tvůr­cům se cel­kem poved­lo z mate­ri­á­lu posle­po­vat rela­tiv­ně soudrž­ný film, kte­rý sice může lec­ko­ho ve své cca prv­ní hodi­ně nudit, pro­to­že popi­su­je život puber­tál­ní mlá­de­že, ale posled­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ka to boha­tě vyna­hra­zu­je. Skutečně, po scé­ně, kdy jsou na inter­ne­tu zve­řej­ně­ny fot­ky zmi­ze­lé Megan jsem se cítil dost (mož­ná to není to pra­vé slo­vo) zne­chu­cen, to co ale násle­du­je poté je snad ješ­tě hor­ší. Ne, film není něja­ký „gore“, nejsou tu hek­to­li­t­ry krve a tuny mrtvých, ale je tu pří­to­men šíle­ný psy­cho­te­ror, vidět lámat lid­skou osob­nost je pod­le mě hor­ší než vidět lámat něko­mu fyzic­ky napří­klad ruku.

Možná jsem pří­liš sla­bá nátu­ra, ale ze závě­ru fil­mu mi bylo zle. Tím jej nechci odsu­zo­vat, pro­to­že film s sebou nese i poměr­ně závaž­né posel­ství ohled­ně bez­peč­nos­ti cho­vá­ní na inter­ne­tu a nejed­ná se tedy o něja­ký efekt jen pro efekt. Celý sní­mek je navíc ješ­tě umoc­něn zpra­co­vá­ním žán­ru FF, tak­že to, co by u kla­sic­ké­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní nepů­so­bi­lo tak sil­ně, má zde pod­le mě doce­la vel­ké grá­dy. I „oby­čej­ný“ záběr na lopa­tu při prá­ci s mono­lo­gem v poza­dí může být děsi­vý jako málo­co. Děsivý snad prá­vě tou uvě­ři­tel­nos­tí a bez­na­dě­jí.

U fil­mu je ozna­če­ní „nato­če­no pod­le sku­teč­né udá­los­ti“, podob­né­ho „šťít­ku“ bývá čas­to zne­u­ží­vá­no a i tady to není úpl­ně prav­da, nicmé­ně film je sku­teč­nou udá­los­tí aspoň inspi­ro­ván. Pokud by to něko­ho zají­ma­lo více, sta­čí klik­nout zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46588 s | počet dotazů: 230 | paměť: 58192 KB. | 13.08.2022 - 14:08:04