Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Megan Fox

Megan Fox

Megan Denise Fox (* 16. květ­na 1986 Rockwood, Tennessee) je ame­ric­ká hereč­ka a model­ka.

Profesionální kariéra

Po ukon­če­ní úspěš­né kari­é­ry model­ky, zahá­ji­la v roce 2001 herec­ké účin­ko­vá­ní ved­lej­ší rolí Brianny Wallaceové v tele­viz­ním sním­ku Sestry na Bahamách. Objevila se jako host v něko­li­ka tele­viz­ních seri­á­lech, včet­ně Dva a půl chla­pa, Ocean Ave. nebo Hope & Faith, kde ztvár­ni­la roli Sydney Shanowské. V roce 2004 se popr­vé obje­vi­la ve fil­mu nazva­ném Zpověď krá­lov­ny střed­ní ško­ly, v roli Carly po boku hereč­ky Lindsay Lohanové. Průlom zna­me­na­la až nabíd­ka reži­sé­ra Michaela Baye v roce 2007 na jed­nu z hlav­ních rolích ve vel­ko­roz­počto­vém pro­jek­tu Transformers.

Osobní život

Narodila se v Tennessee Darlene Tonachiové a Franklinovi Foxxovi, kte­rý ze své­ho pří­jme­ní vypus­til jed­no „x“. Má fran­couz­ské, irské a indi­án­ské před­ky. Rodiče se roz­ved­li v jejím dět­ství. Se star­ší sestrou vyrůs­ta­ly spo­leč­ně s mat­kou a nevlast­ním otcem blíz­ko Rockwoodu v Tennessee. Byla vycho­vá­vá­na v kato­lic­ké víře. Během stře­do­škol­ské­ho stu­dia navště­vo­va­la sou­kro­mou křes­ťan­skou ško­lu Morningside Academy, matu­ri­tu pak slo­ži­la na St. Lucie West Centennial High School.

Pravidelně se obje­vu­je v žeb­říč­cích nej­krás­něj­ších žen, kte­ré jsou vyhla­šo­vá­ny růz­ný­mi časo­pi­sy a agen­tu­ra­mi. Média jí čas­to srov­ná­va­jí s hereč­kou Angelinou Jolie a nazý­va­jí ji jako Angelinin klon, Angelina 2.0 či Angelina Jr.

Vdala se v červ­nu 2010 po dlou­ho­do­bém vzta­hu s ame­ric­kým her­cem Brianem Greenem, kte­rý ztvár­nil posta­vu Davida Silvera v seri­á­lu Beverly Hills 90210. 27. září 2012 se jim naro­dil syn Noah Shannon Green. Již před­tím spo­lu vycho­vá­va­li Brianova syna Kassia z před­cho­zí­ho man­žel­ství. 13. úno­ra 2014 se jim naro­dil dru­hý syn.


Detaily o článku Megan Fox

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,45161 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53315 KB. | 27.09.2021 - 02:37:31