Kritiky.cz > Recenze knih > Mega mamutice Matylda

Mega mamutice Matylda

Matylda
Matylda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jednoho dne to zapraská, křup­ne a na svět z ledu vykouk­ne mamu­ti­ce. Jak se pro­tlou­ká a vyrov­ná­vá s nástra­ha­mi dneš­ní­ho svě­ta? Může i mamut být smut­ný? Kim Hillyard při­ná­ší dět­ské čte­nář­ské obci pří­běh Mega manu­ti­ce Matylda.

Shodou okol­nos­tí se táním ledu v dneš­ním svě­tě obje­ví mla­dá mamu­tí samič­ka, aby záhy zjis­ti­la, že je své­ho dru­hu na svě­tě sama, pro­to­že její sou­put­ní­ci buď už dáv­no vyhy­nu­li nebo spí uvěz­ně­ni v ledu dodnes. Díky své vese­lé a opti­mis­tic­ké pova­ze se Matylda s oko­lím rych­le sži­je a brzy si najde nové kama­rá­dy.

Ale uspě­cha­ná doba je na Matyldu pře­ce jen tro­chu moc a časem posmut­ní, zváž­ní a její chlu­pa­tou duši ovlád­ne smu­tek. Ale na venek pro všech­ny zůstá­vá stá­le tou vese­lou a milou bytos­tí, kte­rá všem pomů­že a svý­mi sta­rost­mi niko­ho neob­tě­žu­je. Až jed­nou hráz kde­si uvnitř její­ho nit­ra povo­lí a Matylda si nepře­je nic jiné­ho než být sama se svý­mi smut­ky. Cítí, že by se tak s nimi moh­la vyrov­nat a ode­be­re se do ústra­ní. Netrvá to však dlou­ho a kama­rá­di obje­ví její taj­nou skrýš. A co na to Matylda?

Příběh pro nejmen­ší čte­ná­ře, kte­rý na pří­kla­du uka­zu­je, že nemů­že­me všich­ni být stá­le jen vese­lí, ale kaž­dý z nás má občas nárok na smu­tek, špat­nou nála­du a tou­hu být chvil­ku sám. Není chy­bou říci si přá­te­lům o pomoc, ale spí­še před­nos­tí roz­po­znat své pro­blémy a hle­dat jejich řeše­ní. Každý z nás občas potře­bu­je pomoc­nou ruku a kdo jiný by měl při­spě­chat s radou než naši nej­bliž­ší?

Protože se jed­ná o pří­běh pro děti, stě­žej­ní roli v kni­ze Mega mamu­ti­ce Matylda hra­jí ilu­stra­ce, kte­ré svým obsa­hem pře­va­žu­jí nad psa­ným tex­tem. Nutno oce­nit výkon ilu­strá­to­ra, kte­rý svý­mi kresba­mi doká­zal vystih­nout pře­rod mamu­ti­ce od vese­lé a hra­vé po smut­nou a skleslou a zase zpět.

Příběh mamu­tí sleč­ny má malé čte­ná­ře nau­čit tomu, že není chy­bou si říci o pomoc v oka­mži­ku, kdy ji oprav­du potře­bu­je­me. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů se nám pak dosta­ne klad­né odpo­vě­di.

  • Název kni­hy Mega mamu­ti­ce Matylda
  • Autor Kim Hillyard
  • Nakladatelství Albatros
  • Místo vydá­ní Praha
  • Rok vydá­ní 2023
  • Vydání (1., 2. atd.) 1.
  • Počet stran nečís­lo­vá­no
  • ISBN/EAN 978-80-00-07008-7

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,09504 s | počet dotazů: 255 | paměť: 61718 KB. | 30.09.2023 - 13:25:12