Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Medvídek –

Medvídek –

Medvídek – Recenze

24.September.2007 Recenze Autor: Zdeněk Vévoda

Uplynul rok od pre­mi­é­ry Krásky v nesná­zích a Hřebejk s Jarchovským před­sta­vi­li veřej­nos­ti svůj nový kou­sek. Trošku infan­til­ní název může být zavá­dě­jí­cím, ale nenech­te se mýlit, tomu­to sním­ku by děti asi málo rozu­mě­ly.
Jestliže posled­ní Kráska v nesná­zích byla zjed­no­du­še­ně řeče­no dile­ma­tem hlav­ní hrdin­ky mezi bouř­li­vým sexu­ál­ním vzta­hem man­žel­ským a živo­tem v pozem­ském ráji, Medvídek je zaostřen na man­žel­ské sou­ži­tí v šir­ším slo­va smys­lu. V popře­dí vystu­pu­jí tři zpřá­te­le­né páry, jejichž vzá­jem­né vzta­hy vypa­da­jí idy­lic­ky jen nave­nek. Realita je jiná; este­tic­ky zalo­že­ný gale­ris­ta Jirka vyčí­tá své živel­né ženě Vandě nepo­řád­nost, úspěš­ný gyne­ko­log Roman dostá­vá od Anny s jedi­nou vyjím­kou vše, nač pomys­lí a čes­ký vel­vy­sla­nec Ivan svou Johanku uctí­vá nato­lik, že zdra­vý rozum nedo­ká­že při­pus­tit nevě­ru.

//
Hřebejk s Jarchovským se ten­to­krát roz­hod­li uká­zat život ve vyš­ších sfé­rách spo­leč­nos­ti. Do rolí hlav­ních před­sta­vi­te­lů obsa­di­li noto­ric­ky zná­mé tvá­ře. Sestava Macháček – Vilhelmová – Luknár – Geislerová – Trojan je zkrát­ka „prv­ní pět­kou“ Hřebejkových fil­mů a pod­ně­cu­je domněn­ku, že snad Hřebejk s nikým jiným točit ani neu­mí. Jedná se samo­zřej­mě o abso­lut­ní špič­ku čes­ké­ho herec­ké­ho ansám­blu, což však není omluvou pro nové talen­to­va­né tvá­ře, kte­ré na roli čeka­jí. Pokud ovšem v obsa­ze­ní nebyl urči­tý záměr, kte­rý odha­lu­je­me, když si všim­ne­me sho­dy jmen postav a před­sta­vi­te­lů – Jirku hra­je Jiří Macháček, Romana Roman Luknár, Ivana Ivan Trojan a Annu Anna Geislerová. Medvídek se tak sna­ží udr­žet si auten­ti­ci­tu, naru­še­nou např. cha­rak­te­rem role Anny, již bys­te nazva­li domá­cí puť­kou, běha­jí­cí od rána do veče­ra po bytě s pra­chov­kou, jen aby zálet­ný man­ží­lek nedo­stal aler­gic­ký záchvat. Rok pozpát­ku ztvár­ni­la Geislerová v Krásce v nesná­zích man­žel­ku zce­la odliš­nou – poste­lo­vou nym­fu. V Medvídkovi je neplod­ná.
Vychvalovat „prv­ní pět­ku“ by bylo asi zby­teč­né, Macháček se s rolí pun­tič­ká­ře gale­ris­ty sžil jako vždy na výbor­nou, Vilhelmová kor­zu­jí­cí po bytě v kalhot­kách od trou­by k tele­vi­zi na vás dých­ne oprav­do­vým domo­vem, Luknárovi skry­té grázlov­ství v očích vidí­te od počát­ku, Geislerová je krás­ná a Trojan ide­ál­ní. Pozadu ale nezů­sta­li ani dal­ší před­sta­vi­te­lé – Nataša Burger si zahrá­la Ivanovu man­žel­ku, roli, kte­rou by mno­ho žen uví­ta­lo s ote­vře­nou náru­čí. Klára Issová vstou­pi­la do nové hře­bej­ko­vi­ny s tvá­ří dítě­tich­ti­vé a mar­ni­vé Emy a zmín­ku si roz­hod­ně zaslou­ží posta­va Ivanova otce, kte­rá, ač pochá­zí z pře­ky­pu­jí­cí čás­ti fil­mu, je s noble­sou před­ve­de­na Jiřím Menzelem.
Ano, pře­ky­pu­jí­cí část, i tako­vé sek­ven­ce obsa­hu­je Medvídek. Na počát­ku idyl­ka všu­de, kam se podí­vá­te, hrdi­no­vé plní sebe­vě­do­mí, úspěš­ní. Od chví­le, kdy se začne nara­ce (a hrdi­no­vé) roz­chá­zet a na hla­di­nu vypla­vou do té doby ukrý­va­né taj­nos­ti, musí divák čas­to svraš­tit čelo nebo se podí­vat na hodin­ky. Jednotlivým pří­bě­hům totiž není věno­ván rov­no­cen­ný čas, což je pro­blé­mem pře­de­vším prv­ní polo­vi­ny sním­ku, v níž hra­je prim pří­běh Romana a Anny. A tak zatím­co v úžas­ném momen­tu fil­mu, kdy Anna vymě­ní v poste­li Romana za koč­ku plnou roz­to­čů, čímž jej vyže­ne k rodi­čům a roze­hra­je tím zby­teč­nou scé­nu „vzpo­mín­ko­vé“ hád­ky rodi­čů, pub­li­kum zner­vóz­ňu­je zvě­da­vost, jak je to vlast­ně s tím dítě­tem Johanky a Ivana. Stálo by za to půj­čit scé­nář k tomu­to fil­mu Ińárritovi, i když ten by asi s chy­bě­jí­cí nalé­ha­vos­tí pří­bě­hu také jen těž­ko bojo­val.
Medvídek, ať už tak nazve­me dor­tík z úspěš­né a útěš­né cuk­rár­ny Vandy a Anny, nebo bru­čí­cí­ho Macháčka, ský­tá mno­há pře­kva­pe­ní a sil­né oka­mži­ky. Některým slo­vům ani nebu­de­te věřit, něče­mu tře­ba uvě­ří­te až po závě­reč­ných titul­kách. Pánové se vrá­tí z kina jako gentle­ma­ni a dámy zak­ti­vo­va­né a s oči­ma na stop­kách.
Verdikt: Ať už si člo­věk vez­me z Medvídka coko­liv, dojem z času strá­ve­né­ho v kině nebu­de úpl­ně nej­lep­ší. Málo vti­pu na kome­dii, málo sou­ci­tu na tragé­dii. A prá­vě „nemast­nost – nesla­nost“ spo­lu se selhá­ním nara­tiv­ní­ho kon­cep­tu řadí Medvídka k prů­mě­ru. Bylo by to hez­ké čte­ní. 
Hodnocení: 3/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8645a6“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 7

Slávek Anlauf napsal dne 24. September 2007 , 15.16

Připadá to jenom mě, nebo ty čes­ký fil­my jsou posled­ní dobou pořád o tom samém. 🙂

Václav Urbánek napsal dne 24. September 2007 , 16.25

Hlavně že Hollywood srší nápa­dy.

Zdeněk Vévoda napsal dne 24. September 2007 , 16.30

😀 tak mě napa­dá, že tady ten Menzel pře­ce jen tro­chu zče­řil vody… asi by si úspěch zaslou­žil, ale ty šan­ce, no…

Slávek Anlauf napsal dne 24. September 2007 , 18.05

To Václav Urbánek
Nebuď tak uráž­li­vej… 🙂
Nezlob se, ale Hollywoodská fil­mo­vá scé­na je ale­spoň poměr­ně pes­t­rá. Tím ale v žád­ném pří­pa­dě neří­kám, že čes­ká fil­mo­vá tvor­ba není kva­lit­ní. Samozřejmě i my máme mno­ho kva­lit­ních sním­ků.

Václav Urbánek napsal dne 24. September 2007 , 19.20

Hm, to je v době komik­so­vých adap­ta­cí, adap­ta­cí hra­ček, seque­lů a seque­lů adap­ta­cí komik­sů a hra­ček doce­la odváž­nej názor. 🙂

Slávek Anlauf napsal dne 24. September 2007 , 19.42

Já jsem tím nemys­lel, že jsou všech­ny jejich fil­my per­fekt­ní. Jen říkám, že je jejich tvor­ba pes­t­řej­ší než ta naše. U nás pře­va­žu­jí pohád­ky a kome­die, bohu­žel. Ale zase tím nechci říct, že nemá­me kva­lit­ní fil­my, to ne. Určitě se i u nás najdou kva­lit­ní kuus­ky. 🙂

Václav Urbánek napsal dne 24. September 2007 , 19.54

Tady ale nejde ani tak o tu kva­li­tu, jako spíš o něja­kou tu auten­ti­ci­tu a samo­stat­nost. Vem si tře­ba letoš­ní léto: Piráti 3 – pokra­čo­vá­ní, Shrek 3 – pokra­čo­vá­ní, Spider-man 3 – pokra­čo­vá­ní komik­so­vý adap­ta­ce, DH 4.0 – pokra­čo­vá­ní, Bourne – pokra­čo­vá­ní,… čímž samo­zřej­mě neří­kám, že by si kon­krét­ně ten Bourne svých 90% na csfd neza­slou­žil, nebo že by dh 4 nemoh­la být lep­ší než blí­ží­cí se Sejmi je všech­ny, což sice není zrov­na nej­lep­ší pří­klad ori­gi­nál­ní­ho fil­mu, ale ale­spoň to de vlast­ní ces­tou. Tím chci říct, že Hollywood je už tak děs­ně pro­lezlej komer­cí, že rači vsa­dí na „jis­to­tu“ něja­kým tím pokra­čo­vá­ním, než aby zku­si­li něco nověj­ší­ho, což mě pros­tě fes­tov­ně dere.
Že má čes­ká fil­mo­vá scé­na užší rozpě­tí tvo­ři­vos­ti nepo­pí­rám. Sme malá zemič­ka, a tak se drží­me jen v těch ome­ze­něj­ších žán­ro­vých mezích (zatím­co v Americe je pře­ce „odkaž­dé­ho tro­chu“ :), kte­rý nám ale zas dou dost dob­ře (pře­de­sí­lám že Medvídka sem nevi­děl).
Každopádně, tohle už troš­ku z mezí komen­tá­řů prá­vě k Medvídkovi tro­chu vybo­ču­je, tak­že pokud by chtěl někdo rea­go­vat, asi by bylo vhod­něj­ší se pře­su­nout do dis­kuz­ní­ho klu­bu, na kte­rej už se del­ší dobu doce­la solid­ně prá­ší. 🙂

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,33507 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53686 KB. | 25.01.2022 - 15:34:39