Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Old Shatterhandova henryovka

ZbraneMay

May popsal svo­ji henry­ov­ku v růz­ných vari­an­tách, aniž znal ori­gi­nál. Později, když této zna­los­ti nabyl, tvr­dil, že jeho „Henry“ nemá být zamě­ňo­ván s puš­kou stej­né­ho jmé­na. Podle nej­ra­něj­ší zná­mé ver­ze měla Mayova henry­ov­ka 25 kulek - ne nábo­jů! - v paž­bě. Už v dří­věj­ší době tedy exis­to­va­la více­ran­ná puš­ka, kte­rá stří­le­la kul­ka­mi. Například „opa­ko­vač­ka“ od Domenica Berselliho, ruč­ni­ce s bate­ri­o­vým zám­kem prav­dě­po­dob­ně ješ­tě z 18. sto­le­tí, měla v paž­bě 30 kulek, kte­ré moh­ly být pozvol­na stří­le­ny s dáv­ko­va­ným množ­stvím pra­chu. Tento druh ruč­ních pal­ných zbra­ní se zásob­ní­kem v paž­bě se ale tepr­ve pro­sa­zo­val, když po vyna­le­ze­ní per­kus­ní puš­ky a puš­ky se zápal­nou jehlou moh­ly být pou­ži­ty pat­ro­ny. - Takovými opa­ko­vač­ka­mi se zásob­ní­kem na pat­ro­ny v paž­bě puš­ky byly např. zná­mé sys­témy Spencera 1860 (10 ran), T. Cullena 1869 (10 ran), Warrena Evanse 1871 (26 ran), Mannlichera 1880/1882 (25 ran).

Zvláštní pozor­nost si zaslou­ží opa­ko­vač­ka sys­té­mu Evans s 26 rana­mi, kte­rá měla otá­či­vý zásob­ník se 4 kaná­ly po 6 pat­ro­nách v paž­bě a tím už jakousi podob­nost s Mayovou romá­no­vou puš­kou, také pokud jde o počet pat­ron v zásob­ní­ku. Po roce 1878 byla puš­ka zave­de­na v rus­kém námoř­nic­tvu. May byl s tím­to sys­té­mem kon­fron­to­ván, když jeden čte­nář v roce 1894 posta­vil Evansovu puš­ku nad henry­ov­ku Old Shatterhanda, ovšem v myl­né domněn­ce, že Evansův model má 34 ran. To pod­ní­ti­lo své­ho času Maye k poznám­ce, že Evansova 34-ranná puš­ka je smyš­len­kou.

Opakovačka s otoč­ným bub­nem, umís­tě­ným za hlav­ní (revol­ve­ro­vý sys­tém) by se moh­la stát předob­ra­zem puš­ky s excen­t­ric­ky se otá­če­jí­cí kou­lí Mayovy obra­zo­tvor­nos­ti. Takové puš­ky byly už v dobách kolo­vých a bate­ri­o­vých uzá­vě­rů. Známými zástup­ci z nověj­ší doby byly revol­ve­ro­vé puš­ky od Colta z let 1855/57 (6 ran) a Lefaucheuxe, kte­ré ale brzy zapadly. K opa­ko­vač­kám s tru­bi­co­vým zásob­ní­kem v před­ní čás­ti pat­ří sys­tém Henry z roku 1860 a všech­ny na tom sta­ví­cí typy jako Winchester, Vetterli, Krag-Peterson, Kropatschek, Mauser. Systém Henry byl ved­le Spencerovy puš­ky nej­roz­ší­ře­něj­ší armád­ní opa­ko­vač­kou v ame­ric­ké občan­ské vál­ce 1861-65. Konfederalisté je ozna­čo­va­li jako „zatra­ce­né yan­ke­es­ké puš­ky, kte­ré se nabi­jí v nedě­li a stří­lí celej tejden.“ May to ve svých dílech for­mu­lo­val doce­la podob­ně.

Originální henry­ov­ka nese nápis „Henry„s Patent Oct. 16. 1860. Manufacted by the New Haven Arms Co., New Haven, Ct.“ V pro­ve­de­ní lovec­ké a vojen­ské zbra­ně byla tato ruč­ni­ce 18-ranná (17 pat­ron v zásob­ní­ku), jako kara­bi­na pak 12-ranná. Její vyná­lez­ce se jme­no­val Benjamin Tyler Henry (1821-1898). Jeho sys­tém vylep­šil Nelson King (boč­ní nabí­je­cí otvor, patent z 29. břez­na / 22. květ­na 1866) a byl dál zná­mý jako win­cheste­rov­ka 1866 fir­my Winchester Repeating Arms Company. Sto těch­to pušek a k nim 500 000 pat­ron zís­kal Benito Juarez a v roce 1867 pora­zil císa­ře Maxe Mexického. Také slav­ní indi­án­ští náčel­ní­ci Sitting Bull a Crazy Horse měli tako­vé puš­ky a s jejich pomo­cí způ­so­bi­li gene­rá­lu Custerovi v roce 1876 zni­ču­jí­cí poráž­ku.

Více na Kritiky.cz
Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babel...
Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zař...
Komiks 135 ...
Philips PB9001/12 - překrásný Blu-ray přenosný přehrávač Značka Philips patří mezi přední prodejce elektroniky všeho druhu. Jejich kvalita je opravdu v...
ZLÍNFEST - Filmové tipy 28. května 2018 ...

Henryovka Karla Maye, kte­rou zís­kal v roce 1902 od Maxe Fuchse, je win­cheste­rov­ka, Henry-King-Repeating Rifle s 18 rana­mi. Nápis na hlav­ni: „Henry„s Patent Oct. 16. 1860 / King„s Patent March 29. 1866.“ Váha 4,3 kg, dél­ka hlav­ně 59,4 cm, cel­ko­vá dél­ka 107,5 cm, kalibr 10 mm (vlast­ně 9,652 mm). Winchesterovka, s níž se Max Fuchs foto­gra­fo­val v roce 1920, je jiný model s del­ší hlav­ní.

Systém Henry-Winchester, dále roz­vi­nu­tý Friedrichem Vetterlim, byl jako prv­ní opa­ko­vač­ka se samo­na­ta­ho­va­cím zám­kem nejdří­ve zave­den roku 1868 ve Švýcarsku jako armád­ní zbraň. Byla 14-ranná. „Winchesterovka á 25 ran je pod­vod“, napsal Karel May jed­no­mu čte­ná­ři v roce 1895, „a dokon­ce i vylep­še­ná Henry-Winchester (švý­car­ská Vetterliho puš­ka) měla jen 7 pat­ron. Moje henry­ov­ka je jedi­nou puš­kou na svě­tě, kte­rá má 25 ran.“ Zde se May mýlil: puš­ka sys­té­mu Vetterli 1868 měla 14 ran (13 pat­ron v tru­bi­co­vém zásob­ní­ku), poz­děj­ší vari­an­ty ovšem i méně (např. Gras-Vetterli 1882 s 9 rana­mi). Naproti tomu Winchesterovka s 25 rana­mi sku­teč­ně nee­xis­to­va­la, jiné zbra­ně (Evans 71, Mannlicher 82), kte­ré byly Henryho opa­ko­vač­ce počtem ran podob­né, ale snad ano. Podle toho neby­la Old Shatterhandova „henry­ov­ka“ jedi­nou zbra­ní s 25 rana­mi na svě­tě.

Na Nunwarzově foto­gra­fii čís. 10 měla být pod­le Mayova popi­su henry­ov­ka k vidě­ní. K Mayově ski­ce Radosti a stras­ti úspěš­né­ho spi­so­va­te­le, Deutscher Hausschatz říjen 1896, jsou při­dá­ny sním­ky, uka­zu­jí­cí ho jako „Karla Maye - Karu ben Nemsího s henry­ov­kou.“ Protože May dostal svo­ji henry­ov­ku od Fuchse tepr­ve v roce 1902, nemoh­la být tak­to ozna­če­ná puš­ka logic­ky Henryho opa­ko­vač­kou. Ve sku­teč­nos­ti je tato puš­ka, z níž je dob­ře k pozná­ní uzá­věr, obvyklou opa­ko­vač­kou s otoč­ným cylin­dric­kým závě­rem a s Mannlicherovým zásob­ní­kem na 5 ran, jaká byla od roku 1888 zave­de­na v mno­ha evrop­ských zemích jako armád­ní puš­ka (např. Mannlicherova kara­bi­na, Rumunsko 1893; fran­couz­ská kara­bi­na Lebel 1892). Systém Mannlicher pat­řil k opa­ko­va­cím puškám se zásob­ní­kem upro­střed. Od toho­to mode­lu exis­to­va­lo více pro­ve­de­ní, také pro lov. Tak exis­to­va­la lovec­ká opa­ko­vač­ka pod­le němec­ké armád­ní puš­ky model 1888, 8 mm, s 5-ranným Mannlicherovým zásob­ní­kem, kte­rou nabí­zel v Německu pro lov C. G. Haenel ze Suhlu a N. v. Dreyse ze Sömmerdy.

Více na Kritiky.cz
T3 - Videoukázky Na netu se objevilo několik videoukázek z T3...
Kitchen & the City - kniha Petra Davidová, foodblogerka, napsala další kuchařku a tady je z ní výtah. Je rozdělena na n...
Rychle a zběsile: Tokijská jízda - recenze Rychle a zběsile je tu po třetí. Nadupané auťáky jsou zpět a probíhají zběsilé závody o ...
Beze stop (Leave No Trace) – Recenze – 70% Beze stop je drama americké nezávislé režisérky a scenáristky Debry Granik, která vešla ve ...
DLOUHÁ NOC / LONG NIGHT „Přes tisíci lety přišla noc, která trvala generaci. Králové umrzli ve svých hradech ste...

Mayův „Henry“ M 1896 má s tím­to mode­lem vel­kou podob­nost. Na zákla­dě vyob­ra­ze­ní v „Hausschatzu“ může být se znač­nou jis­to­tou řeče­no, že Mayova henry­ov­ka model 1896 byla němec­kou puš­kou 1891 sys­té­mu Mannlicher v pro­ve­de­ní pro pěší dělo­stře­lec­tvo, ostat­ně oprav­du krát­ká ruč­ni­ce, kalibr. 7,92 mm o dél­ce hlav­ně jen 43,5 cm. Pozdější Mannlicherovy mode­ly, zvláš­tě pak lovec­ká ruč­ni­ce sys­té­mu Mannlicher-Schönauer, vyrá­bě­ná od r. 1903 rakous­kou spo­leč­nos­tí zbro­jo­vek Steyr, už sta­rý schrán­ko­vý zásob­ník nemě­ly. Patrony byly nao­pak umís­tě­ny v zevním nená­pad­ném bubín­ko­vém zásob­ní­ku.

Po těch­to zjiš­tě­ních musí o to více udi­vit, že důstoj­ník, jehož cito­val E. Weber a jemuž bylo „zabý­vá­ní se vše­mi mož­ný­mi střel­ný­mi zbra­ně­mi ... život­ním povo­lá­ním“, nebyl s to iden­ti­fi­ko­vat z foto­gra­fie henry­ov­ku mode­lu May 96! Jako odbor­ník měl lehce poznat, že tahle puš­ka byla obvyklou vojen­skou puš­kou sys­té­mu Mannlicher a jako tako­vá ovšem „zásob­ní­ko­vou zbra­ní“. Stejně tak by měl ten­to důstoj­ník vědět, že tahle puš­ka moh­la mít v zásob­ní­ku pou­ze 5 mís­to 25 nábo­jů...

Jeho henry­ov­ka, říká May, nesmí být zamě­ňo­vá­na s puš­ka­mi stej­né­ho jmé­na. To sou­hla­sí. Old Shatterhandova kou­zel­ná puš­ka je Mayův nej­vlast­něj­ší vyná­lez; tako­vá ruč­ni­ce nee­xis­to­va­la. Rovněž model Henry-Martini, kte­rý byl v roce 1871 uve­den v Anglii jako vylep­še­ná ame­ric­ká pea­bo­dy­ov­ka, se vra­cí zpět k jiné­mu Henrymu: ke skot­ské­mu puš­ka­ři stej­né­ho jmé­na, spe­ci­a­lis­to­vi na taže­né hlav­ně pro ter­čo­vé puš­ky. Zatímco ten­to model našel pou­ži­tí v Itálii a Turecku jako vojen­ská zbraň, pře­vza­li výrob­ci němec­kých ter­čo­vých pušek z toho­to sys­té­mu jen Martiniho pada­cí blo­ko­vý závěr.

Více na Kritiky.cz
The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stej...
Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH             JON FAVREAU (režie) svou filmovou kariéru zahájil jako herec v působivém...
Život je hledání ...
Soutěž s filmem Auta 3 S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o 5x hrniček Auta 3, 5x kalendář Auta 3 a 5x set s...
Pýcha a předsudek Všichni známe tradiční námět romantických filmů. ONA se zamiluje, ON ji ignoruje, vše vypad...

Poznámky:

[1] Dopis Karla Maye, 2. 11. 1894, v: Frankfurter Zeitung, říš­ské vydá­ní, z 1. 4. 1937.
[2] Karel May, Deadly dust, v: Dt. Hausschatz, Regensburg, VI (1879/80).
[3] Karel May, Oranže a dat­le, Freiburg 1894.
[4] Karel May, Růže z Kairvánu, Osnabrück 1894.
[5] Karel May, „Vánoce!“, Freiburg 1897.
[6] V: Deutscher Hausschatz, Regensburg, XVIII (1891/92).
[7] Karel May, Vinnetou, rudý gentle­man, sv. I, Freiburg 1893.
[8] Dopis Karla Maye J. Martinimu, Mühlhausen, 22. 6. 1895; sdě­le­no od L. Patsche z Vídně.
[9] Karel May, Satan a Jidáš, sv. II, Freiburg 1897.
[10] Karel May, V Kordillerách, Freiburg 1894.
[11] Karel May, V bal­kán­ských rokli­nách, Freiburg 1892.
[12] E. Weber, Karel May - kri­tic­ké poví­dá­ní, v: K otáz­kám spi­sů pro mlá­dež, Lipsko 1903.
[13] Karel May, Černý mustang, In: Der Gute Kamerad, Stuttgat, Berlín, Lipsko, XI (1896/97).
[14] Karel May, Syn lov­ce med­vě­dů, Stuttgart, Berlín, Lipsko 1890.
[15] Ramon Díaz de la Escosura (Karel May), Lesní Růžička, Drážďany (1882).
[16] G. Ferry, Zálesák, Stuttgart, Berlín, Lipsko, bez vro­če­ní.
[17] Karel May, V zemi máh­dí­ho, sv. III, Freiburg 1897.
[18] Karel May, Old Surehand, sv. III, Freiburg 1897.
[19] Sdělení Dr. Wilhelma Schevena, Drážďany, 21.12.1927; archív K. Hoffmanna
[20] Sdělení Dr. Johannese Schützeho, Chemnitz, 31.12.1927; archív K. Hoffmanna.
[21] Neues Wiener Abendblatt, 24. 2. 1937.
[22] E. E. Kisch, Ve vile „Shatterhand“. Interview s Karlem Mayem, v: Bohemia, Praha, čís. 133, 15. 5. 1910.
[23] Bohemia, Praha, 14. 10. 1898.
[24] Dopis Karla Maye F. E. Fehsenfeldovi, Freiburg i. Br., 27. 7. 1897, v: K. Gu- enther, Karel May a jeho nakla­da­tel, Radebeul 1933.
[25] Materiály May-clubu Mnichov (1898); sdě­le­no od L. Patsche, Vídeň.
[26] Dopis Karla Maye Carlovi Felberovi, Hamburk, 18. 5. 1897.
[27] Karel May, Vinnetou, sv. IV, Freiburg 1910.
[28] J. Pugs, Ruční pal­né zbra­ně, Berlín 1970
[29] M. Thierbach, Historický vývoj ruč­ních pal­ných zbra­ní, Drážďany 1886/87.
[30] J. Schön, Historie ruč­ních pal­ných zbra­ní, Drážďany 1858.
[31] J. Fanta, Zbraně v romá­nech Karla Maye, v: KMJB 1932.
[32] B. Wandolleck, Střelné zbra­ně v romá­nu Vinnetou, v: KMJB 1923.

Použitá lite­ra­tu­ra:

 • HOFFMANN, Klaus. Silberbüchse - Bärentöter - Henrystutzen, „das sind die drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten.
 • JORDÁN, Karel. Muž zva­ný Old Shatterhand. Praha: Toužimský & Moravec, 1997. ISBN 80-85773-79-1.


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - V čem spočívalo tajemství henryovky?28. července 2019 Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - V čem spočívalo tajemství henryovky? Tajemství henryovky spočívalo v konstrukci a toto tajemství Karel May úzkostlivě chránil. "Měl jsem henryovku s 25 kulkami v pažbě," zní nejstarší známá verze. Později May ve svých knihách […]
 • Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek21. února 2019 Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek Zdravá večeře po cvičení je velmi důležitá, jestliže máte zájem o to, aby vaše vynaložená aktivita k něčemu byla. Rozhodně byste jídlo, které budete konzumovat na večer neměli podceňovat. […]
 • S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů2. března 2018 S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů Musím se přiznat, že  kartičky hrozně ráda vytahuji v adventním čase, prostě to "Marie" téma k tomu přímo vybízí, ale poslední dobou zjišťuji, že se mimořádně hodí i pro jarní období. Ono […]
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
 • Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená23. února 2019 Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená Tvrdnutí břicha v těhotenství potká nejednu ženu. Jestliže vás tato situace vyděsila, není se čemu divit, zvlášť tehdy pokud se jedná o vaše první dítě. Kromě toho může být tvrdé břicho […]
 • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […]
 • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […]
 • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít18. září 2019 Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít Dnešní doba nahrává globalizaci. Když je to potřeba, díky internetu je možné vyhledat velké množství cizojazyčných materiálů a návodů. Někdy ale stačí i jen obyčejná delší konverzace s […]