Kritiky.cz > Zajímavosti > Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel?

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel?

ZbraneMay

V romá­nu Vinnetou se Shatterhand sezná­mil s puš­ka­řem Henrym, když se vystě­ho­val do St. Louis: „Neutěšené pomě­ry ve vlas­ti a řekl bych vro­ze­ná tou­ha po činech mne hna­ly přes oce­án do Spojených stá­tů.“[7] Potomstvo musí být za toto roz­hod­nu­tí Mayovi vděč­né, neboť ony zázrač­né zbra­ně - med­vě­do­bij­ka a henry­ov­ka - pochá­ze­ly prá­vě z díl­ny toho­to puš­ka­ře Henryho ze St. Louis. Redakce časo­pi­su Deutscher Hausschatz však tuto ver­zi, kte­ré důvě­řu­jí všich­ni Mayovi čte­ná­ři a kte­rou ona sama dří­ve šíři­la, v poz­děj­ších letech asi nezna­la. Na pří­sluš­ný dotaz jed­no­ho čte­ná­ře totiž v roce 1900 odpo­vě­dě­la: „Bohužel, žád­nou továr­nu na zbra­ně v St. Louis nezná­me. Henryovku Vám opat­ří kaž­dý vět­ší obchod se zbra­ně­mi.“

Ale tak jed­no­du­ché to neby­lo! Již v roce 1891 nechal May veřej­ně ozná­mit: „Ostatně tato henry­ov­ka nemá nic spo­leč­né­ho s jiný­mi puš­ka­mi, kte­ré nesou podob­né jmé­no.“[6] A o něko­lik let poz­dě­ji v dopi­se jed­no­mu čte­ná­ři zdů­raz­nil, aby se měl na pozo­ru a neza­mě­ňo­val jeho henry­ov­ku se zná­mou Henryho-Winchesterovou puš­kou: „Odpusťte, že jsem nemohl odpo­vě­dět dří­ve; byl jsem pozván na lov zub­ra na Kavkaz, kde chtě­jí vidět stří­let Old Shatterhanda (tedy mne). A zde doma teď leží cca 4 000 dopi­sů od čte­ná­řů, kte­ří chtě­jí odpo­věď... Můj Henry nemá se zmí­ně­ným Winchesterem nic spo­leč­né­ho... Má henry­ov­ka je jedi­ná puš­ka na svě­tě, kte­rá má 25 ran.“[8]

Protože Karel May umís­til své­ho puš­ka­ře Henryho do St. Louis, zatím­co vyná­lez­ce Henryovy opa­ko­vač­ky, Benjamin Tyler Henry (1821-1898) půso­bil v Claremontu (New Hampshire), Springfieldu (Massa-chussets), Windsoru (Vermont) a New Havenu (Connecticut), nelze tuto romá­no­vou posta­vu zamě­ňo­vat s his­to­ric­kým sou­čas­ní­kem stej­né­ho jmé­na a pro­fe­se.

Vlastně, jak se zdá, není vůbec jis­té, odkud hrdi­na romá­nů Karla Maye své zbra­ně sku­teč­ně vzal. V dří­věj­ších pub­li­ka­cích při­chá­ze­jí ke slo­vu dal­ší vari­an­ty. Podle jed­né z nich hrdi­na svo­ji buvo­lo­bij­ku a henry­ov­ku kou­pil i s revol­ve­rem a bowie­o­vým nožem ve Front Street v St. Louis, kde, jak kaž­dý lovec ví, jsou k mání ty nej­lep­ší a nej­spo­leh­li­věj­ší zbra­ně na svě­tě. V jiném vyprá­vě­ní je jako výrob­ce henry­ov­ky ozna­čen jis­tý Jake Hawkins ze St. Louis, nej­lep­ší puš­kař ve Státech. A v již cito­va­ném dopi­se z roku 1894 o med­vě­do­bij­ce May uve­dl: vyro­be­na pro­slu­lou fir­mou M. Flirr, San Francisco. Snad tis­ko­vá chy­ba a za původ­ním ozna­če­ním „M. Flire“ se neskrý­vá nic jiné­ho než „rifle“?


Poznámky:

[1] Dopis Karla Maye, 2. 11. 1894, v: Frankfurter Zeitung, říš­ské vydá­ní, z 1. 4. 1937.
[2] Karel May, Deadly dust, v: Dt. Hausschatz, Regensburg, VI (1879/80).
[3] Karel May, Oranže a dat­le, Freiburg 1894.
[4] Karel May, Růže z Kairvánu, Osnabrück 1894.
[5] Karel May, „Vánoce!“, Freiburg 1897.
[6] V: Deutscher Hausschatz, Regensburg, XVIII (1891/92).
[7] Karel May, Vinnetou, rudý gentle­man, sv. I, Freiburg 1893.
[8] Dopis Karla Maye J. Martinimu, Mühlhausen, 22. 6. 1895; sdě­le­no od L. Patsche z Vídně.
[9] Karel May, Satan a Jidáš, sv. II, Freiburg 1897.
[10] Karel May, V Kordillerách, Freiburg 1894.
[11] Karel May, V bal­kán­ských rokli­nách, Freiburg 1892.
[12] E. Weber, Karel May - kri­tic­ké poví­dá­ní, v: K otáz­kám spi­sů pro mlá­dež, Lipsko 1903.
[13] Karel May, Černý mustang, In: Der Gute Kamerad, Stuttgat, Berlín, Lipsko, XI (1896/97).
[14] Karel May, Syn lov­ce med­vě­dů, Stuttgart, Berlín, Lipsko 1890.
[15] Ramon Díaz de la Escosura (Karel May), Lesní Růžička, Drážďany (1882).
[16] G. Ferry, Zálesák, Stuttgart, Berlín, Lipsko, bez vro­če­ní.
[17] Karel May, V zemi máh­dí­ho, sv. III, Freiburg 1897.
[18] Karel May, Old Surehand, sv. III, Freiburg 1897.
[19] Sdělení Dr. Wilhelma Schevena, Drážďany, 21.12.1927; archív K. Hoffmanna
[20] Sdělení Dr. Johannese Schützeho, Chemnitz, 31.12.1927; archív K. Hoffmanna.
[21] Neues Wiener Abendblatt, 24. 2. 1937.
[22] E. E. Kisch, Ve vile „Shatterhand“. Interview s Karlem Mayem, v: Bohemia, Praha, čís. 133, 15. 5. 1910.
[23] Bohemia, Praha, 14. 10. 1898.
[24] Dopis Karla Maye F. E. Fehsenfeldovi, Freiburg i. Br., 27. 7. 1897, v: K. Gu- enther, Karel May a jeho nakla­da­tel, Radebeul 1933.
[25] Materiály May-clubu Mnichov (1898); sdě­le­no od L. Patsche, Vídeň.
[26] Dopis Karla Maye Carlovi Felberovi, Hamburk, 18. 5. 1897.
[27] Karel May, Vinnetou, sv. IV, Freiburg 1910.
[28] J. Pugs, Ruční pal­né zbra­ně, Berlín 1970
[29] M. Thierbach, Historický vývoj ruč­ních pal­ných zbra­ní, Drážďany 1886/87.
[30] J. Schön, Historie ruč­ních pal­ných zbra­ní, Drážďany 1858.
[31] J. Fanta, Zbraně v romá­nech Karla Maye, v: KMJB 1932.
[32] B. Wandolleck, Střelné zbra­ně v romá­nu Vinnetou, v: KMJB 1923.

Použitá lite­ra­tu­ra:

 • HOFFMANN, Klaus. Silberbüchse - Bärentöter - Henrystutzen, „das sind die drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten.
 • JORDÁN, Karel. Muž zva­ný Old Shatterhand. Praha: Toužimský & Moravec, 1997. ISBN 80-85773-79-1.

 • Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - V čem spočívalo tajemství henryovky?28. července 2019 Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - V čem spočívalo tajemství henryovky? Tajemství henryovky spočívalo v konstrukci a toto tajemství Karel May úzkostlivě chránil. "Měl jsem henryovku s 25 kulkami v pažbě," zní nejstarší známá verze. Později May ve svých knihách […] Posted in Zajímavosti
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů24. září 2018 TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů Seriál může být klidně eňo ňuňo, ovšem co naplat, když vám ho tvůrci zoškliví jeho poslední scénou. Je to jako, když si pochutnáváte na nějakém vynikajícím pokrmu a jeho šéfkuchař vám v […] Posted in Zajímavosti
 • Na střeše - Z produkčního deníku7. února 2019 Na střeše - Z produkčního deníku Scény na střeše se točily v domě v centru Prahy, který má 7 pater + schody na střechu (8 nadzemních podlaží + střechu s další nástavbou se žebříkem) Na střechu bylo nutné dopravit […] Posted in Zajímavosti
 • Výročí slovenské státnosti1. dubna 2019 Výročí slovenské státnosti Nedávno uplynulo přesně 80. let od vzniku prvního samostatného Slovenského státu. Existence tohoto státního útvaru je pochopitelně stále relativně živým předmětem mnoha diskusí, nicméně […] Posted in Zajímavosti
 • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […] Posted in Zajímavosti
 • Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky21. března 2019 Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky Sheldon: Někde venku je nešťastná žena, která vloží naděje do mého spermatu. Co když se jí narodí dítě, které nebude vědět, jestli má pro výpočet objemu pod křivkou integrovat, nebo […] Posted in Zajímavosti
 • Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu21. února 2019 Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu Ideální partner by neměl v žádném případě mluvit o své minulosti a stejně tak to vidí i muži. Výjimka může být pouze tehdy, máte-li otázky na partnera, o kterých chce mluvit a které vás […] Posted in Zajímavosti
 • Duke Nukem oslavil dvacet let30. ledna 2016 Duke Nukem oslavil dvacet let Před dvaceti lety, přesněji 29. ledna 1996 vyšla jedna z nejdůležitějších a také dosti kontroverzních 3D akčních her vůbec. Ano, řeč je o dnes již legendární akční střílečce Duke Nukem 3D, […] Posted in Zajímavosti
 • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...