Kritiky.cz > Vaření > Recepty > Medovník

Medovník

mmmedovník

Také tak milu­je­te slad­ké v podo­bě malé­ho zázra­ku jmé­nem medov­ník? Toho úžas­né­ho dor­tí­ku, roz­dě­le­né­ho na pět medo­vých plá­tů spo­je­ných kré­mem, posy­pa­ným dro­ben­kou nebo oříš­ky? My tedy roz­hod­ně ANO!

Medovník je moje obrov­ská srd­co­vá zále­ži­tost, kte­rou si nikdy a nikde nene­chám ujít, tedy pokud tady ta mož­nost je. Ano, při­zná­vám, vždyc­ky mu pod­leh­nu a moje chu­ťo­vé pohár­ky pak zaží­va­jí obrov­ský gur­mán­ský pro­ži­tek. Medovník, pokud by se při něm tolik nepři­bí­ra­lo, bych moh­la mít klid­ně kaž­dý den, a stej­ně by se mi nikdy neo­mr­zel... jemu se pros­tě jen tak nedá odo­lat!

Kdo nikdy nezku­sil, nemá vůbec žád­né zdá­ní, o čem to tady vlast­ně mlu­vím, ale je to pochout­ka a výbor­ná kla­si­ka nejen ke kávě. Recept na skvě­lý medov­ník jsem kdy­si dosta­la od své jed­né zná­mé, a tepr­ve s postu­pem času jsem si uvě­do­mi­la, že mi pře­da­la napros­to geni­ál­ní recept, díky kte­ré­mu si může medov­ník kaž­dý upéct sám doma, a mož­ná dale­ko lep­ší a chut­něj­ší než ori­gi­nál. Domácí je hold vždyc­ky domá­cí a nijak neo­ši­ze­ný, a hlav­ně pocti­vý!

Nemusíte se niče­ho bát, neboť recept je sám o sobě vel­mi jed­no­du­chý nejen na pří­pra­vu, ale i samot­né suro­vi­ny. Díky tomu asi u nás doma tenhle dort rych­le zdo­mác­něl a jedi­nou výsa­du, kte­rou si u nás medov­ník vydo­byl je, že jej peče pou­ze můj man­žel a nikdo jiný. Vždycky vytáh­ne kuchař­skou zástě­ru, vyhr­ne ruká­vy a s úsmě­vem na tvá­ři se pus­tí do peče­ní „naše­ho domá­cí­ho medov­ní­ku“.

Pro mě, jakož­to ženu, je to vždyc­ky vel­ký záži­tek sle­do­vat své­ho muže, jak mu to pod ruka­ma pěk­ně odsý­pá, a jak se náš domov poma­lu a jis­tě noří do krás­ně naslád­lé medo­vé vůně, kte­ré lze jen těž­ko odo­lat, a jež doko­na­le pod­tr­hu­je to kouz­lo sku­teč­né­ho tep­la a bez­pe­čí domo­va...

Kdybych moh­la, tak bych se stej­ně jako naše hol­ky nej­ra­dě­ji hned na medov­ník vrh­la a pus­ti­la se do něj, ale to nejde! Zbytečně bych se tak ochu­di­la o jeho bož­skou chuť, kte­rou mu dodá­vá prá­vě ona mini­mál­ní dél­ka odle­že­ní, kte­rá medov­ník dělá tím, čím je: krás­ně vláč­ným, slad­kým zákuskem s vytří­be­nou chu­tí, snoubí­cí a pro­lí­na­jí­cí se vůně a chu­tě po medu, mlé­ku, sme­ta­ně a oříš­ků.

mmmmedovníkl

Nic naplat, tak se smě­le pus­tí­me do díla a žád­né oba­vy! Když to zvlád­ne muž­ský, zvlád­ne to úpl­ně kaž­dá žen­ská! Tak hrrr do toho a půl je hoto­vo! Nejprve si nachys­tá­me suro­vi­ny dle níže uve­de­né­ho sezna­mu:

Suroviny na medov­ník: 450 g hlad­ké mou­ky, 150 g cukr kru­pi­ce, 50 g Hery, 1 celé vej­ce, 2 polév­ko­vé lží­ce medu, 5 polév­ko­vých lžic mlé­ka, 1 vrcho­va­tá čajo­vá lžič­ka jed­lé sody

Suroviny pro náplň A: 250 g más­la, 1 ple­chov­ka Salka. mle­té vlaš­ské oře­chy nebo man­dle

Suroviny pro náplň B: 2 kelím­ky kysa­né sme­ta­ny

Postup:

Vejce, cukr kru­pi­ci, Heru, med, mlé­ko a sodu vlo­ží­me do vět­ší­ho hrn­ce. Naschvál píši vět­ší­ho, neboť ješ­tě poz­dě­ji bude­me do smě­si po tro­š­kách při­dá­vat hlad­kou mou­ku, tak aby se nám to tam pak hez­ky všech­no vešlo.

Výše zmí­ně­né suro­vi­ny za stá­lé­ho míchá­ní zahří­vá­me, dokud se vše nezačne vařit. Ale pozor na bar­vu! Jakmile začne hmo­ta mír­ně hněd­nout, kara­me­li­zo­vat, vypne­me spo­rák a do hor­ké smě­si nasy­pe­me hlad­kou mou­ku a uhně­te­me těs­to. (Pamatujte na to, že čím bude hmo­ta tmavší, tím výsled­ný medov­ník hoř­ký!)

Vzniklé těs­to roz­dě­lí­me na pět dílů. Nejlepší je roz­po­čí­tat si cel­ko­vou váhu těs­ta na pět dílů, a z nich tepr­ve vyvá­let plac­ky asi 3 mm sil­né o veli­kos­ti asi dor­to­vé for­my. Každou plac­ku polo­ží­me na pečí­cí papír a peče­me v pře­dehřá­té trou­bě asi 170 oC při­bliž­ně 5 až 7 minut, dokud neze­zlát­nou.

Upečené plac­ky ořízne­me dle dor­to­vé for­my do tva­ru dor­tu tak, aby bylo všech pět pla­cek stej­né vel­ké a daly se lehce a nad sebe kom­ple­to­vat.

A začí­ná­me sesta­vo­vat medov­ník! Položíme prv­ní plac­ku a potře­me ji nápl­ní A. Další plac­ku v pořa­dí potře­me nápl­ní B a při­lo­ží­me potře­nou stra­nou na potře­nou prv­ní plac­ku. Přimáčkneme a pokra­ču­je­me dál. Nic těž­ké­ho na tom oprav­du není!

Opět vrch­ní plac­ku potře­me nápl­ní A a při­lo­ží­me dal­ší potře­nou plac­ku nápl­ní B. Postupně vrst­ví­me všech pět pla­cek nad sebe, a neza­po­me­ne­me vždy pořád­ně při­máčk­nout.

Nakonec celý dort potře­me zby­lou nápl­ní A a posy­pe­me dro­be­ním, kte­ré si pře­dem při­pra­ví­me roz­dr­ce­ním oříz­nu­tých kous­ků z upe­če­ných pla­cek.

22Drcený prá­šek zís­ká­me tak, že upe­če­né odře­z­ky pla­cek dáme na men­ší kous­ky do ige­li­to­vé­ho sáč­ku a pokle­pe­me palič­kou tak, dokud nevznik­ne prá­šek. Prášek pře­sy­pe­me přes síto, a pak pří­mo na dort.

A posled­ní nej­dů­le­ži­těj­ší věc je, nepus­tit se hned do hodo­vá­ní, ale vydr­žet a nechat dort mini­mál­ně 12 hodin odle­žet. Čím déle nechá­me odle­žet, tím je vláč­něj­ší a chut­něj­ší.

Držíme vám pal­ce a pře­ji dobrou chuť!

Zdroj FOTO: 2

  • Domácí borůvkový koláč16. července 2017 Domácí borůvkový koláč Domácí borůvkový koláč (vždy se po něm doma zapráší) Suroviny: 250 g polohrubé mouky, 125 g moučkového cukru, 125 g  másla, špetka soli, 1 vejce, lžíce strouhanky Na žmolenku: […]
  • Meduňkový sirup na spaní16. června 2019 Meduňkový sirup na spaní Pokud trpíte nespavostí, bolestivou menstruací anebo jen zažívacími potížemi a kolikami, určitě si uvařte do zásoby tento skvělý sirup. Suroviny: 5 litrů vody 10 g kyseliny citrónové 200 […]
  • Lívance, co voní kokosem...26. května 2020 Lívance, co voní kokosem... Už týden za mnou chodil Mireček, jestli bych mu udělala lívance, že má na ně obrovskou chuť. A protože teď v zimě nás občas potrápí rýma a kašel, kravské mléko, které hodně zahleňuje, […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hráškový krém 1000x jinak12. dubna 2019 Hráškový krém 1000x jinak Hráškový krém není ani tak polévka, jako spíš výtečná omáčka. Pro tuto pochoutku má hodně lidí svůj vlastní název, já jí říkám lidově "hrašice". Název, který mi připomíná moji babičku, […]
  • Studená okurková polévka podle Týnky Strmé29. března 2019 Studená okurková polévka podle Týnky Strmé Představovali jste si někdy, jak by asi chutnala taková polévka z okurky? Potom se vám právě poštěstilo. Studená okurková polévka je ideální pokrm do parných letních dnů a navíc nečekaně […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...