Kritiky.cz > Pro ženy > Meditace je cestou k harmonii

Meditace je cestou k harmonii

img a290522 w1731 t1503232945

Určitě už jste někdy vidě­li na něja­kém obráz­ku muže, kte­rý sedí na zemi a vypa­dá, že okol­ní svět vůbec nevní­má. Je to prav­da, pro­to­že medi­tu­je. A to je ta správ­ná ces­ta k nasto­le­ní vnitř­ní­ho kli­du. Jak s medi­ta­cí začít? Určitě nepo­tře­bu­je­te nic, kro­mě své­ho těla, své duše a klid­né­ho pro­stře­dí. Nejlepším časem je buď hned ráno po pro­bu­ze­ní nebo večer před spa­ním.
a)     Pohodlně se usaď­te.
-         Rozhodně není potře­ba zaujmout stej­nou pozi­ci jako zku­še­ní jogí­ni a mít nohy málem za krkem.
-         To bychom se asi spí­še vyklou­bi­li, než­li uvol­ni­li.
-         Důležité je sedět rov­ně a držet hla­vu zpří­ma.
b)    Dalším kro­kem je uvol­ně­ní hrud­ní­ku, krč­ní páte­ře a ramen.
-         Jestliže je to pro­blém, může­te si pro začá­tek pomo­ci tím, že se opře­te o něja­kou opo­ru. Třeba si může­te dát ke zdi pol­štář.
-         Ruce nech­te vol­ně spuš­tě­né na kole­nou nebo na steh­nech.
stařec v chrámu

Pomozte si správnou hudbou

Důležitá je při medi­ta­ci hud­ba. Určitě nebu­de vhod­ná žád­ná rocko­vá pec­ka. Musí to být hud­ba, kte­rá je vám pří­jem­ná. Na inter­ne­tu je mno­ho strá­nek, kte­ré se prá­vě medi­tač­ní hud­bou zabý­va­jí. Stačí si vybrat.
·        Po zazně­ní prv­ních tónů zavře­te oči a sou­střeď­te se na svůj vlast­ní dech.
·        Pomalý nádech nosem, vzduch míří nej­pr­ve do bři­cha, pak tepr­ve do hrud­ní­ku.
·        Následuje výdech – nejdřív vypus­tí­me vzduch z hrud­ní­ku, pak z bři­cha.
meditace ve vodě
Vnímejte svo­je tělo.Zjišťujete, že se uvol­ňu­je­te a dýchá se vám lehce. Většinou se na začát­ku nemů­že­te plně sou­stře­dit. Je to doce­la běž­né. Proto se růz­ným myš­len­kám nebraň­te a jen je pozo­ruj­te. Jako by puto­va­ly kolem vás. Nedaří-li se kon­cen­t­ra­ce, opět se sou­střeď­te na svůj dech. Po pěti minu­tách se poma­lu vra­cej­te zpět k nor­mál­ní­mu sta­vu své­ho vědo­mí. Zahřejte si dla­ně a polož­te je na oči. Pocítíte pří­jem­né tep­lo. Pak může­te oči otevřít a pokra­čo­vat v běž­ných čin­nos­tech. Dobu medi­ta­ce postup­ně pro­dlu­žuj­te na dva­cet minut.


Meditace je cestou k harmonii
Hodnocení: 4.5 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com