Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra

Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra

IMG 20170604 083730

Energie a sym­bo­li­ka zví­řat pro­vá­zí lid­stvo v celé jeho his­to­rii. Nejvíce ji mají do hloub­ky pro­pra­co­va­nou indi­á­ni, a prá­vě z této zna­los­ti vychá­zí Medicinské kar­ty, kte­rých se vůbec nemu­sí­te bát. Jejich moud­rost je sro­zu­mi­tel­ná, jas­ně daná v pří­bě­zích a podo­ben­stvích.

Vlastnosti, jež jsou v kaž­dém z nás…

… vystu­pu­jí na povrch v růz­ných situ­a­cích růz­ně. A prá­vě to Medicinské kar­ty doká­ží přes­ně urči­tě a při­nést nám úle­vu, pou­če­ní a mož­ná i směr. Přináší léči­vou ener­gii. Nejsou to ale vůbec těž­ké kar­ty, nao­pak – vel­mi poe­tic­ké. Jejich pocho­pe­ní je čti­vé, jed­no­du­ché, logic­ké a s kaž­dým dal­ším zví­ře­tem jako bych tuši­la, co bude násle­do­vat, jaká bude ta skry­tá moud­rost dal­ších stran této kni­hy.

Ono to nako­nec není vůbec skry­té nebo magic­ké. Je to jed­no­du­ché, všech­nu tu svou moud­rost nám zví­řa­ta uka­zu­jí ve svém cho­vá­ní, ve svém vzhle­du, vyza­řo­vá­ní, ve sty­lu živo­ta, ve svých cha­rak­te­ris­tic­kých vlast­nos­tech. Stačí se jen pozor­ně dívat a neza­po­mí­nat.

A když se tyto kar­ty roz­po­ví­da­jí roz­lo­že­né do výkla­du, je to sym­fo­nie infor­ma­cí, poci­tů, vje­mů a sou­vis­los­tí. Příležitosti, kdy bude­te po těch­to kar­tách sahat, mohou být růz­né – vět­ši­nou to jsou ale chví­le, kdy se potře­bu­je­te dostat do hloub­ky řeše­né zále­ži­tos­ti. Kdy chce­te pro­nik­nout k samot­né­mu koře­nu pro­blé­mu, kdy se odpo­vě­di nebo­jí­te. Protože někdy vás tře­ba jem­ná kar­ta Srnky posta­ví čelem k démo­no­vi vlast­ní duše a bude­te se mu muset podí­vat do očí. Jindy dosta­ne­te vyči­ně­no, že z vaše­ho živo­ta zmi­zel nad­hled, zmi­ze­la vám ze živo­ta ener­gie bojov­ní­ka, že jste poru­ši­li slib a něko­mu ublí­ži­li… Karty si nebe­rou ser­vít­ky a jejich význa­my jsou koša­té, tak­že si v nich kaž­dý pře­čte pár infor­ma­cí, kte­ré ho zasáh­nou.

Chceme-li pocho­pit kon­cep­ci magic­ké síly (medi­ci­ny) tak, jak ji nachá­zí­me u seve­ro­a­me­ric­kých indi­á­nů, musí­me nejdří­ve pojem medi­cí­na blí­že defi­no­vat. Vztahuje se čemu­ko­liv, co zlep­šu­je vzá­jem­né spo­je­ní Velkého Tajemství s veš­ke­rým živo­tem. Zahrnuje léče­ní těla, mys­li a ducha. Tato „medi­cí­na“ před­sta­vu­je rov­něž coko­li, co při­ná­ší osob­ní sílu, zdat­nost a pocho­pe­ní.

Jednoduše řeče­no, kaž­dé zví­ře má své vlast­nos­ti, svou sym­bo­li­ku, kte­rou najde­me v jeho vlast­nos­tech, vzhle­du, sty­lu živo­ta nebo v jeho typic­kých zvyk­los­tech. Často se dívá­me také na to, jak kaž­dé zví­ře řeší pro­blémy, ohro­že­ní živo­ta, jak pou­ží­vá svou vlast­ní moud­rost.

A otáz­ky?  Můžete se ptát jak­ko­liv… Třeba na to, jak co nej­lé­pe při­stou­pit tře­ba k part­ner­ské kri­zi? Co vnést do vzta­hu nyní?

Vyjít vám může tře­ba:

Ještěrka

Ještěrko – chceš se mnou snít? Cestovat po hvězdách? Za hra­ni­ce času a pro­sto­ru, kde žijí vzdá­le­né vize?

Medicina ješ­těr­ky je stin­ná strán­ka rea­li­ty, kde se odví­je­jí naše sny dáv­no před tím, než se roz­hod­ne­te jim dát fyzic­ký pro­jev. Kdyby chtě­la, moh­la si ješ­těr­ka vytvo­řit situ­a­ci, ve kte­ré by ji had sně­dl… Ještěrka je medi­cí­nou těch, kte­ří sní. Snící, ať již vás vidí v kou­ři dým­ky nebo ve snu, vám vždy mohou pomo­ci spat­řit stín. Stínem mohou být vaše stra­chy, nadě­je nebo prá­vě to, čemu odo­lá­vá­te, ale i to, co vás stá­le násle­du­je a pohy­bu­je se kolem vás jako posluš­ný pes.

Ještěrka vám mož­ná říká, abys­te věno­va­li pozor­nost svým snům a jejich sym­bo­lům. Udělejte si deník pro sny a zapi­suj­te si vše, o čem se vám bude zdát. Rozhodně věnuj­te pozor­nost kaž­dé­mu jed­not­li­vé­mu sym­bo­lu nebo opa­ku­jí­cím se vzor­cům…“

Takže jak si nej­lé­pe pomoct a pro­spět tře­ba tomu vzta­hu v kri­zi? Tyto šaman­ské kar­ty našep­tá­va­jí, že bys­te si moh­li vší­mat více svých snů, ptát se snů, vní­mat sym­bo­ly a tře­ba i náho­dy kolem sebe. Odpovědi mohou při­chá­zet ve snech…

O auto­rech:

David Carson: je spi­so­va­tel, kte­rý vyros­tl v Oklahomně. Jeho před­ko­vé pochá­ze­li z kme­ne Choctaw. Přednášel po celém svě­tě. Nyní žije v Santa Fe, v Novém Mexiku.

Jamie Sams: je uměl­ky­ně a spi­so­va­tel­ka. Kořeny má v kme­nech Čeroki a Seneca a ve Francii. Je autor­kou něko­li­ka knih a vyklá­da­cích karet.

Angela Wernecke: je ilu­strá­tor­kou a gra­fič­kou, jejíž díla se obje­vi­la v čet­ných pra­cích, kte­ré  něja­kým způ­so­bem slou­ží léče­ní Země. Jejím úmys­lem je spo­jit bytos­ti jiné než lid­ské úrov­ně, pat­ří­cí do posvát­né pod­sta­ty, s kolek­tiv­ním vědo­mím lidí a vzbu­dit v divá­cích respekt a sou­cit s veš­ke­rým živo­tem. Angela žije na seve­ru Nového Mexika, kde pro­hlu­bu­je svůj vztah k mís­tu, úče­lu a příš­tí­mu duchov­ní­mu pře­cho­du.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,60466 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53297 KB. | 02.12.2021 - 23:22:39