Kritiky.cz > Spoilery > Medicejové - vládcové Florencie, 3. část - Mor

Medicejové - vládcové Florencie, 3. část - Mor

medici masters of florence 762338
medici masters of florence 762338
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve Florencii se roz­ší­ři­la moro­vá epi­de­mie a Medicejové dlu­ží více peněz, než je hod­no­ta celé­ho jejich majet­ku. I když si Cosimo mys­lí, že by měl navzdo­ry moru zůstat ve měs­tě, nako­nec odje­de spo­lu se svou rodi­nou na ven­kov, a i když se situ­a­ce nevy­ví­jí dob­ře, těší ho ale­spoň to, že děl­ní­ci se roz­hod­li pokra­čo­vat ve stav­bě kupo­le.

Odchod Medicejských doko­na­le zapa­dá do plá­nů Albizzimu, kte­rý se sna­ží zba­vit Cosima jeho mís­ta v Signorii. Tvrdí, že budo­vat katedrá­lu z lichvář­ských peněz je hřích, a pro­to Bůh seslal na Florencii mor. Pokud bude kupo­le str­že­na, tak epi­de­mie skon­čí. Nikdo ze Signorie s tím ale nechce nic dělat, pro­to­že jsou už všich­ni una­ve­ní z neko­neč­ných spo­rů mezi Medicim a Albizzim, a kro­mě toho lidi stav­bu katedrá­ly pod­po­ru­jí, a Signoria odmí­tá jít pro­ti lidu.

Albizzi se roz­hod­ne vzít celou zále­ži­tost do vlast­ních rukou a své argu­men­ty před­ne­se i lidem, kte­ří se na stav­bě podí­le­jí. Slíbí, že těm, kte­ří pře­sta­nou sta­vat a začnou ničit, dá jíd­lo i pění­ze, a tak se mu poda­ří lid pře­svěd­čit. Ve měs­tě však zůstal Marco, Cosimův odda­ný slu­žeb­ník, kte­rý vytr­va­le pokra­ču­je v pát­rá­ní po vra­ho­vi Giovanniho de Medici. Když vidí, co se děje, oka­mži­tě odchá­zí na ven­kov, aby Cosima varo­val.

Abz toho neby­lo málo, Lorenzovi se nepo­ved­lo zís­kat potřeb­né pení­ze, Lucrezie potra­ti­la a Cosimova mat­ka umí­rá na mor. Cosimo neví, co dělat, chtěl by zůstat s mat­kou i vrá­tit se do Florencie. Matka mu řek­ne, že by se měl vrá­tit zpát­ky do Florencie, pro­to­že jinak se mu nepo­da­ří rodi­nu před Albizzim ochrá­nit.

Když vidí, že lidi doo­prav­dy bou­ra­jí kupo­lu, roz­hod­ne se to zasta­vit - vydá roz­kaz, aby byli všich­ni, kte­ři jsou nemoc­ní, pře­ne­se­ni z ulic dovnitř katedrá­ly. Nikdo z těch, kte­ří chtě­li zni­čit její kupo­lu, se neod­vá­ží vstou­pit - ani rozzlo­be­ný Albizzi, kte­rý chce, aby Cosimo oka­mži­tě vyšel ven, aby si všech­no vyjas­ni­li. Když mu Marco nabíd­ne, aby šel za Cosimem on, odmít­ne a ode­jde pryč od katedrá­ly.

O měsíc poz­dě­ji se sta­ne zázrak - moro­vá epi­de­mie je na ústu­pu, lidé se cítí líp. Cosimo je rád, že Lorenzo zís­kal pení­ze pro­de­jem jed­no­ho z rodin­ných pod­ni­ků, no mys­lí si, že ty pení­ze měli zís­kat jinak, pro­to­že má strach z toho, že teď se veřej­ně ví, že má rodi­na Medicejských finanč­ní pro­blémy - a to se pro­ti nim môže snad­no obrá­tit.

Pak při­jde list, že Signoria bude zno­vu zase­dat. Marco se nabíd­ne, že tam půjde s ním, no Cosimo odmít­ne a jde sám. V zase­da­cí míst­nos­ti však kro­mě něj nikdo není, tak se chys­tá ode­jít, no chyt­nou ho Albizziho muži. Albizzi mu s úsmě­vem sdě­lí, že ví, že jeho slu­ha Marco zůstal ve měs­te a obvi­ní Cosima, že Marcovi při­ká­zal zavraž­dit něko­lik lidí včet­ně lékár­ní­ka, kte­rý při­šel na to, že byl Giovanni de Medici zavraž­děn. Cosimo to popře, no není mu to nic plat­né. Albizzi ho nechá uvěz­nit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,76840 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61633 KB. | 28.09.2023 - 20:40:03