Média, lži a příliš rychlý mozek - Průvodce postpravdivým světem

Media

Žijeme v době, kdy je inter­net i tele­vi­ze plná fake news a hoa­xů. Informace, kte­ré se k nám dostá­va­jí, jsou vět­ši­nou neprav­di­vé a zkres­le­né. Tato kni­ha od Petra Nutila nám před­sta­vu­je vysvět­le­ní základ­ních poj­mů a vysvět­le­ní, co to je pro­pa­gan­da a jak fun­gu­je.

Celá kni­ha hovo­ří o téma­tech, kte­ré by si měl zjiš­ťo­vat kaž­dý člo­věk, kte­rý čte zprá­vy nebo kou­ká na tele­vi­zi. Ukazuje, co je medi­ál­ní gra­mot­nost, jak moc nás média ovlá­da­jí a jak moc je důle­ži­té mít roz­vi­nu­té kri­tic­ké myš­le­ní, abys­te nevě­ři­li kaž­dé­mu slo­vu, co si kde pře­čte­te.

Musím říct, že jsem kni­hou byla nad­še­ná, pro­to­že fake news jsou vel­mi roz­ší­ře­ným feno­mé­nem, o kte­rém je dob­ré číst a tahle kni­ha byla zpra­co­va­ná na výbor­nou. Na začát­ku máte seznam poj­mů, abys­te se v kni­ze více vyzna­li a chá­pa­li význam slov, jako jsou alter­na­tiv­ní fak­ta, dez­in­for­ma­ce nebo mani­pu­la­ce.

Nejpřínosnější mi při­šla kapi­to­la, kte­rá se zabý­va­la tím, jak si na inter­ne­tu ově­řit správ­nost infor­ma­cí. I sebe­líp napsa­ná kni­ha na toto téma by byla prak­tic­ky k niče­mu, kdy­by neby­lo uká­za­né, jak snad­no se dají na inter­ne­tu ově­řit infor­ma­ce. Navíc je to vel­mi pře­hled­ně gra­fic­ky zpra­co­vá­no, což je dal­ší plus.

Myslím si, že kni­hu by si měl pře­číst kaž­dý, ale shod­ne­me se na tom, že jsou lidé, kte­ří před tím­to pří­stu­pem mají zavře­né oči a rad­ši věří vše­mu, co najdou na inter­ne­tu. Kniha může být vel­mi uži­teč­ná a řadí se ke kni­hám, kte­rá vám toho může spous­tu dát, když bude­te chtít.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,26888 s | počet dotazů: 228 | paměť: 46598 KB. | 26.01.2021 - 13:06:59