Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Méďa 2

Méďa 2

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 2012 vzal svět zte­čí jeden roz­to­mi­lý, i když neu­vě­ři­tel­ně spros­tý med­ví­dek. Svým kla­sic­kým chlu­pa­tým zje­vem, nepře­ko­na­tel­ným napa­ro­vá­ním a sla­bos­tí pro humor a šaš­kár­ny se sexu­ál­ním nábo­jem, kata­pul­to­va­la tahle posta­vič­ka, do kte­ré by to nikdo neřekl, malou kome­dii Universal Pictures a Media Rights Capital o hulič­ském týp­ko­vi a jeho hrom­ském kámo­šo­vi na pozi­ci nej­vý­dě­leč­něj­ší původ­ní nepří­stup­né kome­die všech dob.

Toto léto se SETH MACFARLANE vra­cí coby sce­náris­ta, reži­sér a hlav­ní hlas v Méďovi 2, kome­dii nava­zu­jí­cí nava­zu­je na bloc­kbus­ter, kte­rý odstar­to­val kari­é­ru nej­ví­ce pobu­řu­jí­cí­ho med­víd­ka svě­ta. Opět ho dopro­vá­zí MARK WAHLBERG (Transformers: Zánik, Benga v zálo­ze) jako John Bennett, s kte­rým jako hrom­ský kámo­ši na život a na smrt vstu­pu­jí na nepro­bá­da­né úze­mí.

Teď je na čase Teda lega­li­zo­vat.

Od doby, kdy jsme Johna a Teda vidě­li napo­sled, žijí ti dva stá­le v Bostonu svůj sen. John je teď svo­bod­ný sta­rý mlá­de­nec a Ted se usa­dil s Tami-Lynn, ženou svých snů. Novomanžele ale začí­na­jí dohá­nět man­žel­ské pro­blémy a tak se Ted s Tami-Lynn roz­hod­nou poří­dit si dítě, kte­ré má jejich man­žel­ství zachrá­nit. Jejich nadě­je pad­nou v oka­mži­ku, kdy stát Massachusetts pro­hlá­sí Teda za maje­tek, niko­liv za oso­bu, a tedy za nezpů­so­bi­lé­ho adop­ce. Vyhodí ho z prá­ce v obcho­du s potra­vi­na­mi a dosta­ne ozná­me­ní, že jeho man­žel­ství bylo ve zkrá­ce­ném říze­ní anu­lo­vá­no.

Rozzlobený a skles­lý Ted pře­ko­ná svou frustra­ci a požá­dá své­ho nej­lep­ší­ho kámo­še, aby mu pomohl se žalo­bou na stát a vysou­dil mu prá­va, kte­rá mu nále­že­jí. Najmou si mla­dou práv­nič­ku Samanthu L. Jackson (AMANDA SEYFRIED z Mamma Mia!, Les Misérables), kte­rá je nad­še­nou pří­z­niv­ky­ní pou­ží­vá­ní mari­hu­a­ny pro lékař­ské úče­ly, a hurá na soud. Když ale Ted svůj pří­pad pro­hra­je, muse­jí se ti tři vydat do New Yorku, a jako svou posled­ní nadě­ji pře­svěd­čit legen­dár­ní­ho advo­ká­ta spe­ci­a­li­zo­va­né­ho na občan­ská prá­va Patricka Meighana (drži­tel Oscara® MORGAN FREEMAN z Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank, Wanted), aby se ujal jejich odvo­lá­ní. Když vyhra­jí, doká­ží, že Ted není jen násoska a věč­ně zhu­le­ný ply­šo­vý med­ví­dek, ale sku­teč­ná oso­ba, kte­rá si zaslou­ží ty samé svo­bo­dy jako kte­rý­ko­liv jiný násoska a věč­ně zhu­le­ný Američan.

MacFarlane kome­dii reží­ro­val pod­le scé­ná­ře, kte­rý napsal spo­lu se svý­mi čas­tý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky a výkon­ný­mi pro­du­cen­ty Médi 2 ALECEM SULKINEM a WELLESLEYM WILDEM (Méďa, Všechny ces­ty vedou do hro­bu, tele­viz­ní seri­ál Griffinovi).

V dal­ší Méďovské kome­dii se vra­ce­jí JESSICA BARTH (Griffinovi, tele­viz­ní seri­ál Parks and Recreation) jako Tami-Lynn, Tedova kole­gy­ně poklad­ní a nyní čer­ve­na­jí­cí se nevěs­ta; GIOVANNI RIBISI (Selma, Avatar) jako Donny, nej­ob­lí­be­něj­ší bos­ton­ský psy­cho­pat, kte­rý zos­no­val nový plán na únos Teda; PATRICK WARBURTON (Griffinovi, tele­viz­ní seri­ál Pravidla zasnou­be­ní) jako Guy, Johnův pří­tel z bojo­vé­ho klu­bu a spo­lu­pra­cov­ník; BILL SMITROVICH (Iron Man, tele­viz­ní seri­ál Beze sto­py) jako Frank, Tedův podi­vín­ský nad­ří­ze­ný a Flash Gordon, kte­ré­ho hra­je jako sám sebe SAM J. JONES, v roli hrdi­ny Johnových a Tedových dět­ských let. Diváci uvi­dí také slav­né­ho fil­mo­vé­ho a diva­del­ní­ho her­ce PATRICKA STEWARTA (série X-Men, tele­viz­ní seri­ál Star Trek: Nová gene­ra­ce), kte­rý se vra­cí jako vypra­věč.

Novými tvá­ře­mi jsou JOHN SLATTERY (tele­viz­ní seri­ál Mad Men, Iron Man 2) jako Shep Wild, práv­nic­ké eso, kte­ré má vést pří­pad pro­ti Tedovi; MICHAEL DORN (TV seri­ál Castle na zabi­tí, Star Trek: Nová gene­ra­ce) jako Rick, Guyův nový pří­tel a JOHN CARROLL LYNCH (Prokletý ost­rov, Gran Torino) jako Tom Jessup, gene­rál­ní ředi­tel továr­ny na hrač­ky, kte­rý se spol­čí s Donnym, aby unes­li Teda.

V čele počet­ných came­os je zadák New England Patriotů a vítěz pohá­ru Super Bowl TOM BRADY jako Tedův poten­ci­ál­ní dár­ce sper­ma­tu a DENNIS HAYSBERT (Mysli taky jako chlap, TV seri­ál 24 hodin) jako lékař, kte­rý má pro­vést Tami-Lynn umě­lé oplod­ně­ní. Spolu s nimi divá­ci uvi­dí pře­hlíd­ku slav­ných kome­di­ál­ních hvězd, jejichž účast ale nebu­de­me pro­zra­zo­vat….

K MacFarlanemu se dále opět při­po­ji­li Méďovi pro­du­cen­ti SCOTT STUBER (Z cizí­ho krev nete­če, Nepřítel pod ochra­nou), JASON CLARK (Všechny ces­ty vedou do hro­bu, TV seri­ál Kosmos: Časoprostorová ody­sea) a JOHN JACOBS (Griffinovi, Čivava z Beverly Hills).

Kreativní tým Médi 2 vede kame­ra­man MICHAEL BARRETT (Ted, Zohan: Krycí jmé­no Kadeřník), výtvar­ník STEPHEN LINEWEAVER (Ted, Ledově ostří), stři­hač JEFF FREEMAN (Ted, Policajt ze sámoš­ky), kos­tým­ní výtvar­ni­ce CINDY EVANS (Všechny ces­ty vedou do hro­bu, Blízko od sebe), tri­ko­vý spe­ci­a­lis­ta BLAIR CLARK (Méďa, Šmoulové) a skla­da­tel hud­by WALTER MURPHY (Méďa, Griffinovi).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39744 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61144 KB. | 06.06.2023 - 20:58:43