Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Méďa 2 | Ted 2 [80%]

Méďa 2 | Ted 2 [80%]

ted 2 03

Komik a tvůr­ce Seth MacFarlane, zná­mý pře­de­vším coby otec seri­á­lů Family GuyAmerican Dad!, před tře­mi lety do kin při­ve­dl svůj celo­ve­čer­ní hra­ný debut Méďa, kte­rý nejen že zau­jal divá­ky, ale také na svůj mlá­de­ži nepří­stup­ný rating vydě­lal solid­ní pení­ze, což si logic­ky říka­lo o pokra­čo­vá­ní (i když jed­nič­ka zakon­či­la pří­běh Teda a Johnnyho poměr­ně ide­a­lis­tic­ky). Po kon­tro­verz­ně při­ja­té wes­ter­no­vé kome­dii Všechny ces­ty vedou do hro­bu se tak vra­cí zpět k pří­bě­hu o oživlém plyšá­ko­vi. A prav­dou je, že pokud se vám zamlou­va­la jed­nič­ka, s návště­vou kina bys­te nemě­li otá­let. 

Ted a Tami-Lynn (Jessica Barth) se roz­hod­li, že jedi­ný způ­sob jak zachrá­nit jejich vztah je, že si poří­dí dítě. Problém ovšem je, že Ted, jako ve své pod­sta­tě ply­šo­vá hrač­ka pro děti, na to nemá potřeb­nou výba­vu. Rozhodnou se tedy pro vyhle­dá­ní pomo­ci umě­lým oplod­ně­ním a pří­pad­nou adop­cí dítě­te. Jejich sna­ha ovšem vyvo­lá zájem ze stra­ny stá­tu, kte­rý se začne koneč­ně zají­mat o legál­ní sta­tus Teda a jeho občan­ská prá­va. Díky tomu Ted při­chá­zí o svůj život, svá prá­va a stá­vá se opět legál­ně majet­kem, o kte­rý mají zájem i jeho původ­ní výrob­ci...
Úspěch jed­nič­ky bylo papí­ro­vě poměr­ně těž­ké napo­do­bit. Seth MacFarlane svým prv­ním fil­mem před­ve­dl něco nové­ho, ori­gi­nál­ní­ho a ve zpět­ném pohle­du doce­la oje­di­ně­lé­ho (dru­hé a tře­tí shléd­nu­tí onou absen­cí novo­ty a pře­kva­pe­ní z nové­ho doce­la rapid­ně ubí­rá na efekt­nos­ti kome­die). Je pro­to tedy fajn, že se nevy­dá­vá stej­nou ces­tou, nicmé­ně bere si posta­vy a jejich jed­nič­kou před­sta­ve­né vzta­hy a spo­le­čen­ské zvyk­los­ti a sta­ví je do nových situ­a­cí (byť někte­ré, pře­de­vším v závě­ru nápad­ně při­po­mí­na­jí udá­los­ti jed­nič­ky). Díky tomu se tak dvoj­ka Médi pře­su­nu­je od témat dospí­vá­ní a uvě­do­mo­vá­ní si vlast­ní zod­po­věd­nos­ti k téma­tům hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty a mís­ta ve spo­leč­nos­ti.
Během toho ovšem neza­po­mí­ná ser­ví­ro­vat vydat­nou por­ci kou­sa­vé­ho humo­ru a absurd­ní nad­sáz­ky a to i přes­to, že v něko­li­ka mís­tech až doce­la nepří­jem­ně zvol­ní tem­po či zváž­ní udá­los­ti. Často totiž humor fil­mu tne do živé­ho a někte­ré one line­ry jsou bez pře­há­ně­ní kome­di­ál­ní zla­to, kte­ré vám v hlav­ně uvíz­ne na něja­kou dobu. To vše je pod­po­ře­no opět parád­ním zpra­co­vá­ním, kte­ré ani na moment nese­lhá­vá a baví, stej­ně jako hned něko­lik zají­ma­vých herec­kých tvá­ří, kte­ré se obje­ví v men­ší či vět­ší roli (obzvláš­tě Liam Neeson si kra­de film pro sebe). Do toho si při­počtě­te nakaž­li­vý soun­d­track a máte ide­ál­ní let­ní kome­dii se kte­rou se lze více než dob­ře scho­vat před ved­ry kte­ré panu­jí ven­ku. Dokonce v mno­ha ohle­dech díky svo­jí sebe­u­vě­do­mě­los­ti pře­ko­ná­vá v kva­li­tách prv­ní díl.
Ve své pod­sta­tě je to tedy pře­de­vším o tom, zda-li vám sed­ne druh humo­ru, se kte­rým MacFarlane a spol ope­ru­jí. Pokud se vám pře­de­šlé dva hra­ní fil­my toho­to komi­ka a pří­pad­ně jeho seri­á­ly líbi­ly, z dvoj­ky toho­hle chlu­pá­če bude­te bez­pod­mí­neč­ně nad­še­ní. Zbytku bych radil zvá­žit, či podob­ně obhroub­lá kome­die je dle vaše­ho gusta. Pokud ano, smě­le do kli­ma­ti­zo­va­né­ho kinosá­lu, neboť zábav­něj­ší kome­dii v posled­ní době širo­ko dale­ko nena­jde­te.
Návrat Setha MacFarlanea k jeho hra­né­mu debu­tu se vyve­dl na jed­nič­ku. Výborný sequel, kte­rý lidem nala­dě­ným na jeho spe­ci­fic­ký humor při­ná­ší vydat­nou por­ci zába­vy, nad­sáz­ky a kou­sa­vé­ho, až za hra­ni­ce běž­ných mra­vů jdou­cí­ho, humo­ru. Jistě, je tam pár slab­ších míst ale ty jsem díky něko­li­ka napros­to per­fekt­ním momen­tům a one line­rům ochot­ný bez pro­blé­mu pře­hléd­nout. Zkrátka parád­ní let­ní kome­die, kte­rá navíc v mno­hém pře­ko­ná­vá díl prv­ní.   
 

 Koktejl:

40% Méďa
20% Identita
20% Hrubozrnná kome­die
20% Vydařené pokra­čo­vá­ní 

Méďa 2
(Ted 2, Macík 2)
Komedie
USA, 2015, 125 min

Režie: Seth MacFarlane
Scénář: Seth MacFarlane, Alec Sulkin, Wellesley Wild
Kamera: Michael Barrett
Hudba: Walter Murphy
Hrají: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Morgan Freeman, Seth MacFarlane, Patrick Warburton, Jessica Barth, Richard Schiff, Martin Klebba, Liam Neeson, Tina Grimm, Michael Dorn, Dennis Haysbert, Sam J. Jones, John Slattery, David Hasselhoff, Philip Casnoff, Nana Visitor, Bryan Casserly, Tom Brady, Giovanni Ribisi

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 02.07.2015 CinemArt
Slovensko V kinech od: 02.07.2015 Barracuda Movie
USA V kinech od: 26.06.2015 Universal Pictures

http://www.csfd.cz/film/292988-meda/
http://www.imdb.com/title/tt1637725/

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68620 s | počet dotazů: 209 | paměť: 54406 KB. | 28.01.2022 - 20:40:39