Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Méďa 2 | Ted 2 [80%]

Méďa 2 | Ted 2 [80%]

ted 2 03
ted 2 03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Komik a tvůr­ce Seth MacFarlane, zná­mý pře­de­vším coby otec seri­á­lů Family GuyAmerican Dad!, před tře­mi lety do kin při­ve­dl svůj celo­ve­čer­ní hra­ný debut Méďa, kte­rý nejen že zau­jal divá­ky, ale také na svůj mlá­de­ži nepří­stup­ný rating vydě­lal solid­ní pení­ze, což si logic­ky říka­lo o pokra­čo­vá­ní (i když jed­nič­ka zakon­či­la pří­běh Teda a Johnnyho poměr­ně ide­a­lis­tic­ky). Po kon­tro­verz­ně při­ja­té wes­ter­no­vé kome­dii Všechny ces­ty vedou do hro­bu se tak vra­cí zpět k pří­bě­hu o oživlém plyšá­ko­vi. A prav­dou je, že pokud se vám zamlou­va­la jed­nič­ka, s návště­vou kina bys­te nemě­li otá­let. 

Ted a Tami-Lynn (Jessica Barth) se roz­hod­li, že jedi­ný způ­sob jak zachrá­nit jejich vztah je, že si poří­dí dítě. Problém ovšem je, že Ted, jako ve své pod­sta­tě ply­šo­vá hrač­ka pro děti, na to nemá potřeb­nou výba­vu. Rozhodnou se tedy pro vyhle­dá­ní pomo­ci umě­lým oplod­ně­ním a pří­pad­nou adop­cí dítě­te. Jejich sna­ha ovšem vyvo­lá zájem ze stra­ny stá­tu, kte­rý se začne koneč­ně zají­mat o legál­ní sta­tus Teda a jeho občan­ská prá­va. Díky tomu Ted při­chá­zí o svůj život, svá prá­va a stá­vá se opět legál­ně majet­kem, o kte­rý mají zájem i jeho původ­ní výrob­ci...
Úspěch jed­nič­ky bylo papí­ro­vě poměr­ně těž­ké napo­do­bit. Seth MacFarlane svým prv­ním fil­mem před­ve­dl něco nové­ho, ori­gi­nál­ní­ho a ve zpět­ném pohle­du doce­la oje­di­ně­lé­ho (dru­hé a tře­tí shléd­nu­tí onou absen­cí novo­ty a pře­kva­pe­ní z nové­ho doce­la rapid­ně ubí­rá na efekt­nos­ti kome­die). Je pro­to tedy fajn, že se nevy­dá­vá stej­nou ces­tou, nicmé­ně bere si posta­vy a jejich jed­nič­kou před­sta­ve­né vzta­hy a spo­le­čen­ské zvyk­los­ti a sta­ví je do nových situ­a­cí (byť někte­ré, pře­de­vším v závě­ru nápad­ně při­po­mí­na­jí udá­los­ti jed­nič­ky). Díky tomu se tak dvoj­ka Médi pře­su­nu­je od témat dospí­vá­ní a uvě­do­mo­vá­ní si vlast­ní zod­po­věd­nos­ti k téma­tům hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty a mís­ta ve spo­leč­nos­ti.
Během toho ovšem neza­po­mí­ná ser­ví­ro­vat vydat­nou por­ci kou­sa­vé­ho humo­ru a absurd­ní nad­sáz­ky a to i přes­to, že v něko­li­ka mís­tech až doce­la nepří­jem­ně zvol­ní tem­po či zváž­ní udá­los­ti. Často totiž humor fil­mu tne do živé­ho a někte­ré one line­ry jsou bez pře­há­ně­ní kome­di­ál­ní zla­to, kte­ré vám v hlav­ně uvíz­ne na něja­kou dobu. To vše je pod­po­ře­no opět parád­ním zpra­co­vá­ním, kte­ré ani na moment nese­lhá­vá a baví, stej­ně jako hned něko­lik zají­ma­vých herec­kých tvá­ří, kte­ré se obje­ví v men­ší či vět­ší roli (obzvláš­tě Liam Neeson si kra­de film pro sebe). Do toho si při­počtě­te nakaž­li­vý soun­d­track a máte ide­ál­ní let­ní kome­dii se kte­rou se lze více než dob­ře scho­vat před ved­ry kte­ré panu­jí ven­ku. Dokonce v mno­ha ohle­dech díky svo­jí sebe­u­vě­do­mě­los­ti pře­ko­ná­vá v kva­li­tách prv­ní díl.
Ve své pod­sta­tě je to tedy pře­de­vším o tom, zda-li vám sed­ne druh humo­ru, se kte­rým MacFarlane a spol ope­ru­jí. Pokud se vám pře­de­šlé dva hra­ní fil­my toho­to komi­ka a pří­pad­ně jeho seri­á­ly líbi­ly, z dvoj­ky toho­hle chlu­pá­če bude­te bez­pod­mí­neč­ně nad­še­ní. Zbytku bych radil zvá­žit, či podob­ně obhroub­lá kome­die je dle vaše­ho gusta. Pokud ano, smě­le do kli­ma­ti­zo­va­né­ho kinosá­lu, neboť zábav­něj­ší kome­dii v posled­ní době širo­ko dale­ko nena­jde­te.
Návrat Setha MacFarlanea k jeho hra­né­mu debu­tu se vyve­dl na jed­nič­ku. Výborný sequel, kte­rý lidem nala­dě­ným na jeho spe­ci­fic­ký humor při­ná­ší vydat­nou por­ci zába­vy, nad­sáz­ky a kou­sa­vé­ho, až za hra­ni­ce běž­ných mra­vů jdou­cí­ho, humo­ru. Jistě, je tam pár slab­ších míst ale ty jsem díky něko­li­ka napros­to per­fekt­ním momen­tům a one line­rům ochot­ný bez pro­blé­mu pře­hléd­nout. Zkrátka parád­ní let­ní kome­die, kte­rá navíc v mno­hém pře­ko­ná­vá díl prv­ní.   
 

 Koktejl:

40% Méďa
20% Identita
20% Hrubozrnná kome­die
20% Vydařené pokra­čo­vá­ní 

Méďa 2
(Ted 2, Macík 2)
Komedie
USA, 2015, 125 min

Režie: Seth MacFarlane
Scénář: Seth MacFarlane, Alec Sulkin, Wellesley Wild
Kamera: Michael Barrett
Hudba: Walter Murphy
Hrají: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Morgan Freeman, Seth MacFarlane, Patrick Warburton, Jessica Barth, Richard Schiff, Martin Klebba, Liam Neeson, Tina Grimm, Michael Dorn, Dennis Haysbert, Sam J. Jones, John Slattery, David Hasselhoff, Philip Casnoff, Nana Visitor, Bryan Casserly, Tom Brady, Giovanni Ribisi

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 02.07.2015 CinemArt
Slovensko V kinech od: 02.07.2015 Barracuda Movie
USA V kinech od: 26.06.2015 Universal Pictures

http://www.csfd.cz/film/292988-meda/
http://www.imdb.com/title/tt1637725/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie8. července 2015 Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět co nejvíc členů původního týmu VFX, kteří pracovali na Méďovi, a kteří pracovali pod vedením […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Design a lokace8. července 2015 Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu se výroba vrátila i s filmem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samostatnou postavou a John s Tedem […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie8. července 2015 Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie Když MacFarlane spolu s producenty přišli za Wahlbergem s nápadem na Méďu 2, nemusel se herec dlouho rozmýšlet. „Ten první film byl největší původní nepřístupnou komedií všech dob z […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […] Posted in Speciály
  • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - 45 %6. prosince 2015 Méďa 2 - 45 % Tak letošní Vánoční rok výtečný na filmové hity. Jedním z filmových letošních premiér byl i Méďa 2. Druhý díl Méďy Teda, který hulí, souloží a užívá si života se svým hromským […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sedm - Dva policisté David Mills a William Somerset (Brad Pitt a Morgan Freeman) jsou na stopě geniálního vraha...7. října 2020 Sedm - Dva policisté David Mills a William Somerset (Brad Pitt a Morgan Freeman) jsou na stopě geniálního vraha... ...zodpovědného za sérii děsivých vražd, jejichž oběti spojuje sedm smrtelných hříchů..... David Fincher je jedním z těch hollywoodských režisérů, který se propracoval skrz svou významnou […] Posted in Retro filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,29262 s | počet dotazů: 235 | paměť: 58314 KB. | 11.08.2022 - 13:57:26