Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie

Když MacFarlane spo­lu s pro­du­cen­ty při­šli za Wahlbergem s nápa­dem na Méďu 2, nemu­sel se herec dlou­ho roz­mýš­let. „Ten prv­ní film byl nej­vět­ší původ­ní nepří­stup­nou kome­dií všech dob z dob­ré­ho důvo­du,” říká Wahlberg. „Měla v sobě úžas­ný humor, ale taky srd­ce. V Méďovi drží­te pal­ce Johnovi, aby si udr­žel vztah s Tedem. Důvodem, proč jsem já byl nad­še­ný z mož­nos­ti točit Méďu 2, bylo to, že jsem věděl, že budu pra­co­vat se Sethem. Tohle je popr­vé, kdy jsem dělal pokra­čo­vá­ní něja­ké­ho fil­mu, pro­to­že jsem věděl, že Seth to posu­ne na dal­ší úro­veň.”

Wahlberg sou­hla­sí s pro­du­cen­ty, že John a Ted jsou doko­na­lí hrom­ský kámo­ši a nasti­ňu­je situ­a­ci, kde se prá­vě celo­ži­vot­ní přá­te­lé nachá­ze­jí: „V prv­ním fil­mu doká­zal John skvě­le balan­co­vat mezi udr­žo­vá­ním vzta­hu se svým nej­lep­ším pří­te­lem a odpo­věd­nos­tí - doká­zal být odpo­věd­ným mužem, jaké­ho chtě­la mít jeho pří­tel­ky­ně a budou­cí man­žel­ka. Teď je o pár let víc a John je roz­ve­de­ný, opět svo­bod­ný a nechce se zaplést do žád­né­ho dal­ší­ho vzta­hu, pro­to­že se nechce v tom­to smě­ru zno­vu zra­nit nebo zkla­mat.”

Zatímco John je typ „všu­de jsem byl, všech­no jsem viděl”, je teď řada na Tedovi, aby se poku­sil udr­žet vztah, kte­rý je pro něj zásad­ní. Wahlberg vysvět­lu­je: „Ted dělá všech­no, co může, aby si udr­žel Tami-Lynn. Chce být odpo­věd­ným dospě­lým a chce být otcem, a to zna­me­ná spous­tu růz­ných a zají­ma­vých výzev. Když John a Ted spo­leč­ně pra­cu­jí na žalo­bě na stát kvů­li Tedově osob­nos­ti, vidí­me, že mají sku­teč­ný cíl, za kte­rý boju­jí. Lidé budou Tedovi držet pal­ce, aby to doká­zal.”

Vedle Wahlberga se před­sta­ví Amanda Seyfried v roli Samanthy L. Jacksonové, nad­še­né mla­dé advo­kát­ky, kte­rá se Tedova pří­pa­du ujme pro bono. Její posta­vu při­rov­ná­vá MacFarlane k Dorothy Lamour z kla­sic­kých kome­dií Boba Hopea a Binga Crosbyho. Herečka říká: „Se Sethem jsem děla­la Všechny ces­ty vedou do hro­bu. Je vel­mi loa­jál­ní, když se mu někdo líbí, oslo­ví ho zno­vu; svou pra­cí žije. Po skon­če­ní natá­če­ní jsme byli v kon­tak­tu. Jednou mi zavo­lal a z legra­ce jsem se ho zepta­la, co budu hrát v Méďovi 2. O něko­lik měsí­ců poz­dě­ji se ozval zno­vu a ptal se ‘Co děláš v červ­nu?’ a nabí­dl mi roli Samanthy.”

Více na Kritiky.cz
Za nový žánr slovenského filmu se představilo road movie Stanko Film se natáčel čtyři roky, hráli v něm neherci mimo hlavní postavu v podání Petera Kočana...
Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV Jednotlivé příznaky HIV se liší od jedné osoby k druhé. Pokud máte aktivní sexuální živo...
Nejlepším lékem proti samotě a smutku jsou knihy, nejlepší čtenáři jsou z Broken Wheel a nejlepší sex je ten, který jsme neměli… Co může spojovat dvě ženy odlišného věku, žijící v jiných světadílech? Osmadvacetiletou...
55. ZLÍN FEST: V HLAVNÍ ROLI FILIP ...
Terapie III. - EPIZODA 1: Pondělí 14:00, Lucia ...

„Samantha je čer­stvou absol­vent­kou práv a hle­dá ve fir­mě své mís­to,” popi­su­je Seyfried svou posta­vu. „Pracuje u své­ho strý­ce jako kon­ci­pi­ent­ka, a to vel­mi tvr­dě. Je milá, ale pří­le­ži­tost­ně – dob­ře, den­ně - nepo­hrd­ne dob­rým hule­ním a je dost nekon­venč­ní. Když Ted s Johnem při­jdou do její kan­ce­lá­ře popr­vé, je úpl­ně zma­te­ná a tak si oba říka­jí, jak může tahle roz­tr­ži­tá mimóz­ka vyhrát jejich pří­pad a zís­kat zpět Tedovu osob­nost?”

Stuber vysvět­lu­je, proč mají chla­pi pochyb­nos­ti: „Když pot­ka­jí Samanthu popr­vé, nejsou si vůbec jis­tí, že je tou pra­vou oso­bou. Je doce­la mla­dá a oni nevě­dí, jest­li bude schop­ná ten pří­pad hájit.” U Johna a Teda ale lás­ka k trá­vě pře­bi­je vše. „Jakmile ale vytáh­ne hule­ní, najed­nou je z ní per­fekt­ní práv­nič­ka. Mezi nimi tře­mi je výbor­ná dyna­mi­ka a Samantha ten pří­pad vez­me pro­to, že věří, že si to Ted zaslou­ží.”

Sulkin zdů­vod­ňu­je Johnův nový milost­ný objev: „Věděli jsme, že pro Méďu 2 nebu­de­me mít Milu Kunis, tak jsme to chtě­li v pří­bě­hu vyu­žít jako sou­část Johnovy emo­ci­o­nál­ní ces­ty. John prá­vě pro­ží­vá vel­mi smut­né obdo­bí, pro­to­že s ženou, se kte­rou se ože­nil, nešlo vše tak, jak oče­ká­val, a s tím se může zto­tož­nit spous­ta lidí. Když potom začne ta práv­ní část pří­bě­hu, sezná­mí­me se se Samanthou a zjis­tí­me, že by se moh­la stát objek­tem jeho dal­ší­ho vel­ké­ho milost­né­ho zájmu. Je pořád v poho­dě, zatím­co Lori na Johnovi pořád vidě­la něja­ké chy­by. Samantha je dale­ko nekon­flikt­něj­ší a na stej­né vlně jako John. Věříme, že od chví­le, kdy ji divá­ci uvi­dí, budou držet pal­ce, aby se ti dva dali dohro­ma­dy.”

Více na Kritiky.cz
Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin Detektivní seriály mají vždy velkou diváckou podporu a sledovanost. Je totiž tak lákavé a sy...
#2081: Super Spellsword Sága: Legenda o Nekonečnu Super Spellsword Sága: Legenda o NekonečnuVydalo nakladatelství Labyrint v pevné vazbě v r...
Beze stop (Leave No Trace) – Recenze – 70% Beze stop je drama americké nezávislé režisérky a scenáristky Debry Granik, která vešla ve ...
JAN SAUDEK Jan Saudek (nar. 13. 5. 1935, Praha) je slavný český fotograf, který svojí tvorbou oslovil svě...
Tiché místo - STVOŘENÍ Nebezpečí, kterému Abbottovi čelí, je zintenzivněno příkrým rozsahem hrozby. Ta stvoření,...

Další hereč­kou, kte­rá se po boku MacFarlanea a Wahlberga vra­cí na scé­nu, je Jessica Barth v roli Tami-Lynn, Tedovy kole­gy­ně z obcho­du s potra­vi­na­mi, kte­rá s med­víd­kem nejdřív ran­di­la a nako­nec si ho i vza­la. „Nejdřív bylo všech­no skvě­lé, ale po něko­li­ka letech oba trpí finanč­ně i emo­ci­o­nál­ně a zaži­jí i pár pěk­ně ost­rých hádek,” vysvět­lu­je Barth. „A mys­lí si, že dítě je opět spo­jí.”

Když stát odmít­ne při­znat Tedovi osob­nost, sta­ne se Tami-Lynn jed­nou z jeho nej­zu­ři­věj­ších obháj­ců. „Ted a Tami-Lynn jsou abso­lut­ně loa­jál­ní,” dodá­vá hereč­ka. „Taková je jejich pod­sta­ta. Jsou čest­ní a upřím­ní, ani jeden z nich nic nepřed­stí­rá. Samozřejmě mají své pro­blémy, ale oba se oprav­du milu­jí. Tami-Lynn má srd­ce ze zla­ta. Možná není úpl­ně výřeč­ná, ale to je to, co se mi na ní líbí.”

Podruhé se ve fil­mu obje­vu­je také Giovanni Ribisi jako Tedem posed­lý Donny, kte­rý se nemů­že zba­vit myš­len­ky, že budou s Tedem nej­lep­ší přá­te­lé. O své vra­žed­né roli herec říká: „Ted Donnyho fas­ci­nu­je. Je jeho nej­vět­ší fanou­šek a teď to pře­hnal. To se může snad­no stát. V tomhle fil­mu se zno­vu vyno­ří ze stí­nů bah­na Bostonu a pokra­ču­je ve své misi vytvo­řit spo­je­nec­tví s Tedem. Dostane prá­ci jako vrát­ný ve spo­leč­nos­ti, kte­rá Teda před 30 lety vyro­bi­la. Donny pře­svěd­čí gene­rál­ní­ho ředi­te­le Toma Jessupa k účas­ti na plá­nu jít po Tedovi a vyrá­bět ho séri­o­vě, což spo­leč­nos­ti při­ne­se mili­ar­dy.”

Více na Kritiky.cz
Altaïr komiks – #003 ...
Rex-patriates Rex-patriates je povedený satirický příběh skupinky čtyř mladých Američanů, kteří přije...
Kubrick - Osvícení Nikdo si doposud neuvědomil, jaký taj a um se skrývá pod prostou zkratkou KK. Jistě mi odpustí...
Na Prima Comedy Central míří britský sitcom My Family Do sbírky rodinných seriálů na Prima Comedy Central přibude nový exemplář. Úspěšný brits...
Overwatch si k olympijským hrám připravil nový obsah Letní olympijské hry začínají v brazilské metropoli Rio De Janeiro už v sobotu a Overwatch ...

Producenti oce­ňu­jí her­co­vu schop­nost vžít se do posta­vy psy­cho­pa­ta. „Giovanni je úžas­ný herec,” komen­tu­je to Clark, „a všech­no, co dělá jako niče­ma, vyvo­lá oka­mži­tou ško­do­li­bou radost. Pokračuje ve svých neka­lých zámě­rech. Všechny soud­ní pro­cedu­ry pro­běh­ly a je teď zpát­ky na uli­ci… ale neztra­til nic ze své posed­los­ti mít Teda. Takže Danny teď po Tedovi jde, a pod­sta­tou pří­bě­hu je to, že pokud je Ted oso­ba, jde o únos – ale pokud není, je to jen krá­dež hrač­ky za 59 dola­rů.”

Do fil­mu se dále opět vra­cí nad­še­nec z bojo­vé­ho klu­bu, Johnův kole­ga Guy, kte­ré­ho hra­je Patrick Warburton, dále Bill Smitrovich jako Frank, extrém­ně trpě­li­vý nad­ří­ze­ný Teda a Tami-Lynn, Sam J. Jones, kte­rý splý­vá s posta­vou Flashe Gordona a Patrick Stewart jako vypra­věč fil­mu.

Nově ve fil­mu divá­ci uvi­dí drži­te­le Oscara Morgana Freemana jako Patricka Meighana, Tedova a Johnova advo­ká­ta, kte­rý je ocho­ten je zastu­po­vat u nej­vyš­ší­ho sou­du v zemi. Stuber nasti­ňu­je smy­sl této posta­vy v Méďovi 2: „Myšlenkou bylo, že muse­jí pro­hrát spor v Massachusetts a nevy­hnu­tel­ně se musí obje­vit jedi­ný skvě­lý práv­ník v Americe, kte­rý se toho pří­pa­du může ujmout. Touto oso­bou je posta­va Morgana Freemana, kte­rá síd­lí v New York City. Jakmile Ted, Samantha a John usou­dí, že ho potře­bu­jí a roz­hod­nou se, že se odvo­la­jí, sko­čí do auta a jedou z Bostonu do New Yorku.”

Více na Kritiky.cz
Simpsonovi: S30E15: 101 Mitigations České titulky pro 15. epizodu 30. sezóny ...
JAN SAUDEK Jan Saudek (nar. 13. 5. 1935, Praha) je slavný český fotograf, který svojí tvorbou oslovil svě...
Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 % Mladý Percy Jackson vypadá jako obyčejný náctiletý mladíček, ale zdání klame. Jako dítě ...
Táta je doma 2 - 65 % Před dvěma roky byla  komedie Táta je doma, v němž spolu hráli Mark Wahlberg(Dusty) a Will Fe...
Cockneys vs. Zombies [50%] Všichni nemrtví pozor, přichází další partička, na kterou byste si měli dát pozor. Zombie ...

MacFarlane vzpo­mí­ná, co účast oblí­be­né­ho her­ce pro výro­bu zna­me­na­la: „Byl to skvě­lý tah, dostat do toho fil­mu Morgana, a spe­ci­ál­ně pro tuhle roli. Jeho posta­va je fik­tiv­ní advo­kát spe­ci­a­li­zo­va­ný na lid­ská prá­va, nej­vý­znam­něj­ší v celé zemi. Potřebovali jsme něko­ho, o kom oka­mži­tě, hned jakmi­le ote­vře­te dve­ře jeho kan­ce­lá­ře a on se posta­ví, víte, že to je ten kou­zel­ník na kon­ci ces­ty.”

Herec John Slattery z TV seri­á­lu Mad Men se v kome­dii před­sta­ví jako Shep Wild, uhla­ze­ný advo­kát, kte­rý boju­je za to, aby Ted zůstal majet­kem. Seyfried při­bli­žu­je jeho posta­vu takhle: „Shep Wild je vel­ký, sexy, jako liš­ka stří­bro­še­dý práv­ník, kte­rý za svou kari­é­ru nepro­hrál jedi­ný pří­pad. Zastupuje stát Massachusetts a popr­vé ho potká­vá­me ve scé­ně, kde spo­lu popr­vé jde­me k sou­du bojo­vat o Tedovu osob­nost.”

Zajímavé je, že pro­hna­ný advo­kát má s ostat­ní­mi posta­va­mi svě­ta Médi 2 něco spo­leč­né­ho. Scenárista Wild vysvět­lu­je: „Prostě jsme všech­ny posta­vy pojme­no­va­li po někom, koho zná­me. Shep Wild je Henry Shepherdson Wild: můj táta. Táta není vůbec jako John Slattery, ale řek­li jsme si ’Co tře­ba jmé­no mého otce?’ Teď je můj táta nesmr­tel­ný díky tomuhle fil­mu.”

Cameos je v tom­to fil­mu pří­liš mno­ho na to, abychom je vyjme­no­vá­va­li – a sto­jí za to se nechat pře­kva­pit.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním […]
  • Méďa 2 | Ted 2 [80%]7. července 2015 Méďa 2 | Ted 2 [80%] Komik a tvůrce Seth MacFarlane, známý především coby otec seriálů Family Guy a American Dad!, před třemi lety do kin přivedl svůj celovečerní hraný debut Méďa, který nejen že zaujal […]
  • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […]
  • Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie8. července 2015 Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět co nejvíc členů původního týmu VFX, kteří pracovali na Méďovi, a kteří pracovali pod vedením […]
  • Méďa 2 - Design a lokace8. července 2015 Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu se výroba vrátila i s filmem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samostatnou postavou a John s Tedem […]
  • Méďa 2 - 45 %6. prosince 2015 Méďa 2 - 45 % Tak letošní Vánoční rok výtečný na filmové hity. Jedním z filmových letošních premiér byl i Méďa 2. Druhý díl Méďy Teda, který hulí, souloží a užívá si života se svým hromským […]
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %3. června 2014 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […]
  • Muži v černém 27. června 2018 Muži v černém 2 OBSAH Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrátili hrozbu intergalaktické katastrofy obrovských rozměrů. Kay se mezitím vrátil do běžného […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů11. září 2019 Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů U filmu není David Fincher žádný nováček, po premiéře jeho filmového debutu "Vetřelec 3" bylo jasně vidět jakým směrem se Fincher vydá do svého režisérského života. SEDM, nejenže se […]