Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie

Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když MacFarlane spo­lu s pro­du­cen­ty při­šli za Wahlbergem s nápa­dem na Méďu 2, nemu­sel se herec dlou­ho roz­mýš­let. „Ten prv­ní film byl nej­vět­ší původ­ní nepří­stup­nou kome­dií všech dob z dob­ré­ho důvo­du,” říká Wahlberg. „Měla v sobě úžas­ný humor, ale taky srd­ce. V Méďovi drží­te pal­ce Johnovi, aby si udr­žel vztah s Tedem. Důvodem, proč jsem já byl nad­še­ný z mož­nos­ti točit Méďu 2, bylo to, že jsem věděl, že budu pra­co­vat se Sethem. Tohle je popr­vé, kdy jsem dělal pokra­čo­vá­ní něja­ké­ho fil­mu, pro­to­že jsem věděl, že Seth to posu­ne na dal­ší úro­veň.”

Wahlberg sou­hla­sí s pro­du­cen­ty, že John a Ted jsou doko­na­lí hrom­ský kámo­ši a nasti­ňu­je situ­a­ci, kde se prá­vě celo­ži­vot­ní přá­te­lé nachá­ze­jí: „V prv­ním fil­mu doká­zal John skvě­le balan­co­vat mezi udr­žo­vá­ním vzta­hu se svým nej­lep­ším pří­te­lem a odpo­věd­nos­tí - doká­zal být odpo­věd­ným mužem, jaké­ho chtě­la mít jeho pří­tel­ky­ně a budou­cí man­žel­ka. Teď je o pár let víc a John je roz­ve­de­ný, opět svo­bod­ný a nechce se zaplést do žád­né­ho dal­ší­ho vzta­hu, pro­to­že se nechce v tom­to smě­ru zno­vu zra­nit nebo zkla­mat.”

Zatímco John je typ „všu­de jsem byl, všech­no jsem viděl”, je teď řada na Tedovi, aby se poku­sil udr­žet vztah, kte­rý je pro něj zásad­ní. Wahlberg vysvět­lu­je: „Ted dělá všech­no, co může, aby si udr­žel Tami-Lynn. Chce být odpo­věd­ným dospě­lým a chce být otcem, a to zna­me­ná spous­tu růz­ných a zají­ma­vých výzev. Když John a Ted spo­leč­ně pra­cu­jí na žalo­bě na stát kvů­li Tedově osob­nos­ti, vidí­me, že mají sku­teč­ný cíl, za kte­rý boju­jí. Lidé budou Tedovi držet pal­ce, aby to doká­zal.”

Vedle Wahlberga se před­sta­ví Amanda Seyfried v roli Samanthy L. Jacksonové, nad­še­né mla­dé advo­kát­ky, kte­rá se Tedova pří­pa­du ujme pro bono. Její posta­vu při­rov­ná­vá MacFarlane k Dorothy Lamour z kla­sic­kých kome­dií Boba Hopea a Binga Crosbyho. Herečka říká: „Se Sethem jsem děla­la Všechny ces­ty vedou do hro­bu. Je vel­mi loa­jál­ní, když se mu někdo líbí, oslo­ví ho zno­vu; svou pra­cí žije. Po skon­če­ní natá­če­ní jsme byli v kon­tak­tu. Jednou mi zavo­lal a z legra­ce jsem se ho zepta­la, co budu hrát v Méďovi 2. O něko­lik měsí­ců poz­dě­ji se ozval zno­vu a ptal se ‘Co děláš v červ­nu?’ a nabí­dl mi roli Samanthy.”

„Samantha je čer­stvou absol­vent­kou práv a hle­dá ve fir­mě své mís­to,” popi­su­je Seyfried svou posta­vu. „Pracuje u své­ho strý­ce jako kon­ci­pi­ent­ka, a to vel­mi tvr­dě. Je milá, ale pří­le­ži­tost­ně – dob­ře, den­ně - nepo­hrd­ne dob­rým hule­ním a je dost nekon­venč­ní. Když Ted s Johnem při­jdou do její kan­ce­lá­ře popr­vé, je úpl­ně zma­te­ná a tak si oba říka­jí, jak může tahle roz­tr­ži­tá mimóz­ka vyhrát jejich pří­pad a zís­kat zpět Tedovu osob­nost?”

Stuber vysvět­lu­je, proč mají chla­pi pochyb­nos­ti: „Když pot­ka­jí Samanthu popr­vé, nejsou si vůbec jis­tí, že je tou pra­vou oso­bou. Je doce­la mla­dá a oni nevě­dí, jest­li bude schop­ná ten pří­pad hájit.” U Johna a Teda ale lás­ka k trá­vě pře­bi­je vše. „Jakmile ale vytáh­ne hule­ní, najed­nou je z ní per­fekt­ní práv­nič­ka. Mezi nimi tře­mi je výbor­ná dyna­mi­ka a Samantha ten pří­pad vez­me pro­to, že věří, že si to Ted zaslou­ží.”

Sulkin zdů­vod­ňu­je Johnův nový milost­ný objev: „Věděli jsme, že pro Méďu 2 nebu­de­me mít Milu Kunis, tak jsme to chtě­li v pří­bě­hu vyu­žít jako sou­část Johnovy emo­ci­o­nál­ní ces­ty. John prá­vě pro­ží­vá vel­mi smut­né obdo­bí, pro­to­že s ženou, se kte­rou se ože­nil, nešlo vše tak, jak oče­ká­val, a s tím se může zto­tož­nit spous­ta lidí. Když potom začne ta práv­ní část pří­bě­hu, sezná­mí­me se se Samanthou a zjis­tí­me, že by se moh­la stát objek­tem jeho dal­ší­ho vel­ké­ho milost­né­ho zájmu. Je pořád v poho­dě, zatím­co Lori na Johnovi pořád vidě­la něja­ké chy­by. Samantha je dale­ko nekon­flikt­něj­ší a na stej­né vlně jako John. Věříme, že od chví­le, kdy ji divá­ci uvi­dí, budou držet pal­ce, aby se ti dva dali dohro­ma­dy.”

Další hereč­kou, kte­rá se po boku MacFarlanea a Wahlberga vra­cí na scé­nu, je Jessica Barth v roli Tami-Lynn, Tedovy kole­gy­ně z obcho­du s potra­vi­na­mi, kte­rá s med­víd­kem nejdřív ran­di­la a nako­nec si ho i vza­la. „Nejdřív bylo všech­no skvě­lé, ale po něko­li­ka letech oba trpí finanč­ně i emo­ci­o­nál­ně a zaži­jí i pár pěk­ně ost­rých hádek,” vysvět­lu­je Barth. „A mys­lí si, že dítě je opět spo­jí.”

Když stát odmít­ne při­znat Tedovi osob­nost, sta­ne se Tami-Lynn jed­nou z jeho nej­zu­ři­věj­ších obháj­ců. „Ted a Tami-Lynn jsou abso­lut­ně loa­jál­ní,” dodá­vá hereč­ka. „Taková je jejich pod­sta­ta. Jsou čest­ní a upřím­ní, ani jeden z nich nic nepřed­stí­rá. Samozřejmě mají své pro­blémy, ale oba se oprav­du milu­jí. Tami-Lynn má srd­ce ze zla­ta. Možná není úpl­ně výřeč­ná, ale to je to, co se mi na ní líbí.”

Podruhé se ve fil­mu obje­vu­je také Giovanni Ribisi jako Tedem posed­lý Donny, kte­rý se nemů­že zba­vit myš­len­ky, že budou s Tedem nej­lep­ší přá­te­lé. O své vra­žed­né roli herec říká: „Ted Donnyho fas­ci­nu­je. Je jeho nej­vět­ší fanou­šek a teď to pře­hnal. To se může snad­no stát. V tomhle fil­mu se zno­vu vyno­ří ze stí­nů bah­na Bostonu a pokra­ču­je ve své misi vytvo­řit spo­je­nec­tví s Tedem. Dostane prá­ci jako vrát­ný ve spo­leč­nos­ti, kte­rá Teda před 30 lety vyro­bi­la. Donny pře­svěd­čí gene­rál­ní­ho ředi­te­le Toma Jessupa k účas­ti na plá­nu jít po Tedovi a vyrá­bět ho séri­o­vě, což spo­leč­nos­ti při­ne­se mili­ar­dy.”

Producenti oce­ňu­jí her­co­vu schop­nost vžít se do posta­vy psy­cho­pa­ta. „Giovanni je úžas­ný herec,” komen­tu­je to Clark, „a všech­no, co dělá jako niče­ma, vyvo­lá oka­mži­tou ško­do­li­bou radost. Pokračuje ve svých neka­lých zámě­rech. Všechny soud­ní pro­cedu­ry pro­běh­ly a je teď zpát­ky na uli­ci… ale neztra­til nic ze své posed­los­ti mít Teda. Takže Danny teď po Tedovi jde, a pod­sta­tou pří­bě­hu je to, že pokud je Ted oso­ba, jde o únos – ale pokud není, je to jen krá­dež hrač­ky za 59 dola­rů.”

Do fil­mu se dále opět vra­cí nad­še­nec z bojo­vé­ho klu­bu, Johnův kole­ga Guy, kte­ré­ho hra­je Patrick Warburton, dále Bill Smitrovich jako Frank, extrém­ně trpě­li­vý nad­ří­ze­ný Teda a Tami-Lynn, Sam J. Jones, kte­rý splý­vá s posta­vou Flashe Gordona a Patrick Stewart jako vypra­věč fil­mu.

Nově ve fil­mu divá­ci uvi­dí drži­te­le Oscara Morgana Freemana jako Patricka Meighana, Tedova a Johnova advo­ká­ta, kte­rý je ocho­ten je zastu­po­vat u nej­vyš­ší­ho sou­du v zemi. Stuber nasti­ňu­je smy­sl této posta­vy v Méďovi 2: „Myšlenkou bylo, že muse­jí pro­hrát spor v Massachusetts a nevy­hnu­tel­ně se musí obje­vit jedi­ný skvě­lý práv­ník v Americe, kte­rý se toho pří­pa­du může ujmout. Touto oso­bou je posta­va Morgana Freemana, kte­rá síd­lí v New York City. Jakmile Ted, Samantha a John usou­dí, že ho potře­bu­jí a roz­hod­nou se, že se odvo­la­jí, sko­čí do auta a jedou z Bostonu do New Yorku.”

MacFarlane vzpo­mí­ná, co účast oblí­be­né­ho her­ce pro výro­bu zna­me­na­la: „Byl to skvě­lý tah, dostat do toho fil­mu Morgana, a spe­ci­ál­ně pro tuhle roli. Jeho posta­va je fik­tiv­ní advo­kát spe­ci­a­li­zo­va­ný na lid­ská prá­va, nej­vý­znam­něj­ší v celé zemi. Potřebovali jsme něko­ho, o kom oka­mži­tě, hned jakmi­le ote­vře­te dve­ře jeho kan­ce­lá­ře a on se posta­ví, víte, že to je ten kou­zel­ník na kon­ci ces­ty.”

Herec John Slattery z TV seri­á­lu Mad Men se v kome­dii před­sta­ví jako Shep Wild, uhla­ze­ný advo­kát, kte­rý boju­je za to, aby Ted zůstal majet­kem. Seyfried při­bli­žu­je jeho posta­vu takhle: „Shep Wild je vel­ký, sexy, jako liš­ka stří­bro­še­dý práv­ník, kte­rý za svou kari­é­ru nepro­hrál jedi­ný pří­pad. Zastupuje stát Massachusetts a popr­vé ho potká­vá­me ve scé­ně, kde spo­lu popr­vé jde­me k sou­du bojo­vat o Tedovu osob­nost.”

Zajímavé je, že pro­hna­ný advo­kát má s ostat­ní­mi posta­va­mi svě­ta Médi 2 něco spo­leč­né­ho. Scenárista Wild vysvět­lu­je: „Prostě jsme všech­ny posta­vy pojme­no­va­li po někom, koho zná­me. Shep Wild je Henry Shepherdson Wild: můj táta. Táta není vůbec jako John Slattery, ale řek­li jsme si ’Co tře­ba jmé­no mého otce?’ Teď je můj táta nesmr­tel­ný díky tomuhle fil­mu.”

Cameos je v tom­to fil­mu pří­liš mno­ho na to, abychom je vyjme­no­vá­va­li – a sto­jí za to se nechat pře­kva­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie8. července 2015 Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět co nejvíc členů původního týmu VFX, kteří pracovali na Méďovi, a kteří pracovali pod vedením […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Design a lokace8. července 2015 Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu se výroba vrátila i s filmem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samostatnou postavou a John s Tedem […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […] Posted in Speciály
  • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 | Ted 2 [80%]7. července 2015 Méďa 2 | Ted 2 [80%] Komik a tvůrce Seth MacFarlane, známý především coby otec seriálů Family Guy a American Dad!, před třemi lety do kin přivedl svůj celovečerní hraný debut Méďa, který nejen že zaujal […] Posted in Filmové recenze
  • Méďa 2 - 45 %6. prosince 2015 Méďa 2 - 45 % Tak letošní Vánoční rok výtečný na filmové hity. Jedním z filmových letošních premiér byl i Méďa 2. Druhý díl Méďy Teda, který hulí, souloží a užívá si života se svým hromským […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sedm - Dva policisté David Mills a William Somerset (Brad Pitt a Morgan Freeman) jsou na stopě geniálního vraha...7. října 2020 Sedm - Dva policisté David Mills a William Somerset (Brad Pitt a Morgan Freeman) jsou na stopě geniálního vraha... ...zodpovědného za sérii děsivých vražd, jejichž oběti spojuje sedm smrtelných hříchů..... David Fincher je jedním z těch hollywoodských režisérů, který se propracoval skrz svou významnou […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,04700 s | počet dotazů: 253 | paměť: 61931 KB. | 08.12.2022 - 11:34:23