Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mechanický pomeranč

Mechanický pomeranč

Ve vašem živo­tě jste buď tím kdo je poni­žo­va­ný, nebo tím kdo poni­žu­je. Můžete pro­tes­to­vat, ale nikdy se necho­vá­te k dru­hým jako k sobě rov­ným. Existují tu totiž věci, kte­ré vás řadí o pro­ti dru­hé­mu výše a nebo níže. Ale obvykle toto poni­žo­vá­ní nevy­plou­vá na povrch, a pro­to se s ním zříd­kakdy setká­me, i když o něm víme. Ale co tako­vý Adolf Hitler, Benito Mussoliny a nebo hlav­ní hrdi­na naše­ho pří­bě­hu Alexander DeLarge…

Alex je vůd­cem par­ty, kte­rá páchá násil­né činy. Příběh se ode­hrá­vá v neu­r­či­té době, ale spí­še se při­klá­ní­te k  blíz­ké budouc­nos­ti. Tato doba trpí prá­vě na sku­pin­ky lidí, kte­ří se vyží­va­jí v ultra­ná­si­lí a  ničí živo­ty oby­čej­ným lidem. Alex je milov­ní­kem váž­né hud­by a jeho nej­ob­lí­be­něj­ším skla­da­te­lem je Ludwig van Bethoven. Celý film je pro­tkán vel­mi oso­bi­tě upra­ve­nou váž­nou hud­bou. Ta pří­bě­hu dává nový roz­měr a na někte­ré situ­a­ce se dívá­te více z nad­hle­du, což vám pomů­že lépe pocho­pit samot­ný pří­běh.

První hodin­ka Mechanického pome­ran­če nám odkry­je nej­bes­ti­ál­něj­ší činy, kte­ré Alex a jeho dru­go­vé ( těch­to neu­an­ců je ve fil­mu pře­hr­šel ) spácha­li. Film se zařa­dil mezi 5 nej­kon­tro­verz­něj­ších fil­mů všech dob. V Anglii byl dokon­ce za pře­hna­nou natu­ra­lis­tič­nost zkri­ti­zo­ván a sám Kubrick ho stá­hl z pro­mí­tá­ní a  pro­hlá­sil, že se tam odvy­sí­lá až po  jeho smr­ti. Což se také sta­lo ( Kubrick zemřel r.1999 ).

Alex v podá­ní bez­chyb­né­ho Malcolma McDowella ve své době vytvo­řil tako­vou malou mód­ní revo­lu­ci. Jeho obdi­vo­va­te­lé si zača­li lepit umě­lou řasu a oblé­kat se stej­ně jako on. Všiml jsem si, že Alex má na ruká­vech při­le­pe­ny lid­ské oči, což půso­bí tro­chu bizard­ně, ale má to sym­bo­li­zo­vat jeho dosa­vad­ní pře­va­hu a  nad­vlá­du. Jakmile se po vraž­dě jed­né ženy obje­vu­je v cele, na ruká­vech už nemá nic.

Po rela­tiv­ně krát­kém poby­tu ve věze­ní se Alex díky své oká­za­los­ti dostá­vá do insti­tu­tu Ludovico ( zají­ma­vá je podob­nost se jmé­nem jeho nej­ob­lí­be­něj­ší­ho skla­da­te­le ). Stává se objek­tem na kte­rý se apli­ku­je expe­ri­ment, při němž se má změ­nit na míru­mi­lov­né­ho člo­vě­ka. Díky meto­dě, při kte­ré mu pouš­tí fil­my zob­ra­zu­jí­cí nasí­lí si postup­ně tvo­ří aso­ci­a­ce s poci­tem stra­chu a nevol­nos­ti. Subjekt je vylé­čen, ale pře­stá­vá mít svo­bo­du roz­ho­do­vá­ní, kte­rá pat­ří mezi základ­ní svo­bo­dy člo­vě­ka. Čili člo­věk, kte­rý pro­jde tou­to „léčeb­nou kůrou“, ztrá­cí to co jej dělá člo­vě­kem.

Film má str­hu­jí­cí děj a postup­ně se vra­cí­me k mís­tům a situ­a­cím ve kte­rých se Alex už jedou oci­tl. Teď se dostá­vá do opač­né role. Do role kdy on je tím kdo je poni­žo­ván. Film má spous­tu geni­ál­ní myš­le­nek, já jsem vás chtěl navna­dit těmi nej­dů­le­ži­těj­ší­mi. Pokud hle­dá­te sil­ný pří­běh a nebo­jí­te se ultra­ná­si­lí  , tak se urči­tě do toho­to díla pana mis­tra Kubricka pusť­te.

Info
Režie: Stanley Kubrick
Hrají: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Warren Clarke, Adrienne Corri, Philip Stone, Steven Berkoff, Adolf Hitler
Originální název: A cloc­kwork oran­ge

Zajímavosti: Stanley Kubrick řekl, že pokud by nebyl Malcolm McDowell k dis­po­zi­ci pro natá­če­ní, film by nikdy nevznik­nul. Sebevražedný skok z budo­vy z per­spek­ti­vy Alexe byl nato­čen kame­rou v plas­to­vém boxu, kte­rý byl hozen ze stře­chy. Celkem si to vyžá­da­lo 6 poku­sů, než kra­bi­ce při­stá­la kame­rou dolů. Známá scé­na, ve kte­ré Alex zpí­vá a tan­cu­je do pís­ně „Signing in the Rain“ a záro­veň bije tyč­kou spi­so­va­te­le a jeho ženu vzni­ka­la 4 dny. Kubrick strá­vil přes­ně tak dlou­ho expe­ri­men­to­vá­ním, a pořád se mu něco nelí­bi­lo. Pak požá­dal, jest­li by McDowell mohl kolem postav pole­to­vat nebo tan­co­vat a něco si pro­zpě­vo­vat. Scéna se Kubrickovi tak líbi­la, že ihned z  natá­če­ní jeli s McDowellem domů a ihned kou­pi­li prá­va k pís­nič­ce „Signing in the Rain“ za 10tis dola­rů. Tu píseň si prý McDowell vybral pro svou impro­vi­za­ci pro­to, že k ní jako jed­né z mála znal slo­va. Kvůli scé­ně, kde Alexovi „čis­tí mozek“, má Malcolm McDowell panic­kou hrů­zu z očních kapek.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77957 s | počet dotazů: 209 | paměť: 53630 KB. | 16.01.2022 - 11:32:48