Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mechanický pomeranč

Mechanický pomeranč

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve vašem živo­tě jste buď tím kdo je poni­žo­va­ný, nebo tím kdo poni­žu­je. Můžete pro­tes­to­vat, ale nikdy se necho­vá­te k dru­hým jako k sobě rov­ným. Existují tu totiž věci, kte­ré vás řadí o pro­ti dru­hé­mu výše a nebo níže. Ale obvykle toto poni­žo­vá­ní nevy­plou­vá na povrch, a pro­to se s ním zříd­kakdy setká­me, i když o něm víme. Ale co tako­vý Adolf Hitler, Benito Mussoliny a nebo hlav­ní hrdi­na naše­ho pří­bě­hu Alexander DeLarge…

Alex je vůd­cem par­ty, kte­rá páchá násil­né činy. Příběh se ode­hrá­vá v neu­r­či­té době, ale spí­še se při­klá­ní­te k  blíz­ké budouc­nos­ti. Tato doba trpí prá­vě na sku­pin­ky lidí, kte­ří se vyží­va­jí v ultra­ná­si­lí a  ničí živo­ty oby­čej­ným lidem. Alex je milov­ní­kem váž­né hud­by a jeho nej­ob­lí­be­něj­ším skla­da­te­lem je Ludwig van Bethoven. Celý film je pro­tkán vel­mi oso­bi­tě upra­ve­nou váž­nou hud­bou. Ta pří­bě­hu dává nový roz­měr a na někte­ré situ­a­ce se dívá­te více z nad­hle­du, což vám pomů­že lépe pocho­pit samot­ný pří­běh.

První hodin­ka Mechanického pome­ran­če nám odkry­je nej­bes­ti­ál­něj­ší činy, kte­ré Alex a jeho dru­go­vé ( těch­to neu­an­ců je ve fil­mu pře­hr­šel ) spácha­li. Film se zařa­dil mezi 5 nej­kon­tro­verz­něj­ších fil­mů všech dob. V Anglii byl dokon­ce za pře­hna­nou natu­ra­lis­tič­nost zkri­ti­zo­ván a sám Kubrick ho stá­hl z pro­mí­tá­ní a  pro­hlá­sil, že se tam odvy­sí­lá až po  jeho smr­ti. Což se také sta­lo ( Kubrick zemřel r.1999 ).

Alex v podá­ní bez­chyb­né­ho Malcolma McDowella ve své době vytvo­řil tako­vou malou mód­ní revo­lu­ci. Jeho obdi­vo­va­te­lé si zača­li lepit umě­lou řasu a oblé­kat se stej­ně jako on. Všiml jsem si, že Alex má na ruká­vech při­le­pe­ny lid­ské oči, což půso­bí tro­chu bizard­ně, ale má to sym­bo­li­zo­vat jeho dosa­vad­ní pře­va­hu a  nad­vlá­du. Jakmile se po vraž­dě jed­né ženy obje­vu­je v cele, na ruká­vech už nemá nic.

Po rela­tiv­ně krát­kém poby­tu ve věze­ní se Alex díky své oká­za­los­ti dostá­vá do insti­tu­tu Ludovico ( zají­ma­vá je podob­nost se jmé­nem jeho nej­ob­lí­be­něj­ší­ho skla­da­te­le ). Stává se objek­tem na kte­rý se apli­ku­je expe­ri­ment, při němž se má změ­nit na míru­mi­lov­né­ho člo­vě­ka. Díky meto­dě, při kte­ré mu pouš­tí fil­my zob­ra­zu­jí­cí nasí­lí si postup­ně tvo­ří aso­ci­a­ce s poci­tem stra­chu a nevol­nos­ti. Subjekt je vylé­čen, ale pře­stá­vá mít svo­bo­du roz­ho­do­vá­ní, kte­rá pat­ří mezi základ­ní svo­bo­dy člo­vě­ka. Čili člo­věk, kte­rý pro­jde tou­to „léčeb­nou kůrou“, ztrá­cí to co jej dělá člo­vě­kem.

Film má str­hu­jí­cí děj a postup­ně se vra­cí­me k mís­tům a situ­a­cím ve kte­rých se Alex už jedou oci­tl. Teď se dostá­vá do opač­né role. Do role kdy on je tím kdo je poni­žo­ván. Film má spous­tu geni­ál­ní myš­le­nek, já jsem vás chtěl navna­dit těmi nej­dů­le­ži­těj­ší­mi. Pokud hle­dá­te sil­ný pří­běh a nebo­jí­te se ultra­ná­si­lí  , tak se urči­tě do toho­to díla pana mis­tra Kubricka pusť­te.

Info
Režie: Stanley Kubrick
Hrají: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Warren Clarke, Adrienne Corri, Philip Stone, Steven Berkoff, Adolf Hitler
Originální název: A cloc­kwork oran­ge

Zajímavosti: Stanley Kubrick řekl, že pokud by nebyl Malcolm McDowell k dis­po­zi­ci pro natá­če­ní, film by nikdy nevznik­nul. Sebevražedný skok z budo­vy z per­spek­ti­vy Alexe byl nato­čen kame­rou v plas­to­vém boxu, kte­rý byl hozen ze stře­chy. Celkem si to vyžá­da­lo 6 poku­sů, než kra­bi­ce při­stá­la kame­rou dolů. Známá scé­na, ve kte­ré Alex zpí­vá a tan­cu­je do pís­ně „Signing in the Rain“ a záro­veň bije tyč­kou spi­so­va­te­le a jeho ženu vzni­ka­la 4 dny. Kubrick strá­vil přes­ně tak dlou­ho expe­ri­men­to­vá­ním, a pořád se mu něco nelí­bi­lo. Pak požá­dal, jest­li by McDowell mohl kolem postav pole­to­vat nebo tan­co­vat a něco si pro­zpě­vo­vat. Scéna se Kubrickovi tak líbi­la, že ihned z  natá­če­ní jeli s McDowellem domů a ihned kou­pi­li prá­va k pís­nič­ce „Signing in the Rain“ za 10tis dola­rů. Tu píseň si prý McDowell vybral pro svou impro­vi­za­ci pro­to, že k ní jako jed­né z mála znal slo­va. Kvůli scé­ně, kde Alexovi „čis­tí mozek“, má Malcolm McDowell panic­kou hrů­zu z očních kapek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Silný kafe7. května 2004 Silný kafe Islandský režisér Börkur Gunnarsson se rozhodl natočit v Čechách takový normální film ze života. A my se na něj co? ... kvůli tomu zlobit nebudeme... Proč taky, když jeho výsledek je […] Posted in Filmové recenze
  • Apple chystá vlastní headset pro virtuální realitu. Od...23. ledna 2021 Apple chystá vlastní headset pro virtuální realitu. Od... Apple chystá vlastní headset pro virtuální realitu. Od konkurence se nebude odlišovat jen cenou, ale také tím, že nebude vyžadovat připojení k PC. Bloomberg dále uvádí, že Apple prostor […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Rachel McAdamsová23. července 2015 Rachel McAdamsová Rachel McAdamsová, nepřechýleně Rachel McAdams (* 17. listopadu 1978 Londýn, Ontario) je kanadská herečka. Přelomovou se pro ni stala role „včelí královny“ Reginy George ve filmu Protivný […] Posted in Profily osob
  • Venom - Recenze - 60%5. října 2018 Venom - Recenze - 60% Jeden z nejoblíbenějších antihrdinů komiksového světa je tu. Venom patří ve světě Marvelu k nejoblíbenějším i přes svůj hrůzostrašný vzhled a chuť baštit lidi. Venom je symbiont z […] Posted in Filmové recenze
  • The Dynamic Duo (Meier & Hischier) | #IIHFWorlds 20211. června 2021 The Dynamic Duo (Meier & Hischier) | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
  • Korsický případ9. května 2005 Korsický případ Hlavními hrdiny Korsického případu jsou pařížský detektiv a korsický "něco jako terorista" - bojovník za nezávislost. Jejich vzájemný vztah detektiv-zločinec je ale jen jakýmsi odrazovým […] Posted in Filmové recenze
  • Trailer na muzikál The Prom23. října 2020 Trailer na muzikál The Prom Trailer na muzikál The Prom Posted in Krátké filmové aktuality
  • ...20. srpna 2020 ... Logo k novému Batmanovi Posted in Krátké filmové aktuality
  • KLÁRA MELÍŠKOVÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne3. října 2014 KLÁRA MELÍŠKOVÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co Vás na postavě mladé bezdětné vdovy Ester ve filmu Andělé všedního dne fascinovalo a přibližte divákům svou postavu. Ester je zralá žena, která se po smrti manžela znovu snaží zapojit […] Posted in Rozhovory
  • Karel28. července 2022 Karel Celovečerní dokumentární film “KAREL” potěší všechny příznivce a fanoušky zpěváka Karla Gotta a nechá je nahlédnout do jeho soukromí, pod ono “zlaté pozlátko velkého Mistra". Tohoto […] Posted in Dokumenty
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73836 s | počet dotazů: 238 | paměť: 58206 KB. | 15.08.2022 - 09:09:57