Mech v obývacím pokoji vypadající jako živý

img a288426 w1996 t1498757513

Mech, kte­rý se nachá­zí na obra­zech a také na celých stě­nách se stá­vá favo­ri­tem čís­lo jed­na v mno­ha moder­ních inte­ri­é­rech. Tyto mecho­vé stě­ny a obra­zy vyvo­lá­va­jí v lidech neje­nom údiv, ale také navo­zu­jí pocit kli­du a har­mo­nie. Mechové obra­zy a stě­ny lze vidět jak v luxus­ních komerč­ních inte­ri­é­rech, tak také v mno­ha běž­ných domác­nos­tech.
mechová plocha

Mech, kam se člověk podívá

Na mecho­vých stě­nách vynik­ne hlav­ně krá­sa pří­ro­dy, lze však oce­nit i to, že není tře­ba ji něja­kým způ­so­bem udr­žo­vat.  Pohled na sytě zele­nou stě­nu obý­va­cí­ho poko­je půso­bí navíc pro­ti stre­su.  Mechové stě­ny a obra­zy jsou tvo­ře­ny ze sta­bi­li­zo­va­ných mechů. To zna­me­ná, že u původ­ní­ho živé­ho mechu byla jis­tým způ­so­bem nahra­ze­na jeho rost­lin­ná míza urči­tým sta­bi­li­zač­ním roz­to­kem. Tím je zacho­ván nejen původ­ní vzhled mechů, ale záro­veň i jejich vůně, barev­nost a měk­kost. Takto sta­bi­li­zo­va­ný mech zůstá­vá v původ­ním živém vzhle­du tře­ba i po mno­ho dlou­hých let. Není potře­ba jej zalé­vat ani přihno­jo­vat. Navíc není napa­dán žád­ný­mi škůd­ci.
mech na zdi

Kde všude lze instalovat mech

Mechové obra­zy a stě­ny je mož­né insta­lo­vat napros­to v kaž­dém inte­ri­é­ru. Jejich napros­to vyso­kou výho­dou je, že se dají apli­ko­vat i do pro­stor, kde nejsou opti­mál­ní pod­mín­ky pro pěs­to­vá­ní živých rost­lin.  Konzervované mechy si udr­ží svůj vzhled hlav­ně pod­le pro­stře­dí, ve kte­rém jsou naista­lo­vá­ny. Jsou-li tam nor­mál­ní pod­mín­ky, mechy si zacho­va­jí svůj vzhled až deset let.
Mechové stě­ny a obra­zy jsou tvo­ře­ny pře­váž­ně z těch­to mechů:
ü  kopeč­ko­vé mechy
ü  plo­ché mechy
ü  lišej­ní­ko­vé mechy
Mimo jiné mají mecho­vé stě­ny a obra­zy vel­mi mno­ho výhod. Z nich může­me jme­no­vat napří­klad:
ü  jsou napros­to vhod­né do všech inte­ri­é­rů
ü  není nut­no je jak­ko­li udr­žo­vat, pou­ze něko­li­krát do roka odstra­nit prach
ü  při­ná­še­jí pocit poho­dy
ü  půso­bí pro­ti stre­su
ü  není pro ně potře­ba dosta­tek svět­la
ü  nejsou napa­dá­ni plís­ně­mi, nebo škůd­ci
ü  odhluč­ňu­jí míst­nost
ü  jsou antista­tic­kéOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,00977 s | počet dotazů: 210 | paměť: 40236 KB. | 25.11.2020 - 06:11:27