Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mazaný Filip

Mazaný Filip

Po uli­ci se linu­la vůně pří­jem­ná asi tak, jako kdy­by na vás dýchl zarost­lý mexi­čan, kte­rý si už ani nepa­ma­tu­je, co to je, nevy­pít za dopo­led­ne čty­ři lah­ve Tequily.Do kan­ce­lá­ře jsem vyšel po něčem, co si kdy­si dáv­no moh­lo s vel­kou nad­sáz­kou říkat schody.Nakonec jsem vešel do míst­nos­ti, v níž byl asi tako­vý pořá­dek, že by se v něm vepř domá­cí nemu­sel sty­dět strá­vit noc. I tak­to by moh­la hlav­ní posta­va fil­mo­vé kome­di­ál­ní prvo­ti­ny reži­sé­ra Václava Marhoula Phil Marlowe(Tomáš Hanák) popi­so­vat své ran­ní kro­ky do kanceláře.Phil je sou­kro­mý detek­tiv ve měs­tě jmé­nem Los Angeles roku 1937.Jak brzy vytu­ší­me, jeho prá­ce ho nějak zvlášť netě­ší, ale tako­vých věcí je víc.Netěší ho měs­to ve kte­rém žije, netě­ší ho lidé se kte­rý­mi se stý­ká, netě­ší ho vlast­ně ani život.Jediná jeho jis­to­ta a radost se ský­tá v plné lah­vi Whiskey.Proto sípa­jí­cí­ho a vystra­še­né­ho Charlieho Browna(Pavel Liška) při­jí­má s nad­še­ním sobě vlastním.Protože si však člo­věk v téhle bran­ži moc vybí­rat nemůže,souhlasí, že najde Brownova ztra­ce­né­ho bra­t­ra.Tím se začí­ná roz­ví­jet záplet­ka této roz­to­mi­lé paro­die, kte­rá je nato­če­na dle úspěš­né diva­del­ní hry,která paro­do­va­la jed­no­du­ché až šestá­kov­ské, ale niko­liv kýčo­vi­té detek­tiv­ky Raymonda Chandlera, jenž měla pre­mi­é­ru v 1986 v diva­dle Sklep.Bohužel prá­vě od diva­del­ních prken se film v někte­rých fázích nedo­ká­že odpoutat.Filmu pros­tě chy­bí fil­mo­vé živé prv­ky, kte­ré prá­vě na jeviš­ti nejsou dost dob­ře uskutečnitelné.Právě tím­to může film někte­ré divá­ky unavovat.Atmosféra Los Angeles tři­cá­tých let je veli­ce vtip­ně vyře­še­na krás­ný­mi kuli­sa­mi v „zema­nov­ském“ stylu.Spolu s výbor­nou výpra­vou a spus­tou skvě­lých her­ců v epi­zod­ních rolích(prospěchářský bar­man Viktora Preisse,cholerický reži­sér Jaroslava Duška či geni­ál­ně poša­ha­ný ředi­tel blá­zin­ce v podá­ní Miroslava Šteindlera)patří urči­tě k devi­zům fil­mu.

Ale ani v hlav­ních rolích není dob­rý­mi her­ci šetřeno.Snad nikdo jiný se na posta­vu skep­tic­ké­ho a přes­to nezlom­né­ho, alko­ho­lic­ké­ho detek­ti­va Marlowa neho­dí lépe než Tomáš Hanák, kte­ré­mu role sed­ne jako ulitá.Vilma Cibulková je zase s men­ší úpra­vou vla­sů napros­to evi­dent­ní přeslu­hu­jí­cí holly­wo­od­ská herec­ká sexbomba.Oldřich Kaiser si s  potě­še­ním vychut­nal roli mafi­án­ské­ho bose a dvo­ji­ce jeho goril(Petr Čtvtníček a Vladimír Táborský) se svým šéfem(Jiří Macháček)je pros­tě kouzelná(zejména jedi­ná a něko­li­krá­te se opa­ku­jí­cí Čtvtníčkova věta:„Roztrhnu ti kuš­nu hákem“, se může brzy a niko­liv neprá­vem zařa­dit mezi „zlá­té hlášky„českého fil­mu posled­ních let).

Dále může­me vyzdvih­nout neu­vě­ři­tel­ně širo­ké spek­trum Phliových pesi­mis­tic­kých závě­rů a přirovnání.Spolu se spous­tou jem­ných vtíp­ků a  nará­žek na fil­my vše­ho druhu,Občanem Kaenem počínaje,South Parkem pokra­ču­je a Matrixem kon­če, je důka­zem, že Marhoul si s fil­mem sku­teč­ně vyhrál, jako s malým dítětem.Pravděpodobně pře­de­vším nedo­sta­tek finan­cí zabrá­nil, aby se film stal špič­ko­vou komedií.Ovšem tam kde nesta­či­ly pení­ze, je čas­to vidět chyt­rost a vtip jeho rea­li­zá­to­rů.

Mazaný Filip není kome­die, u kte­ré bychom bre­če­li smí­chy a trha­ly ze sebe šaty.Její humor je chví­le­mi drs­něj­ší, chví­li jem­ně­ší, roz­hod­ně ale zůstá­vá vždy neu­vě­ři­tel­ně hez­ký a milý.Je to zkrát­ka film, kte­rý vám na začát­ku vykouz­lí jem­ný úsměv na rty a ten Vás neo­pus­tí ani při  titul­kách.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,48094 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56211 KB. | 29.05.2022 - 04:34:29