Mazaný Filip

Po uli­ci se linu­la vůně pří­jem­ná asi tak, jako kdy­by na vás dýchl zarost­lý mexi­čan, kte­rý si už ani nepa­ma­tu­je, co to je, nevy­pít za dopo­led­ne čty­ři lah­ve Tequily.Do kan­ce­lá­ře jsem vyšel po něčem, co si kdy­si dáv­no moh­lo s vel­kou nad­sáz­kou říkat schody.Nakonec jsem vešel do míst­nos­ti, v níž byl asi tako­vý pořá­dek, že by se v něm vepř domá­cí nemu­sel sty­dět strá­vit noc. I tak­to by moh­la hlav­ní posta­va fil­mo­vé kome­di­ál­ní prvo­ti­ny reži­sé­ra Václava Marhoula Phil Marlowe(Tomáš Hanák) popi­so­vat své ran­ní kro­ky do kanceláře.Phil je sou­kro­mý detek­tiv ve měs­tě jmé­nem Los Angeles roku 1937.Jak brzy vytu­ší­me, jeho prá­ce ho nějak zvlášť netě­ší, ale tako­vých věcí je víc.Netěší ho měs­to ve kte­rém žije, netě­ší ho lidé se kte­rý­mi se stý­ká, netě­ší ho vlast­ně ani život.Jediná jeho jis­to­ta a radost se ský­tá v plné lah­vi Whiskey.Proto sípa­jí­cí­ho a vystra­še­né­ho Charlieho Browna(Pavel Liška) při­jí­má s nad­še­ním sobě vlastním.Protože si však člo­věk v téhle bran­ži moc vybí­rat nemůže,souhlasí, že najde Brownova ztra­ce­né­ho bra­t­ra.Tím se začí­ná roz­ví­jet záplet­ka této roz­to­mi­lé paro­die, kte­rá je nato­če­na dle úspěš­né diva­del­ní hry,která paro­do­va­la jed­no­du­ché až šestá­kov­ské, ale niko­liv kýčo­vi­té detek­tiv­ky Raymonda Chandlera, jenž měla pre­mi­é­ru v 1986 v diva­dle Sklep.Bohužel prá­vě od diva­del­ních prken se film v někte­rých fázích nedo­ká­že odpoutat.Filmu pros­tě chy­bí fil­mo­vé živé prv­ky, kte­ré prá­vě na jeviš­ti nejsou dost dob­ře uskutečnitelné.Právě tím­to může film někte­ré divá­ky unavovat.Atmosféra Los Angeles tři­cá­tých let je veli­ce vtip­ně vyře­še­na krás­ný­mi kuli­sa­mi v „zema­nov­ském“ stylu.Spolu s výbor­nou výpra­vou a spus­tou skvě­lých her­ců v epi­zod­ních rolích(prospěchářský bar­man Viktora Preisse,cholerický reži­sér Jaroslava Duška či geni­ál­ně poša­ha­ný ředi­tel blá­zin­ce v podá­ní Miroslava Šteindlera)patří urči­tě k devi­zům fil­mu.

Ale ani v hlav­ních rolích není dob­rý­mi her­ci šetřeno.Snad nikdo jiný se na posta­vu skep­tic­ké­ho a přes­to nezlom­né­ho, alko­ho­lic­ké­ho detek­ti­va Marlowa neho­dí lépe než Tomáš Hanák, kte­ré­mu role sed­ne jako uli­tá.Vilma Cibulková je zase s men­ší úpra­vou vla­sů napros­to evi­dent­ní přeslu­hu­jí­cí holly­wo­od­ská herec­ká sexbomba.Oldřich Kaiser si s  potě­še­ním vychut­nal roli mafi­án­ské­ho bose a dvo­ji­ce jeho goril(Petr Čtvtníček a Vladimír Táborský) se svým šéfem(Jiří Macháček)je pros­tě kouzelná(zejména jedi­ná a něko­li­krá­te se opa­ku­jí­cí Čtvtníčkova věta:„Roztrhnu ti kuš­nu hákem“, se může brzy a niko­liv neprá­vem zařa­dit mezi „zlá­té hlášky„českého fil­mu posled­ních let).

Dále může­me vyzdvih­nout neu­vě­ři­tel­ně širo­ké spek­trum Phliových pesi­mis­tic­kých závě­rů a přirovnání.Spolu se spous­tou jem­ných vtíp­ků a  nará­žek na fil­my vše­ho druhu,Občanem Kaenem počínaje,South Parkem pokra­ču­je a Matrixem kon­če, je důka­zem, že Marhoul si s fil­mem sku­teč­ně vyhrál, jako s malým dítětem.Pravděpodobně pře­de­vším nedo­sta­tek finan­cí zabrá­nil, aby se film stal špič­ko­vou komedií.Ovšem tam kde nesta­či­ly pení­ze, je čas­to vidět chyt­rost a vtip jeho rea­li­zá­to­rů.

Mazaný Filip není kome­die, u kte­ré bychom bre­če­li smí­chy a trha­ly ze sebe šaty.Její humor je chví­le­mi drs­něj­ší, chví­li jem­ně­ší, roz­hod­ně ale zůstá­vá vždy neu­vě­ři­tel­ně hez­ký a milý.Je to zkrát­ka film, kte­rý vám na začát­ku vykouz­lí jem­ný úsměv na rty a ten Vás neo­pus­tí ani při  titul­kách.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Mazaný Filip3. ledna 2004 Mazaný Filip Po vzoru Hollywoodské produkce 40. let, Limonádového Joeho s velkou dávkou sklepáckého humoru se ubírá debut Václava Marhoula Mazaný Filip.Mazaný Filip (ČR, 2003, 90 minut) Režie a […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Dračí války - Di weo25. května 2008 Dračí války - Di weo Nebudu to protahovat, D-War je naprostá šílenost, která normálního diváka nadchnout nemůže. Korejsko-americký film, který si dovolí zasadit monstra z legend do současného Los Angeles mimo […]
  • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]
  • Saulův syn (2015, Saul Fia)15. února 2016 Saulův syn (2015, Saul Fia) Saulův syn je do jisté míry možná tím, co by šlo nazvat jako film roku. Je to film značně rozporuplný, film, na který budou (a už jsou) dost rozporuplné reakce, film, který vás dostane a […]
  • Torque: Ohnivá kola - Dvě kola jsou rychlejší než čtyři…14. října 2004 Torque: Ohnivá kola - Dvě kola jsou rychlejší než čtyři… Poté, co jsem viděl Rychle a zběsile, jsem si i já, který zrovna nepatří k nejlepším řidičům, zamiloval rychlou jízdu. Je sice pravda, že když ručička na tachometru ukazuje přes 100 […]
  • Laurel Canyon14. srpna 2003 Laurel Canyon Trochu volnosti, trochu samoty, částečné neporozumění, příjemné prostředí dokáže pořádně zamíchat lidskými vztahy… Sam a Alex jsou čerství absolventi Harvardu a spolu se stěhují do Los […]
  • Revizoři2. února 2005 Revizoři Je ráno v budapešťském metru a party revizorů se rozjíždějí na stanoviště na všech trasách. Během dne se nejen setkají s cestujícími, ale možná taky svedou souboje mezi sebou. K ději […]
Další naše články...