Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mazaný Filip

Mazaný Filip

Po vzo­ru Hollywoodské pro­duk­ce 40. let, Limonádového Joeho s vel­kou dáv­kou skle­pác­ké­ho humo­ru se ubí­rá debut Václava Marhoula Mazaný Filip.Mazaný Filip (ČR, 2003, 90 minut) Režie a scé­nář: Václav Marhoul Hrají: Tomáš Hanák, Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser, Milan Šteindler, David Vávra, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Pavel Liška a dal­ší …

Václav Marhoul si pro své debu­to­vé dílo vybral stej­no­jmen­né skle­pác­ké před­sta­ve­ní inspi­ro­va­né povíd­ka­mi Raymonda Chandlera. Možná že prá­vě to že Marhoulův film nebyl doto­ván, a vzni­kal čás­teč­ně na jeho nákla­dy, při­da­lo sním­ku jeho hut­nou diva­del­ní až jem­ně paro­dic­kou atmo­sfé­ru. Výtvarná strán­ka fil­mu je záslu­hou archi­tek­ta Jana Vlasáka a kame­ra­ma­na Vladimíra Smutného. Ti stvo­ři­ly v Hostivařských ate­li­é­rech nád­her­né „oka­té“ kuli­sy ve kte­rých pro­bí­ha­lo celé natá­če­ní.

Los Angeles 1937. Soumrak padá na toto zko­rum­po­va­né, mafií, jako emen­tál, pro­žra­né měs­to. Dlouhé stí­ny pou­lič­ních lamp a všech mož­ných zákou­tí posky­tu­jí úkryt veš­ke­ré ver­be­ši toho­to špi­na­vé­ho měs­ta. Z pod jed­né z lamp se line hus­tý kouř nefal­šo­va­né­ho dout­ní­ku. Kouř poma­lu vypouš­tě­ný z úst oso­by v kabá­tě a klo­bou­ku. Zřejmě oče­ká­vá tuč­nou odmě­nu za svou špi­na­vou prá­ci, ale jedi­né co dosta­ne je kul­ka. Zločin byl spáchán, sto­py zahla­ze­ny. Případ přes­ně pro naše­ho hrdi­nu Phila Marlowa. Phil Marlowe sou­kro­mé očko, zjev­ně neměl dlou­ho do čeho pích­nout, dostá­vá na prv­ní pohled banál­ní úkol. Najít pou­ze den pohře­šo­va­nou oso­bu. Tak jako mra­ve­neč­ník pozří­va­jíc mra­ven­ce se dostá­vá k mra­ve­niš­ti ‚se Marlowe dostá­vá hloub a hloub do vel­ké­ho orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu. A jako šar­mant­ní kov­boj, sto­jíc pro­ti mafii, pode­zří­ván poli­cií, bere zákon do svých rukou. Postupně nachá­zí jed­not­li­vé indi­cie, kte­ré mu pomo­hou iden­ti­fi­ko­vat oso­bu taha­jí­cí za nit­ky. Zbytek mafie má však své dny už sečte­né.

Prostá záplet­ka typic­ky Chandlerovské roman­tic­ké detek­tiv­ky, při kte­ré může divák celou dobu bok po boku s naším hrdi­nou detek­ti­vem pát­rat po onom Padouchovi. Nádherná řeč fil­mo­vé­ho plát­na jako­by se nazna­čo­va­la zno­vuzro­ze­ní dlou­ho spí­cí čes­ké paro­die v čele s Limonádovým Joem. Paroduje se snad vše od Batmana po přes Občana Kaena po South Park nebo Matrix. Ale odha­le­ní všech paro­do­va­ných scén by vyža­do­va­lo něko­li­ka­ná­sob­né shléd­nu­tí. Výborné herec­ké pro­je­vy v čele s Tomášem Hanákem jakož­to Philem Marlowem a Vilmou Cibulkovou, kte­rá neza­mě­ni­tel­ně ztvár­ni­la roli ženy pro jejíž ňad­ra by neje­den skon­čil v blá­zin­ci a svým svůd­ně chrapla­vým hla­sem moh­la oba­la­mu­tit celou mafii. A to doslo­va! Ovšem bylo by vel­kou chy­bou nezmí­nit men­ší, ale o to význam­něj­ší role, kte­ré ztvár­ni­ly her­ci jako Milan Štaindler a  jeho potrh­lý psy­chi­atr, Dušek jako ukři­če­ný reži­sér či Otakáro Schmidt jako „Beduín s oště­pem“. Muzikální výjev dvou potrh­lých poli­cis­tů (David Vávra a Jan Slovák) kon­ku­ru­jí­cí samot­né Brodwayi. Ale samot­ný výčet by byl na del­ší poví­dá­ní. Já byl z toho­to sním­ku oprav­du nad­šen a ale­spoň v mých očích se čes­ká kine­ma­to­gra­fie zase jed­nou vytáh­la.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,33074 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56229 KB. | 29.05.2022 - 03:34:18