Kritiky.cz > Speciály > Mayovky v československých kinech v letech 1984-1995

Mayovky v československých kinech v letech 1984-1995

Misenka

Po vel­kém úspě­chu fil­mo­vých may­o­vek a vel­kém množ­ství dopi­sů, v nichž návštěv­ní­ci pro­si­li o opě­tov­né uve­de­ní may­o­vek na plát­na kin, roz­hod­lo vede­ní Československého fil­mu o novém zakou­pe­ní autor­ských práv a mono­po­lu na čty­ři nej­lep­ší fil­my (jed­ná se o tzv. obno­ve­né pre­mi­é­ry). Co se týče fil­mo­vých kopií, v té době byly vyro­be­ny asi tak­to: pro Poklad na Stříbrném jeze­ře 4 širo­ko­úh­lé kopie s pomě­rem stran 1:2,35, dále 3 kopie roz­ší­ře­né s pomě­rem stran 1:1,66 a asi 6 kopií bylo 16mm for­má­tu. Film Vinnetou byl obno­ven pou­ze v širo­ko­úhlém for­má­tu 1:2,35 v počtu 4 kopií. Vinnetou - Rudý gentle­man byl obno­ven podob­ně jako Poklad na Stříbrném jeze­ře, tedy v širo­ko­úhlém, roz­ší­ře­ném i 16mm for­má­tu. Pro film Vinnetou - Poslední výstřel byly dodá­ny pou­ze širo­ko­úh­lé kopie. Poklad Inků byl obno­ven ve všech obra­zo­vých for­má­tech. Uvedený počet vyro­be­ných kopií pla­til pou­ze pro Slovensko. Počet vyro­be­ných kopií pro Českou repub­li­ku byl vyš­ší, neboť měla vět­ší počet kra­jů. K fil­mům byl vyro­ben i nový pro­pa­gač­ní mate­ri­ál.

V červ­nu roku 1984 byl na 35. roč­ní­ku Filmového fes­ti­va­lu pra­cu­jí­cích pro­mí­tán Poklad na Stříbrném jeze­ře. Všechna fil­mo­vá před­sta­ve­ní v kinech a let­ních amfi­te­át­rech byla hned od začát­ku bez­na­děj­ně vypro­da­ná. Celostátní obno­ve­ná pre­mi­é­ra fil­mu se usku­teč­ni­la v čer­ven­ci 1984. V pro­sin­ci 1984 při­šel do kin nemé­ně úspěš­ný Vinnetou, v úno­ru 1985 násle­do­val Vinnetou - Rudý gentle­man a po něm v červ­nu 1985 Vinnetou - Poslední výstřel. K čtve­ři­ci may­o­vek se při­dal ješ­tě Poklad Inků s neo­me­ze­ným mono­po­lem na pro­mí­tá­ní.

V roce 1984 nastou­pil také nový fil­mo­vý nosič video, na kte­rý se zača­ly pře­pi­so­vat mno­hé fil­my. Také Poklad na Stříbrném jeze­ře a celá tri­lo­gie Vinnetou byly v roce 1987 vydá­ny na video­ka­ze­tách. Zprvu se půj­čo­va­ly pou­ze orga­ni­za­cím, poz­dě­ji i veřej­nos­ti pro­střed­nic­tvím kniho­ven. Po revo­lu­ci se koneč­ně dosta­ly i do sítí pro­de­jen. Ve spo­lu­prá­ci s vyda­va­tel­stvím Davay je vydal Lucernafilm. V roce 1993 vyda­la celou sérii may­o­vek (s výjim­kou Pokladu Inků) spo­leč­nost Densy Home Video. V témže roce byl vyro­ben i nový čes­ký dabing k těm fil­mům, kte­ré neby­ly pro­mí­tá­ny v kinech.

Do roku 1989 se may­ov­ky těši­ly poměr­ně vel­ké obli­bě, avšak po revo­lu­ci zača­la návštěv­nost poma­lu kle­sat, neboť se do kin dostá­va­ly nové fil­my, kte­ré se v dobách minu­lé­ho reži­mu nemoh­ly v kinech pro­mí­tat. Po záni­ku stát­ní­ho mono­po­lu pře­vza­ly autor­ská prá­va nástup­né orga­ni­za­ce. Mayovky se uvá­dě­ly už jen spo­ra­dic­ky a spí­še na dět­ských fil­mo­vých před­sta­ve­ních. V roce 1995 defi­ni­tiv­ně skon­či­lo veřej­né pro­mí­tá­ní may­o­vek v kinech. Zůstaly jen vzpo­mín­ky na tu slav­nou dobu, kte­ré u mno­hých nad­šen­ců a vel­kých milov­ní­ků may­o­vek pře­tr­vá­va­jí až dodnes.


Poznámky:

Informace o ter­mí­nech pre­mi­ér pro léta 1964-1970 jsme čer­pa­li pře­de­vším z pro­gra­mů kin uve­de­ných v týde­ní­cích Literární novi­ny a Kulturní tvor­ba, kte­ré jsou archi­vo­vá­ny v knihov­ně NFA. Informace o ter­mí­nech pre­mi­ér pro léta 1976-1982 jsme čer­pa­li z pro­gra­mů kin uve­de­ných v měsíč­ní­ku Přehled kul­tur­ních pořa­dů v Praze a v týde­ní­ku Zpravodaj čes­ko­slo­ven­ské­ho fil­mu.

[1] Film a doba : měsíč­ník pro fil­mo­vou kul­tu­ru. 1967, roč. 13, č. 3, s. 154.
[2] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1961-1965. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1975. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 255-324. -- Konkrétní záznam na s. 298.
[3] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1966-1970. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1976. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 263-341. -- Konkrétní záznam na s. 309.
[4] Filmové infor­ma­ce. 1965, roč. 16, č. 25, s. 1.
[5] Filmové infor­ma­ce. 1965, roč. 16, č. 37, s. 3.
[6] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1961-1965. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1975. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 255-324. -- Konkrétní záznam na s. 315.
[7] Film a doba : měsíč­ník pro fil­mo­vou kul­tu­ru. 1989, roč. 35, č. 6, s. 321.
Informace o tech­nic­kém sta­vu kopií, vstup­ném, roz­dě­le­ní fil­mů do kate­go­rií apod. posky­tl - Pavol Tomašovský, býva­lý zaměst­na­nec růz­ných orga­ni­za­cí někdej­ší­ho Československého stát­ní­ho fil­mu. Publikováno 5.3. 2009, aktu­a­li­zo­vá­no 20. září 2012.


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Filmové mayovky v československých kinech


Profilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Cesta vzhůru - ÚČASTNÍCI EXPEDICE K2 201420. srpna 2015 Cesta vzhůru - ÚČASTNÍCI EXPEDICE K2 2014 JAN „TRÁVA“ TRÁVNÍČEK (1976) Původním povoláním geodet, v současné době kromě horolezectví působí zejména jako pedagog, spoluorganizátor Škoda Bike Marathonu a správce lezecké stěny v […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Natáčení u Plitvických jezer3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Natáčení u Plitvických jezer Natáčení Pokladu na Stříbrném jezeře bylo zahájeno 6. srpna 1962 v oblasti Plitvických jezer. Traduje se, že jako první se natáčel souboj Old Shatterhanda s náčelníkem Utahů Velkým vlkem. […]
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Vysílání Československé televize v srpnu 196821. srpna 2018 Vysílání Československé televize v srpnu 1968 Výstava připomíná také roli Československé televize, která o probíhající okupaci naší země informovala. Po obsazení svých budov a studia 21. srpna 1968 vysílala televize díky odhodlání a […]