Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Speciály > Mayovky v československých kinech v letech 1984-1995

Mayovky v československých kinech v letech 1984-1995

Misenka

Po vel­kém úspě­chu fil­mo­vých may­o­vek a vel­kém množ­ství dopi­sů, v nichž návštěv­ní­ci pro­si­li o opě­tov­né uve­de­ní may­o­vek na plát­na kin, roz­hod­lo vede­ní Československého fil­mu o novém zakou­pe­ní autor­ských práv a mono­po­lu na čty­ři nej­lep­ší fil­my (jed­ná se o tzv. obno­ve­né pre­mi­é­ry). Co se týče fil­mo­vých kopií, v té době byly vyro­be­ny asi tak­to: pro Poklad na Stříbrném jeze­ře 4 širo­ko­úh­lé kopie s pomě­rem stran 1:2,35, dále 3 kopie roz­ší­ře­né s pomě­rem stran 1:1,66 a asi 6 kopií bylo 16mm for­má­tu. Film Vinnetou byl obno­ven pou­ze v širo­ko­úhlém for­má­tu 1:2,35 v počtu 4 kopií. Vinnetou - Rudý gentle­man byl obno­ven podob­ně jako Poklad na Stříbrném jeze­ře, tedy v širo­ko­úhlém, roz­ší­ře­ném i 16mm for­má­tu. Pro film Vinnetou - Poslední výstřel byly dodá­ny pou­ze širo­ko­úh­lé kopie. Poklad Inků byl obno­ven ve všech obra­zo­vých for­má­tech. Uvedený počet vyro­be­ných kopií pla­til pou­ze pro Slovensko. Počet vyro­be­ných kopií pro Českou repub­li­ku byl vyš­ší, neboť měla vět­ší počet kra­jů. K fil­mům byl vyro­ben i nový pro­pa­gač­ní mate­ri­ál.

V červ­nu roku 1984 byl na 35. roč­ní­ku Filmového fes­ti­va­lu pra­cu­jí­cích pro­mí­tán Poklad na Stříbrném jeze­ře. Všechna fil­mo­vá před­sta­ve­ní v kinech a let­ních amfi­te­át­rech byla hned od začát­ku bez­na­děj­ně vypro­da­ná. Celostátní obno­ve­ná pre­mi­é­ra fil­mu se usku­teč­ni­la v čer­ven­ci 1984. V pro­sin­ci 1984 při­šel do kin nemé­ně úspěš­ný Vinnetou, v úno­ru 1985 násle­do­val Vinnetou - Rudý gentle­man a po něm v červ­nu 1985 Vinnetou - Poslední výstřel. K čtve­ři­ci may­o­vek se při­dal ješ­tě Poklad Inků s neo­me­ze­ným mono­po­lem na pro­mí­tá­ní.

V roce 1984 nastou­pil také nový fil­mo­vý nosič video, na kte­rý se zača­ly pře­pi­so­vat mno­hé fil­my. Také Poklad na Stříbrném jeze­ře a celá tri­lo­gie Vinnetou byly v roce 1987 vydá­ny na video­ka­ze­tách. Zprvu se půj­čo­va­ly pou­ze orga­ni­za­cím, poz­dě­ji i veřej­nos­ti pro­střed­nic­tvím kniho­ven. Po revo­lu­ci se koneč­ně dosta­ly i do sítí pro­de­jen. Ve spo­lu­prá­ci s vyda­va­tel­stvím Davay je vydal Lucernafilm. V roce 1993 vyda­la celou sérii may­o­vek (s výjim­kou Pokladu Inků) spo­leč­nost Densy Home Video. V témže roce byl vyro­ben i nový čes­ký dabing k těm fil­mům, kte­ré neby­ly pro­mí­tá­ny v kinech.

Do roku 1989 se may­ov­ky těši­ly poměr­ně vel­ké obli­bě, avšak po revo­lu­ci zača­la návštěv­nost poma­lu kle­sat, neboť se do kin dostá­va­ly nové fil­my, kte­ré se v dobách minu­lé­ho reži­mu nemoh­ly v kinech pro­mí­tat. Po záni­ku stát­ní­ho mono­po­lu pře­vza­ly autor­ská prá­va nástup­né orga­ni­za­ce. Mayovky se uvá­dě­ly už jen spo­ra­dic­ky a spí­še na dět­ských fil­mo­vých před­sta­ve­ních. V roce 1995 defi­ni­tiv­ně skon­či­lo veřej­né pro­mí­tá­ní may­o­vek v kinech. Zůstaly jen vzpo­mín­ky na tu slav­nou dobu, kte­ré u mno­hých nad­šen­ců a vel­kých milov­ní­ků may­o­vek pře­tr­vá­va­jí až dodnes.


Poznámky:

Informace o ter­mí­nech pre­mi­ér pro léta 1964-1970 jsme čer­pa­li pře­de­vším z pro­gra­mů kin uve­de­ných v týde­ní­cích Literární novi­ny a Kulturní tvor­ba, kte­ré jsou archi­vo­vá­ny v knihov­ně NFA. Informace o ter­mí­nech pre­mi­ér pro léta 1976-1982 jsme čer­pa­li z pro­gra­mů kin uve­de­ných v měsíč­ní­ku Přehled kul­tur­ních pořa­dů v Praze a v týde­ní­ku Zpravodaj čes­ko­slo­ven­ské­ho fil­mu.

[1] Film a doba : měsíč­ník pro fil­mo­vou kul­tu­ru. 1967, roč. 13, č. 3, s. 154.
[2] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1961-1965. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1975. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 255-324. -- Konkrétní záznam na s. 298.
[3] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1966-1970. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1976. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 263-341. -- Konkrétní záznam na s. 309.
[4] Filmové infor­ma­ce. 1965, roč. 16, č. 25, s. 1.
[5] Filmové infor­ma­ce. 1965, roč. 16, č. 37, s. 3.
[6] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1961-1965. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1975. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 255-324. -- Konkrétní záznam na s. 315.
[7] Film a doba : měsíč­ník pro fil­mo­vou kul­tu­ru. 1989, roč. 35, č. 6, s. 321.
Informace o tech­nic­kém sta­vu kopií, vstup­ném, roz­dě­le­ní fil­mů do kate­go­rií apod. posky­tl - Pavol Tomašovský, býva­lý zaměst­na­nec růz­ných orga­ni­za­cí někdej­ší­ho Československého stát­ní­ho fil­mu. Publikováno 5.3. 2009, aktu­a­li­zo­vá­no 20. září 2012.

Části seriálu:  Filmové mayovky v československých kinech


Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48880 s | počet dotazů: 229 | paměť: 54259 KB. | 28.01.2022 - 20:09:43