Kritiky.cz > Speciály > Mayovky v československých kinech v letech 1976-1982

Mayovky v československých kinech v letech 1976-1982

Misenka

V polo­vi­ně sedm­de­sá­tých let se vede­ní Československého stát­ní­ho fil­mu roz­hod­lo pro­dlou­žit mono­pol na pro­mí­tá­ní základ­ní pěti­ce fil­mů: Poklad na Stříbrném jeze­řeVinnetouVinnetou - Rudý gentle­manOld Shatterhand a Vinnetou - Poslední výstřel. Protože v té době dochá­ze­lo k ome­ze­ní výro­by fil­mo­vých kopií na zákla­dě sní­že­ných dodá­vek výrob­ní suro­vi­ny z NDR, dosta­li jsme na sklad pou­ze 4-5 kopií z kaž­dé­ho titu­lu, což bylo pro Slovensko málo. V Česku to bylo podob­né. Kopie těch­to pěti may­o­vek byly vyro­be­ny pou­ze v obra­zo­vém for­má­tu 1:1,66, neby­ly širo­ko­úh­lé a to z toho důvo­du, že ten­to obra­zo­vý for­mát se mohl pro­mí­tat jak v kině širo­ko­úhlém na roz­ší­ře­né plát­no, tak v kině kla­sic­kém. Diváci však byli zkla­ma­ní, když na fil­mo­vém plát­ně vidě­li mís­to celé­ho Vinnetoua jen jeho obra­zo­vou polo­vi­nu. 16mm fil­my už v tom­to obdo­bí neby­ly pro­mí­tá­ny, stej­ně tak už nebyl dodá­ván nový pro­pa­gač­ní mate­ri­ál, pra­cov­ní­ci kin si ho muse­li vyro­bit sami, neboť původ­ní byl v roce 1974 vyřa­zen. Některá kina si však reklam­ní mate­ri­ál pone­cha­la a nyní ho zno­vu vyu­ži­la. V kinech se fil­my obje­vi­ly v polo­vi­ně květ­na 1976 a běže­ly v těs­ném sle­du za sebou.

Poznámka k níže uvá­dě­ným datům: Po roce 1968 pře­sta­ly vychá­zet týde­ní­ky Literární novi­ny a Kulturní tvor­ba, odkud jsme dří­ve čer­pa­li infor­ma­ce o aktu­ál­ních pro­gra­mech kin v Praze a vel­kých měs­tech. K dis­po­zi­ci máme pou­ze měsíč­ník Přehled kul­tur­ních pořa­dů v Praze a Zpravodaj čes­ko­slo­ven­ské­ho fil­mu, pro­to uvá­dí­me pou­ze data ofi­ci­ál­ních dis­tri­buč­ních pre­mi­ér a pre­mi­ér v praž­ských kinech.

Společně s pěti­cí oblí­be­ných may­o­vek byl v roce 1975 zakou­pen také širo­ko­úh­lý film Mezi Supy. Celostátní pre­mi­é­ra byla sta­no­ve­na na 18. červ­na 1976. Pražská pre­mi­é­ra se usku­teč­ni­la 13. květ­na 1976 v kině Květen, kde byl sní­mek pro­mí­tán tři týd­ny. Návštěvnost fil­mu Mezi Supy byla pod­stat­ně niž­ší než u may­o­vek pro­mí­ta­ných v šede­sá­tých letech - za rok od pre­mi­é­ry zhlédlo sní­mek 893.568 divá­ků [7] - ale přes­to se Mezi Supy řadí k nej­ú­spěš­něj­ším fil­mům němec­ké pro­duk­ce, pro­mí­ta­ným v našich kinech od polo­vi­ny sedm­de­sá­tých do kon­ce osm­de­sá­tých let.

V roce 1977 byly zakou­pe­ny fil­my z mexic­ké­ho a ori­en­tál­ní­ho pro­stře­dí: Poklad Aztéků, Pyramida boha Slunce, Žut, Divokým Kurdistánem a V říši stří­br­né­ho lva. Tyto fil­my, včet­ně sním­ku Mezi Supy, se pro­mí­ta­ly v kinech pou­ze na širo­ko­úhlém for­má­tu 1:2,35. Kopie v obra­zo­vém for­má­tu 1:1,66 a 16mm neby­ly vůbec vyro­be­ny, tak­že divá­ci z malých ves­nic muse­li dojíž­dět do sou­sed­ních obcí, kde měli v kině širo­ko­úh­lý for­mát. Tak vel­ké popu­la­ri­ty, jako v šede­sá­tých letech, však už nové sním­ky nedo­sáh­ly. V tom­to obdo­bí se vede­ní Československého fil­mu roz­hod­lo, že ostat­ní fil­my jako Old Surehand, Old Firehand, Vinnetou a míšen­ka Apanači, Petrolejový princ a Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smr­tinebu­dou v kinech pro­mí­tá­ny. Důvodem byla různá úspor­ná opat­ře­ní teh­dej­ší doby.

Datum dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ry Pokladu Aztéků sta­no­vi­la Ústřední půj­čov­na fil­mů na 10. břez­na 1978. V Praze byl sní­mek pro­mí­tán již v rám­ci 28. roč­ní­ku Filmového fes­ti­va­lu pra­cu­jí­cích, a to 24. červ­na 1977 ve Sportovní hale PKOJF a 25. červ­na 1977 na Zimním sta­di­o­nu Eden. Klasická praž­ská pre­mi­é­ra pro­běh­la 7. čer­ven­ce 1977 v kině 64 U Hradeb, kde byl sní­mek pro­mí­tán dva týd­ny. V prů­bě­hu jed­no­ho roku zhlédlo film pou­ze 543.052 divá­ků [7]. Celostátní pre­mi­é­ra fil­mu Pyramida boha Slunce se ode­hrá­la 24. břez­na 1978. Pražská pre­mi­é­ra pro­běh­la 20. říj­na 1977 v kině Světozor, kde byl sní­mek na pro­gra­mu tři týd­ny. Během jed­no­ho roku od pre­mi­é­ry shlédlo film 539.202 divá­ků [7].

Série ori­en­tál­ních may­o­vek byla při­pra­ve­na k pro­mí­tá­ní již v roce 1979, ale nako­nec se vede­ní Československého fil­mu roz­hod­lo, že budou pro­mí­tá­ny v roce 1980 v krát­kých odstu­pech. Jako prv­ní byl do čes­ko­slo­ven­ské dis­tri­buce uve­den film Divokým Kurdistánem, jehož celo­stát­ní pre­mi­é­ra se usku­teč­ni­la 30. květ­na 1980. Pražskou pre­mi­é­ru si odbyl 17. dub­na 1980 v kině 64 U Hradeb, kde byl pro­mí­tán po dobu dvou týd­nů. Dne 27. červ­na 1980 pro­běh­la celo­stát­ní pre­mi­é­ra sním­ku V říši stří­br­né­ho lva, kte­rý vol­ně nava­zu­je na před­cho­zí film. Návštěvníci praž­ských kin si ten­to­krát muse­li na pre­mi­é­ru počkat, a to až do 10. čer­ven­ce 1980, kdy byl sní­mek pro­mí­tán po dobu dvou týd­nů v tra­dič­ním may­ov­ském kině 64 U Hradeb. Jako posled­ní byl do dis­tri­buč­ní sítě kin uve­den sní­mek Žut. Celostátní pre­mi­é­ra byla naplá­no­vá­na na 18. čer­ven­ce 1980, praž­ská pre­mi­é­ra se usku­teč­ni­la 1. červ­na 1980 v kině Květen, kde byl na pro­gra­mu do 18. červ­na 1980. Orientální may­ov­ky byly v našich kinech pro­mí­tá­ny pou­ze dva roky, a to i přes­to, že byl mono­pol zakou­pen na pět let. Kvůli růz­ným úspor­ným opat­ře­ním té doby leže­ly fil­my nevy­u­ži­té ve skla­dech. Návštěvnost těch­to sním­ků byla ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi may­ov­ka­mi veli­ce níz­ká, pohy­bo­va­la se oko­lo 300.000 divá­ků [7].


Poznámky:

Informace o ter­mí­nech pre­mi­ér pro léta 1964-1970 jsme čer­pa­li pře­de­vším z pro­gra­mů kin uve­de­ných v týde­ní­cích Literární novi­ny a Kulturní tvor­ba, kte­ré jsou archi­vo­vá­ny v knihov­ně NFA. Informace o ter­mí­nech pre­mi­ér pro léta 1976-1982 jsme čer­pa­li z pro­gra­mů kin uve­de­ných v měsíč­ní­ku Přehled kul­tur­ních pořa­dů v Praze a v týde­ní­ku Zpravodaj čes­ko­slo­ven­ské­ho fil­mu.

[1] Film a doba : měsíč­ník pro fil­mo­vou kul­tu­ru. 1967, roč. 13, č. 3, s. 154.
[2] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1961-1965. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1975. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 255-324. -- Konkrétní záznam na s. 298.
[3] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1966-1970. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1976. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 263-341. -- Konkrétní záznam na s. 309.
[4] Filmové infor­ma­ce. 1965, roč. 16, č. 25, s. 1.
[5] Filmové infor­ma­ce. 1965, roč. 16, č. 37, s. 3.
[6] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1961-1965. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1975. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 255-324. -- Konkrétní záznam na s. 315.
[7] Film a doba : měsíč­ník pro fil­mo­vou kul­tu­ru. 1989, roč. 35, č. 6, s. 321.
Informace o tech­nic­kém sta­vu kopií, vstup­ném, roz­dě­le­ní fil­mů do kate­go­rií apod. posky­tl - Pavol Tomašovský, býva­lý zaměst­na­nec růz­ných orga­ni­za­cí někdej­ší­ho Československého stát­ní­ho fil­mu. Publikováno 5.3. 2009, aktu­a­li­zo­vá­no 20. září 2012.

Části seriálu:  Filmové mayovky v československých kinech

  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • 5 důvodů proč sledovat Archera14. srpna 2018 5 důvodů proč sledovat Archera Jestli jste do dnešního dne ještě nedali Archerovi šanci, přišel čas to napravit! Minulost možná patřila agentům 007, dnešek se však nese ve znamení tohoto samozvaného nejlepšího agenta […] Posted in Speciály
  • Dokonalá oslava s kouzelníkem29. června 2020 Dokonalá oslava s kouzelníkem Věřit na sílu kouzel, to je typicky dětská záležitost. Ovšem ani rodiče nad dobrým kouzelníkem neohrnou nos a vědí, že je to více než jen báječná podívaná. Dopřát vašemu dítěti […] Posted in Pro domov
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
  • Mayovky v československých kinech v letech 1964-19749. července 2019 Mayovky v československých kinech v letech 1964-1974 Poznámka k níže uváděným datům: Filmy, které již byly připravené k distribuci a předpokládala se u nich dobrá návštěvnost, se obvykle začaly promítat o několik dnů až týdnů dříve, než se […] Posted in Speciály
  • Vinnetou a míšenka Apanači - Blesková výměna režiséra24. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Blesková výměna režiséra Již v prvních dnech natáčení začali filmaři cítit, že režisér May na natáčení mayovky prostě nestačí. Jeho pracovní tempo bylo příliš pomalé na to, aby film dokončil v pevně stanoveném […] Posted in Speciály

Mayovky v československých kinech v letech 1976-1982
Hodnocení: 4.4 - ‎5 hl.


Profilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...