Max von Sydow

Max

Max von Sydow, rod­ným jmé­nem Carl Adolf von Sydow, (* 10. dub­na 1929, Lund, Skåne, Švédsko -8. břez­na 2020) byl švéd­ský herec (také fran­couz­ský, fran­couz­ské stát­ní občan­ství zís­kal v roce 2002), zná­mý zejmé­na pro spo­lu­prá­ci s fil­ma­řem Ingmarem Bergmanem. Byl nomi­no­ván na Oscara, cenu Emmy, Zlatý gló­bus, vyhrál Pasinetti Award, Honorary Cannes Award.

Mládí

Narodil se do boha­té rodi­ny v Lundu ve Skåne ve Švédsku. Jeho otec, Carl Wilhelm von Sydow, byl etno­log a pro­fe­sor irské, skan­di­náv­ské a pří­buz­ných kul­tur na uni­ver­zi­tě v Lundu. Jeho mat­ka, baron­ka Greta (Rappeová), byla uči­tel­ka. Vyrostl jako lute­rán a poz­dě­ji se stal agnos­ti­kem. O jeho dět­ství není mno­ho zná­mo, kro­mě toho, že zjev­ně byl pla­chý a tichý jedi­ná­ček.

Navštěvoval Katedralskolan v Lundu a od deví­ti let se učil němec­ky a ang­lic­ky. Ve ško­le zalo­žil s něko­li­ka kama­rá­dy ama­tér­skou diva­del­ní spo­leč­nost, kde začal svou herec­kou kari­é­ru. Základní vojen­skou služ­bu absol­vo­val před­tím, než šel stu­do­vat na Královské dra­ma­tic­ké diva­dlo („Dramaten“) ve Stockholmu, kde stu­do­val v letech 1948 až 1951 s her­ci jako Lars Ekborg, Margaretha Krook a Ingrid Thulin. Během doby, kdy pobý­val v Dramaten, odbyl si svůj prv­ní fil­mo­vý debut ve fil­mu Alfa Sjöberga Jen mat­ka (Bara en mor, 1949), a Slečna Julie (Fröken Julie, 1951), fil­mo­vou ver­zi diva­del­ní hry zná­mé­ho švéd­ské­ho dra­ma­ti­ka Augusta Strindberga.

Kariéra

V roce 1955 se pře­stě­ho­val do Malmö, kde potkal své­ho uči­te­le Ingmara Bergmana. Jeho prv­ní prá­ce s ním pro­běh­la v Městském diva­dle v Malmö. Později s ním spo­lu­pra­co­val na fil­mech jako Sedmá pečeť (Det sjun­de inse­glet, 1957), Lesní jaho­dy (Smultronstället, 1957) a Pramen pan­ny (Jungfrukällan, 1960). V Sedmé peče­ti hra­je rytí­ře, kte­rý hra­je šachy se smr­tí, aby zís­kal čas pro své přá­te­le - tato scé­na a film byly pro reži­sé­ra stě­žej­ní.

V těch­to fil­mech se napl­no pro­je­vil jeho obrov­ský herec­ký talent, kte­rý roz­ví­jel v prů­bě­hu více než 50 let trva­jí­cí kari­é­ry. Začal domi­no­vat jak na fil­mo­vém plát­ně, tak v diva­dle, stal se z něj idol mezi­ná­rod­ní­ho umě­lec­ké­ho fil­mu. Kritikové si ho všimli již na počát­ku, a pro­to také v roce 1954 obdr­žel cenu Královské kul­tur­ní nada­ce. Pracoval hod­ně v diva­dle i ve fil­mu ve Skandinávii a odo­lá­val zvy­šu­jí­cí­mu se zájmu ze Spojených stá­tů, aby šel pra­co­vat do Hollywoodu. Poté, co účin­ko­val v Bergmanově fil­mu oce­ně­ném Oscarem, padla na něj vol­ba pro hlav­ní roli ve fil­mu Dr. No. Poté již ode­šel do USA a sou­hla­sil s rolí Ježíše v epic­kém fil­mu George Stevense Největší pří­běh všech dob (1965). Protože jeho herec­tví bylo žádá­no i jiný­mi ame­ric­ký­mi pro­duk­ce­mi, roz­ho­dl se pře­stě­ho­vat s celou rodi­nou do Los Angeles.

Osobní život

1. srp­na 1951 si vzal za man­žel­ku hereč­ku Kerstin Olin. Z jejich man­žel­ství se naro­di­li dva syno­vé, Clas S. von Sydow a Henrik von Sydow. Jeho děti s ním hrá­ly ve fil­mu Hawaii, a to roli syna jím ztvár­ně­né posta­vy v růz­ném věku.

S Kerstin Olin se roz­ve­dl v roce 1996. Následujícího roku 30. dub­na 1997 se v Provence ve Francii ože­nil zno­vu, a to s fran­couz­skou fil­mař­kou Catherine Brelet. Má s ní rov­něž dva syny, Yvana a Cedrica. Nyní žije se svou ženou v Paříži, kde čte, poslou­chá hud­bu a zahrad­ni­čí. Nechal se sly­šet, že nemá úmys­ly jít do důcho­du, avšak bere už jen malé role.


Detaily o článku Max von Sydow


Foto:

Popis<a href=„http://zinemaldi.dvdenlared.com/“>Visitad el blog del Zinemaldi en dvdenlared.com</a>
Datum
Zdrojori­gi­nally posted to Flickr as Max Von Sydow (Premio Donosti - con­fe­ren­cia de prensa)2
AutorMario Antonio Pena Zapatería
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Checked copyright icon.svgThis image, which was ori­gi­nally posted to Flickr, was uplo­a­ded to Commons using Flickr uplo­ad bot on  by TwoWings. On that date, it was con­fir­med to be licen­sed under the terms of the licen­se indi­ca­ted.
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 2.0 Generic
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
 • GENNDY TARTAKOVSKY26. září 2012 GENNDY TARTAKOVSKY GENNDY TARTAKOVSKY je vizionářský animátor, který tímto snímkem natáčí svůj celovečerní animovaný debut. V oblasti animace je zkušeným veteránem a působí v ní již dvacet let, […]
 • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
 • Jana Pallaskeová26. srpna 2014 Jana Pallaskeová Jana Pallaskeová se narodila v Berlíně v roce 1979 a své první hlavní role získala ve filmech Esther Gronenbornové Alaska.de (2000) a Vanessy Joppové Engel & Joe (2001) po boku Roberta […]
 • PAUL BETTANY6. června 2018 PAUL BETTANY PAUL BETTANY (Dryden Vos) je držitelem klasického hereckého vzdělání v rámci Drama Centre v Londýně. Američtí diváci se s ním poprvé setkali ve filmu Briana Helgelanda Příběh rytíře, ve […]
 • JULIETTE BINOCHE19. května 2014 JULIETTE BINOCHE JULIETTE BINOCHE  je držitelka Oscara, která za své filmové herecké výkony získala mezinárodní uznání. Jako jediná herečka se může pochlubit tím, že získala ceny za nejlepší ženský herecký […]
 • BRUCE WILLIS7. března 2013 BRUCE WILLIS Bruce Willis během své dosavadní kariéry prokázal neuvěřitelnou všestrannost: od boxera v Tarantinově Pulp Fiction: Historky z podsvětí (Zlatá palma v Cannes 1994) přes záletného […]
 • Lena Schömannová3. září 2014 Lena Schömannová Lena Schömannová (rozená Olbrichová) se narodila v roce 1980 v Munichandu. V roce 2005 absolvovala studium německého jazyka a komunikace na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Od […]
 • Robert Vaughn12. listopadu 2016 Robert Vaughn Robert Francis Vaughn, Ph.D. (22. listopadu 1932 New York, USA – 11. listopadu 2016) byl americký herec, držitel ceny Emmy z roku 1978. Filmovému a televiznímu herectví se věnoval od […]
 • Whitney Houston9. srpna 2018 Whitney Houston Whitney Elizabeth Houston (9. srpna 1963 Newark, New Jersey – 11. února 2012 Beverly Hills, Kalifornie) byla americká popová, R&B a gospelová zpěvačka, herečka, producentka, […]
Další naše články...