Kritiky.cz > Profily osob > Max von Sydow

Max von Sydow

Max

Max von Sydow, rod­ným jmé­nem Carl Adolf von Sydow, (* 10. dub­na 1929, Lund, Skåne, Švédsko -8. břez­na 2020) byl švéd­ský herec (také fran­couz­ský, fran­couz­ské stát­ní občan­ství zís­kal v roce 2002), zná­mý zejmé­na pro spo­lu­prá­ci s fil­ma­řem Ingmarem Bergmanem. Byl nomi­no­ván na Oscara, cenu Emmy, Zlatý gló­bus, vyhrál Pasinetti Award, Honorary Cannes Award.

Mládí

Narodil se do boha­té rodi­ny v Lundu ve Skåne ve Švédsku. Jeho otec, Carl Wilhelm von Sydow, byl etno­log a pro­fe­sor irské, skan­di­náv­ské a pří­buz­ných kul­tur na uni­ver­zi­tě v Lundu. Jeho mat­ka, baron­ka Greta (Rappeová), byla uči­tel­ka. Vyrostl jako lute­rán a poz­dě­ji se stal agnos­ti­kem. O jeho dět­ství není mno­ho zná­mo, kro­mě toho, že zjev­ně byl pla­chý a tichý jedi­ná­ček.

Navštěvoval Katedralskolan v Lundu a od deví­ti let se učil němec­ky a ang­lic­ky. Ve ško­le zalo­žil s něko­li­ka kama­rá­dy ama­tér­skou diva­del­ní spo­leč­nost, kde začal svou herec­kou kari­é­ru. Základní vojen­skou služ­bu absol­vo­val před­tím, než šel stu­do­vat na Královské dra­ma­tic­ké diva­dlo („Dramaten“) ve Stockholmu, kde stu­do­val v letech 1948 až 1951 s her­ci jako Lars Ekborg, Margaretha Krook a Ingrid Thulin. Během doby, kdy pobý­val v Dramaten, odbyl si svůj prv­ní fil­mo­vý debut ve fil­mu Alfa Sjöberga Jen mat­ka (Bara en mor, 1949), a Slečna Julie (Fröken Julie, 1951), fil­mo­vou ver­zi diva­del­ní hry zná­mé­ho švéd­ské­ho dra­ma­ti­ka Augusta Strindberga.

Kariéra

V roce 1955 se pře­stě­ho­val do Malmö, kde potkal své­ho uči­te­le Ingmara Bergmana. Jeho prv­ní prá­ce s ním pro­běh­la v Městském diva­dle v Malmö. Později s ním spo­lu­pra­co­val na fil­mech jako Sedmá pečeť (Det sjun­de inse­glet, 1957), Lesní jaho­dy (Smultronstället, 1957) a Pramen pan­ny (Jungfrukällan, 1960). V Sedmé peče­ti hra­je rytí­ře, kte­rý hra­je šachy se smr­tí, aby zís­kal čas pro své přá­te­le - tato scé­na a film byly pro reži­sé­ra stě­žej­ní.

V těch­to fil­mech se napl­no pro­je­vil jeho obrov­ský herec­ký talent, kte­rý roz­ví­jel v prů­bě­hu více než 50 let trva­jí­cí kari­é­ry. Začal domi­no­vat jak na fil­mo­vém plát­ně, tak v diva­dle, stal se z něj idol mezi­ná­rod­ní­ho umě­lec­ké­ho fil­mu. Kritikové si ho všimli již na počát­ku, a pro­to také v roce 1954 obdr­žel cenu Královské kul­tur­ní nada­ce. Pracoval hod­ně v diva­dle i ve fil­mu ve Skandinávii a odo­lá­val zvy­šu­jí­cí­mu se zájmu ze Spojených stá­tů, aby šel pra­co­vat do Hollywoodu. Poté, co účin­ko­val v Bergmanově fil­mu oce­ně­ném Oscarem, padla na něj vol­ba pro hlav­ní roli ve fil­mu Dr. No. Poté již ode­šel do USA a sou­hla­sil s rolí Ježíše v epic­kém fil­mu George Stevense Největší pří­běh všech dob (1965). Protože jeho herec­tví bylo žádá­no i jiný­mi ame­ric­ký­mi pro­duk­ce­mi, roz­ho­dl se pře­stě­ho­vat s celou rodi­nou do Los Angeles.

Osobní život

1. srp­na 1951 si vzal za man­žel­ku hereč­ku Kerstin Olin. Z jejich man­žel­ství se naro­di­li dva syno­vé, Clas S. von Sydow a Henrik von Sydow. Jeho děti s ním hrá­ly ve fil­mu Hawaii, a to roli syna jím ztvár­ně­né posta­vy v růz­ném věku.

S Kerstin Olin se roz­ve­dl v roce 1996. Následujícího roku 30. dub­na 1997 se v Provence ve Francii ože­nil zno­vu, a to s fran­couz­skou fil­mař­kou Catherine Brelet. Má s ní rov­něž dva syny, Yvana a Cedrica. Nyní žije se svou ženou v Paříži, kde čte, poslou­chá hud­bu a zahrad­ni­čí. Nechal se sly­šet, že nemá úmys­ly jít do důcho­du, avšak bere už jen malé role.


Detaily o článku Max von Sydow


Foto:

Popis<a href=„http://zinemaldi.dvdenlared.com/“>Visitad el blog del Zinemaldi en dvdenlared.com</a>
Datum
Zdrojori­gi­nally posted to Flickr as Max Von Sydow (Premio Donosti - con­fe­ren­cia de prensa)2
AutorMario Antonio Pena Zapatería
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Checked copyright icon.svgThis image, which was ori­gi­nally posted to Flickr, was uplo­a­ded to Commons using Flickr uplo­ad bot on  by TwoWings. On that date, it was con­fir­med to be licen­sed under the terms of the licen­se indi­ca­ted.
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 2.0 Generic
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.

 • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […] Posted in Jak...
 • S07E07: The Dragon and the Wolf28. srpna 2017 S07E07: The Dragon and the Wolf Dokument o tom, jak se natáčela poslední epizoda tohoto roku. https://youtu.be/E6XNRVKP-es Posted in Za kamerou
 • První fotky ze seriálu Ratchedová, který bude mít premiéru...6. srpna 2020 První fotky ze seriálu Ratchedová, který bude mít premiéru... První fotky ze seriálu Ratchedová, který bude mít premiéru 18. 9.2020 na Netflixu+8 Posted in Krátké filmové aktuality
 • Asertivita jako zlatá střední cesta5. září 2019 Asertivita jako zlatá střední cesta „Asertivita je hledání střední cesty mezi agresivitou a pasivitou, respektující osobní hranice všech společenských vztahů.“ (Mark Dombeck)  Pokud by si všichni lidé na světě osvojili […] Posted in Zdraví
 • Úvodem...29. února 2016 Úvodem... Vítáme všechny návštěvníky, kteří záměrně či omylem zavítali na tento blog!! Pokud vás zajímají necenzurované recenze na filmy, seriály, hry či hudební počiny jste na správné adrese, v […] Posted in Kritický Klub
 • Proxima – Recenze – 60%28. července 2020 Proxima – Recenze – 60% Francouzské drama Proxima vypráví o rozvedené francouzské astronautce Sarah (Eva Green), která získá nabídku letět jako jediná žena na vesmírnou misi „Proxima“, jejíž cílovou destinací je […] Posted in Filmové recenze
 • #2099: Nejmocnější hrdinové Marvelu 89: Invisible Woman30. ledna 2020 #2099: Nejmocnější hrdinové Marvelu 89: Invisible Woman Nejmocnější hrdinové Marvelu 89: Invisible WomanVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 280 až 284 série "Fantastic Four" v nakladatelství Marvel. […] Posted in Recenze komiksů
 • #1888: Temná věž - Pistolník 1: Cesta začíná - 45 %9. ledna 2019 #1888: Temná věž - Pistolník 1: Cesta začíná - 45 % Temná věž - Pistolník 1: Cesta začíná (Dark Tower - The Gunslinger: The Journey Begins)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 5 minisérie "Dark […] Posted in Recenze komiksů
 • ROZHOVOR S PETREM HARAZINEM31. října 2019 ROZHOVOR S PETREM HARAZINEM „Divákum bych vzkázal, ať pijou alkoholol tak,aby nemuseli nikdy přestat úplně.” Jak vznikla vaše spolupráce na filmu Abstinent? David mi zavolal v době, kdy jsem měl za sebou třetinu […] Posted in Rozhovory
 • Deníky Poliny Žerebcovové1. srpna 2016 Deníky Poliny Žerebcovové Deníky Poliny Žerebcovové ukrývají Polinin životní příběh – děvčátka uprostřed čečenské války. Polina vyrostla a žila v Grozném, hlavním městě Čečenské autonomní republiky Ruské federace. […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com