Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Max Payne

Max Payne

Max Payne 2001 Shot 07 1300x975

Max Payne
Jmenuji se Max Payne, hra­ji ve hře Max Payne posta­vu Maxe Payna a při­šel jsem vás zabít!
To je zhru­ba struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka hlav­ní­ho hrdi­ny této slav­né hry od fin­ské soft­wa­ro­vé spo­leč­nos­ti Remedy. Hra se vyví­je­la po mno­ho a mno­ho let (chví­li to i vypa­da­lo, že nikdy nespat­ří kom­plet­ně svět­lo svě­ta), nako­nec však vyšla a byla to oprav­du bom­ba. Akčních počí­ta­čo­vých her je fůra, někte­ré kva­lit­něj­ší, jiné již méně, ale málo­kdy se mezi nimi obje­ví něco, co je něja­kým způ­so­bem ori­gi­nál­ní (ok, Half-Life). Max Payne ori­gi­nál­ní je (tedy, to, co mi rotu­je v cd-romce se sice moc ori­gi­nál­ně netvá­ří, ale asi chá­pe­te, že teď hovo­řím o pod­sta­tě hry a ne o autor­ských právechJ). Hra obsa­hu­je zají­ma­vý pří­běh poli­cis­ty Maxe, kte­rý je vyprá­věn pomo­cí komik­so­vých oké­nek s bub­lin­ka­mi (na inter­ne­tu je dob­rá češ­ti­na, dopo­ru­ču­ji stáh­nout!), Max Payne, je totiž původ­ně posta­vič­ka, kte­rá svět­lo svě­ta spat­ři­la již dří­ve na komik­so­vém papí­ru. Nebojte se, nebu­de­te se cítit jako v typic­kých „mar­ve­lác­kých komik­sem o super­hr­di­nech. Max je pros­tě člo­věk, kte­rý má svůj cíl - pomstít jeho mrt­vou rodi­nu. O nic jiné­ho - spá­sa svě­ta - mu ani nejde. To je cekem sym­pa­tic­ké, že? Dalším výbor­ným nápa­dem auto­rů je tzv. „mat­ri­xov­ské“ zpo­ma­le­ní hry. Maxe může­te kdy­ko­li pře­pnout do toho­to „bojo­vé­mo“ modu a pro­vá­dět vel­mi zají­ma­vé kuli­šár­ny, růz­né sko­ky dopl­ňo­va­né střel­bou z ingra­mu,… Inspirace fil­mem Matrix je zde sil­ně znát, ale roz­hod­ně to není na ško­du hry. Ve hře se mi veli­ce líbil i způ­sob podá­ní celé­ho pří­bě­hu. Ten je zpra­co­ván tak, že Max si na vše vlast­ně vzpo­mí­ná. Asi nej­za­jí­ma­věj­ší jsou pak růz­né pro­lo­gy, ve kte­rých se čas­to vra­cí­te na depre­siv­ní mís­ta z Maxových vzpo­mí­nek a opra­šu­je­te tako­vé zašlé kou­ty jeho mys­li. Max se neu­stá­le musí vra­cet ke dni, kdy byla zabi­ta jeho žena. Tato scé­na (jed­ná se o úvod­ní scé­nu hry) má v sobě (podob­ně jako celá hra) jedi­neč­nou atmo­sfé­ru, ješ­tě nikdy jsem si při hra­ní něja­ké počí­ta­čo­vé hry nepři­pa­dal jako při sle­do­vá­ní fil­mu - u Maxe Payna ano.
Mnoho lidí hře vytý­ká, že je krát­ká. Ano, je krat­ší než vět­ši­na her toho­to dru­hu, ale pod­le mého názo­ru to není moc na ško­du. Dá se sice při tuhém boji dohrát za 2-3 odpo­led­ne, ale aspoň vás při hra­ní udr­ží sto­pro­cent­ně napnu­té a plné oče­ká­vá­ní „co že se to vyno­ří za rohem?“. Kdyby byla hra del­ší, tak by se ten­to moment z ní mož­ná i vytra­til. Možná ne, to zále­ží také na vašem vku­su. Já spí­še pre­fe­ru­ji hry klid­ně krat­ší, než něco roz­lehlé­ho na mno­ho hodin, co již pak dohra­je­te jen kvů­li tomu, aby to bylo dohrá­no.
Max Payne je úžas­ná hra pro všech­ny milov­ní­ky akč­ních žán­ru a je jis­tě i dost dobrou vol­bou pro ty ostat­ní (a těch asi moc nebu­de, co?)
Hodnocení: 88% (ehm, tohle čís­lo nosil na dre­su hoke­jis­ta Eric Lindros… div­ná aso­ci­a­ce, co?)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • Football Arena28. srpna 2019 Football Arena Osobně jsem on-line počítačovým hrám nikdy moc nerozuměl a de facto je nikdy ani nehrál. Změna nastala v okamžiku, kdy mi pan Pierre poslal odkaz na hru na stránce footballarena.org, kde […]
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […]
  • The Walking Dead - 400 Days (2013)13. září 2019 The Walking Dead - 400 Days (2013) Dlouho očekávané pokračování počítačové hry The Walking Dead (založené na slavných komiksech R. Kirkmana) se objeví na pultech prodejen (respektive na Steamu) poměrně brzy, dychtivé […]
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […]
  • SWAT 428. srpna 2019 SWAT 4 Vyšetřil jsem si trochu času a podíval se na to, co se válí na disku mého notebooku. Hra SWAT 4 vyšla již před drahnou dobou, ale musím říci, že za ten čas (cca 4 roky) neztratila nic ze […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití15. července 2019 Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití Střílečka z propadliště dějin nebo stále jeden z prubířských kamenů ovládání herního umu? Dnešní generace mladých pařanů sebou při vyslovení jména Wolfenstein možná trochu cukne, ale to […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
  • Bioshock Infinite (2013)24. září 2019 Bioshock Infinite (2013) Bioshock je na poli virtuální zábavy už notně zavedenou značkou (byť s předchozími díly zkušenosti nemám). V neoficiální "třetí části" se tvůrci (Ken Levine a spol. z Irrational Games) […]