Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Max Payne

Max Payne

Max Payne 2001 Shot 07 1300x975
Max Payne
Jmenuji se Max Payne, hra­ji ve hře Max Payne posta­vu Maxe Payna a při­šel jsem vás zabít!
To je zhru­ba struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka hlav­ní­ho hrdi­ny této slav­né hry od fin­ské soft­wa­ro­vé spo­leč­nos­ti Remedy. Hra se vyví­je­la po mno­ho a mno­ho let (chví­li to i vypa­da­lo, že nikdy nespat­ří kom­plet­ně svět­lo svě­ta), nako­nec však vyšla a byla to oprav­du bom­ba. Akčních počí­ta­čo­vých her je fůra, někte­ré kva­lit­něj­ší, jiné již méně, ale málo­kdy se mezi nimi obje­ví něco, co je něja­kým způ­so­bem ori­gi­nál­ní (ok, Half-Life). Max Payne ori­gi­nál­ní je (tedy, to, co mi rotu­je v cd-romce se sice moc ori­gi­nál­ně netvá­ří, ale asi chá­pe­te, že teď hovo­řím o pod­sta­tě hry a ne o autor­ských právechJ). Hra obsa­hu­je zají­ma­vý pří­běh poli­cis­ty Maxe, kte­rý je vyprá­věn pomo­cí komik­so­vých oké­nek s bub­lin­ka­mi (na inter­ne­tu je dob­rá češ­ti­na, dopo­ru­ču­ji stáh­nout!), Max Payne, je totiž původ­ně posta­vič­ka, kte­rá svět­lo svě­ta spat­ři­la již dří­ve na komik­so­vém papí­ru. Nebojte se, nebu­de­te se cítit jako v typic­kých „mar­ve­lác­kých komik­sem o super­hr­di­nech. Max je pros­tě člo­věk, kte­rý má svůj cíl - pomstít jeho mrt­vou rodi­nu. O nic jiné­ho - spá­sa svě­ta - mu ani nejde. To je cekem sym­pa­tic­ké, že? Dalším výbor­ným nápa­dem auto­rů je tzv. „mat­ri­xov­ské“ zpo­ma­le­ní hry. Maxe může­te kdy­ko­li pře­pnout do toho­to „bojo­vé­mo“ modu a pro­vá­dět vel­mi zají­ma­vé kuli­šár­ny, růz­né sko­ky dopl­ňo­va­né střel­bou z ingra­mu,… Inspirace fil­mem Matrix je zde sil­ně znát, ale roz­hod­ně to není na ško­du hry. Ve hře se mi veli­ce líbil i způ­sob podá­ní celé­ho pří­bě­hu. Ten je zpra­co­ván tak, že Max si na vše vlast­ně vzpo­mí­ná. Asi nej­za­jí­ma­věj­ší jsou pak růz­né pro­lo­gy, ve kte­rých se čas­to vra­cí­te na depre­siv­ní mís­ta z Maxových vzpo­mí­nek a opra­šu­je­te tako­vé zašlé kou­ty jeho mys­li. Max se neu­stá­le musí vra­cet ke dni, kdy byla zabi­ta jeho žena. Tato scé­na (jed­ná se o úvod­ní scé­nu hry) má v sobě (podob­ně jako celá hra) jedi­neč­nou atmo­sfé­ru, ješ­tě nikdy jsem si při hra­ní něja­ké počí­ta­čo­vé hry nepři­pa­dal jako při sle­do­vá­ní fil­mu - u Maxe Payna ano.
Mnoho lidí hře vytý­ká, že je krát­ká. Ano, je krat­ší než vět­ši­na her toho­to dru­hu, ale pod­le mého názo­ru to není moc na ško­du. Dá se sice při tuhém boji dohrát za 2-3 odpo­led­ne, ale aspoň vás při hra­ní udr­ží sto­pro­cent­ně napnu­té a plné oče­ká­vá­ní „co že se to vyno­ří za rohem?“. Kdyby byla hra del­ší, tak by se ten­to moment z ní mož­ná i vytra­til. Možná ne, to zále­ží také na vašem vku­su. Já spí­še pre­fe­ru­ji hry klid­ně krat­ší, než něco roz­lehlé­ho na mno­ho hodin, co již pak dohra­je­te jen kvů­li tomu, aby to bylo dohrá­no.
Max Payne je úžas­ná hra pro všech­ny milov­ní­ky akč­ních žán­ru a je jis­tě i dost dobrou vol­bou pro ty ostat­ní (a těch asi moc nebu­de, co?)
Hodnocení: 88% (ehm, tohle čís­lo nosil na dre­su hoke­jis­ta Eric Lindros… div­ná aso­ci­a­ce, co?)

  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […] Posted in Retro games
  • Posel smrti23. října 2019 Posel smrti Posel smrtiPřiznám se, že mám rád adventury, teď ale nemám na mysli takové ty typicky české (Polda, Horké léto, atd..), které stavěly jen na humoru (často pokleslém), ale o věcech jako je […] Posted in Retro games
  • Shogun Total War7. října 2019 Shogun Total War Shogun Total War1. června 1530Milý deníčku, jmenuji se…..nějaké šílené japonské jméno, ale to není podstatné. Jsem velitelem takového jednoho krásného klanu, máme jméno…..šílené japonské […] Posted in Retro games
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […] Posted in Retro games
  • Tomb Raider (2013)4. října 2019 Tomb Raider (2013) Laru Croft zná asi každý, dokonce i ten, kdo nikdy na interaktivní počítačovou zábavu moc nebyl a otřel se o ni se stejnou frekvencí jako ortodoxní muslim o talmud.Jistě, Lara je ikona, po […] Posted in Retro games
  • Life is Strange18. října 2019 Life is Strange Doba, kdy se říkalo, že počítačové hry jsou nezralou zábavou dětí a adolescentů je už dávno pryč. Generace zvané X a Y dospěly a svůj koníček si mnohy přenášejí dále. Spolu s nimi […] Posted in Retro games
  • The Silent Age23. října 2019 The Silent Age S počítačovými hrami je to s postupujícím věkem obtížné. Člověk má na podobné libůstky stále méně a méně času a stále více a více jej zajímá ta propracovanější tvorba, pro jejíž […] Posted in Retro games
  • Football Arena28. srpna 2019 Football Arena Osobně jsem on-line počítačovým hrám nikdy moc nerozuměl a de facto je nikdy ani nehrál. Změna nastala v okamžiku, kdy mi pan Pierre poslal odkaz na hru na stránce footballarena.org, kde […] Posted in Retro games
  • Golden Axe28. října 2019 Golden Axe Golden Axe, jméno, jehož vyslovení mnohým rozbuší srdce na míru místy až nezdravou.Ano, tak se hlásí pravá legenda.Na počátku byla jednička a nula. Z jejich vzájemných nekonečných […] Posted in Retro games
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...