Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%)

Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%)

1434 odraz

Kto z nás nezatú­žil v živo­te po tom, aby bol v nie­čom úspeš­ný? Líšime sa síce v tom, čo si ako úspech pred­sta­vu­je­me, ale  po neja­kom úspe­chu kaž­dý z nás túži.

Autor kni­hy Matthew Syed píše o pro­ble­ma­ti­ke úspeš­nos­ti s prehľa­dom, no pri­tom ľah­ko čita­teľ­ným štý­lom, s humor­ným nad­hľa­dom. Vnáša do nej množ­stvo zau­jí­ma­vých infor­má­cií s psy­cho­lo­gic­ký­mi výsku­ma­mi, kto­ré pre­pá­ja veľ­mi čas­to s oblas­ťou špor­tu – pre­to­že je to býva­lý špor­to­vec. V špor­te úspeš­ní nie­len vyni­kajú, ale aj dob­re zará­bajú, je to pre­to veľ­mi zau­jí­ma­vé pre­po­je­nie pre väč­ši­nu čita­teľov.

Kniha je roz­de­le­ná do troch čas­tí:

  • Mýtus o talen­te
  • Paradoxy mys­le
  • Hlboká refle­xia

Mýtus o talen­te

Myslíte, že talent je pre kaž­dú oblasť to najdôle­ži­tej­šie? Autor uka­zu­je, že to tak nie je. Syed popi­su­je roz­lič­né spô­so­by zlep­šo­va­nia výko­nu, aj nao­zaj nety­pic­ké.

Paradoxy mys­le

Zaujímavá bola kapi­to­la o ritu­á­loch, kto­ré majú špor­tov­ci. Možno ste si už v tele­ví­zii všimli, že špor­tov­ci sú veľ­mi pover­či­ví. Šťastné kopač­ky, šťast­né trič­ko, šťast­né ponož­ky, soš­ky, prí­ves­ky, kľúčen­ky, prí­pad­ne nie­čo iné, čo ich čaká na lavič­ke... Asi naj­vi­ac to môže­me vidieť v indi­vi­du­ál­nych špor­toch pri tenis­toch. Ale výnim­kou nie sú ani kolek­tív­ne špor­ty ako fut­bal či hokej (play-off – bra­da musí ostať!). Najpoverčivejší sú však base­bal­lis­ti. Prečo sú takí pover­či­ví? A pomá­ha im to? Aj na toto dosta­ne­te odpo­veď v tej­to kapi­to­le.

Zároveň sa pri para­do­xoch mys­le nemož­no vyhn­úť ani pla­ce­bu, kto­ré pozná­me nie­len v špor­te, ale aj v kaž­do­den­nom živo­te.

Hlboká refle­xia

Varovná je hlav­ne kapi­to­la o tom, čo všet­ko nás výkon ovplyv­ňu­je nega­tív­nym spô­so­bom. Jedným z mož­ných nega­tív­nych vply­vov je „sle­po­ta“, v rám­ci nej sa zame­ri­a­me na časť nášho výko­nu natoľ­ko, že preh­li­a­d­ne­me ďal­šiu a pod­stat­nú časť. Nevyhýba sa ani kon­tro­verz­ným témam, ako doping pro­stred­níc­tvom drog či hor­mó­nov, či stá­le roz­ši­re­nej­šie gene­tic­ké vylep­še­nia v špor­te.

Záverečné zhr­nu­tie:

Knihu som si uží­va­la, lebo je písa­ná púta­vým štý­lom, kto­rý sa ľah­ko číta. Autor vyu­žil svo­ju prax zo špor­tu a prehľad z psy­cho­ló­gie, spo­jil to a výsled­kom je táto prí­nos­ná kni­ha.

Rok vydá­ní 2017
Jazyk češ­ti­na
Počet stran 256
EAN: 9788073904760
Původní název: Bounce: Mozart, Federer, Picasso, Beckham, and the Science of Success

Kniha sa dá kúpiť vo vyda­va­teľstve Omega.

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,94857 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53282 KB. | 04.12.2021 - 05:30:38